fredag, oktober 21, 2005

Vad är "homosexuell livsstil"?

Ett av den konservativa kristenhetens mest oärliga försök att styra debatten om homosexualitet, och frånta homosexuella rätten att definiera sig själva, är införandet av det luddiga uttrycket homosexuell livsstil. Det används framförallt för att understryka att homosexualitet alltid är ett val, men har även den mycket praktiska funktionen att det implicit endast innehåller (ur deras synvinkel) negativa aspekter av homosexualietet. När begreppet homosexuell livsstil används av religokonservativa debattörer talar de alltså underförstått om promiskuitet, droganvändande, riskfyllt sexuellt beteende, sadomasoschism, exhibitionism med mera. Det medför att de dels befäster en negativ bild av homosexuella, och dels klistrar de beteenden de har definierat som typiskt homosexuella på hela det "homosexuella kollektivet".

Det är som att vi skulle definiera kristen livsstil utifrån Helge Fossmos och Maranatapedofilens beteende, och klistra det i pannan på alla kristna.

Fotnot
Sourze.se finns en liten text i samma ämne, och en efterföljnade debatt.

11 Comments:

Blogger Göran Koch-Swahne said...

Du glömde djur och barn ;=)

fredag, oktober 21, 2005 5:44:00 em  
Blogger Karin said...

Så sant.

lördag, oktober 22, 2005 8:45:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Hammaren rakt på spiken! Bra artkiel.

Eftersom mycket av den kampanj mot oss homosexuella drivs av församlingar och kyrkor (som Livets Ord i Sverige via deras tidning Världen idag) är det av yttersta vikt att alla vi som är kristna och inte accepterar denna förföljelse gör oss hörda.

Det duger inte att sitta tyst och se på.

Jag besöker ofta Soulforce på: http://www.soulforce.org/

Det är en samlingplats för oss kristna homos som med fredliga medel (bygger på Gandhi och Martin Luther Kings ideologier) bemöter den massiva hat- kampanj som just nu bedrivs mot oss homos av många kyrkor.

Human Rights Campaign i USA har också utökat sitt fokus för våra rättigheter att även omfatta rätten att vara kristen och homosexuell och bekämpa det religösa hatet. Besök dem gärna på: http://www.hrc.org/

Det är tråkigt att vi i Sverige inte har motsvarande sammanslutningar utan måste lita på RFSL som mest verkar engagera sig i bastuklubbars varande eller ej samt polyamorösa äktenskap snarare än i denna vikiga kamp för vår rätt till att excistera.

Jag saknar en bred front i Sverige som mera aktivt engagerar sig i homosexuella rättigheter.

lördag, oktober 22, 2005 10:33:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Sadomasochism och droger sätter krydda på tillvaron, liksom promiskuisitet. Det är väl inget att skämmas över?

söndag, oktober 23, 2005 10:33:00 em  
Blogger Göran Koch-Swahne said...

Jag kan rekommendera Inclusive Church där jag själv är aktiv.

http://inclusivechurch.net/

IC gjorde nyligen väl ifrån sig i valet till engelska kyrkomötet.

Över veckoslutet var jag i London i anledning av ett möte om ICs diskussionsforum, som vi kommer att göra om de närmaste veckorna.

Där har varit en del troll...

Fler länkar finns på Augustus Meriwethers blogg:

http://frontparlour.blogspot.com

onsdag, oktober 26, 2005 12:10:00 em  
Blogger Göran Koch-Swahne said...

Dogmatiskt är bakgrunden till påståendet om "livsstil", att det är en alltför extrem sektståndpunkt att påstå att "synden" är skapad i Skapelsen, vilket annars blir alternativet...

Denna avvisades i Flaccianska striden i 1530-talet ;=)

Men man kan ju lätt se att det i verkligheten är denna ståndpunkt som ligger bakom den nya anti-gay socialpolitiken i USA sedan 1960-talet.

onsdag, oktober 26, 2005 12:13:00 em  
Anonymous Anonym said...

"Det är som att vi skulle definiera kristen livsstil utifrån Helge Fossmos och Maranatapedofilens beteende, och klistra det i pannan på alla kristna."

Dåligt, dessa personer är avfällingar och har hittat på sin egna religion, precis som Göran, som så ofta har skrivit på din blogg.
Om han har gjort liknande saker som dessa två du tar upp det vet jag inget om och vill inte veta, eller påstår det. Bara att hans religion är ett påhitt.

Men faktum kvarstår att homosexuell livsstil innehåller en hel del parksex och bastuklubbs sex, nakenhet i parader och annat omoraliskt. Man behöver inte vara konservativ kristen för att veta detta, utan en ateist ser detta med.

Det är en livsstil.

måndag, november 06, 2006 10:46:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Jaha.

Jag är homosexuell, men jag idkar varken park- eller bastuklubbssex, jag tar inte knark, och går inte i Prideparader. Menar du därmed att jag inte har en homosexuell livsstil? Eller vad menar du egentligen med begreppet? Jag är säker på att du har massor av bra arugment och exempel.

måndag, november 06, 2006 10:56:00 em  
Blogger Unknown said...

Köp körkort, pass, ((wottenkelly79@gmail.com)) ((whatsapp 237.679.499.813))) ID-kort, födelsebevis och andra

Dokument ((((wottenkelly79@gmail.com))


Vi erbjuder körkort, ID-kort, pass, visum, vigselbevis,

dop kort, diplom av alla slag till salu, ((WhatsApp 237679499813))


Skaffa Registrerad IELTS, TOEFL & Gre Certificat ((wottenkelly79@gmail.com)))


Vi producerar högkvalitativa äkta pass, körkort, ID-kort .Database

registrerade och oregistrerade. Alla dokument är registrerade i respektive

statliga databaser. Dessutom erbjuder vi följande kort: personnummer,

kredit-filer och kreditkort, diplom skola, graderar alla på ett helt nytt namn

utfärdats och registrerats i databasen systemet av regeringen. . Vi använder hög

kvalitet utrustning och material för att producera äkta och falska dokument. Alla

hemliga funktioner i dessa dokument noggrant dupliceras för våra handlingar.

Vi är den enda tillverkaren av kvalitet falska och registrerade dokument. Vi erbjuder endast

ursprungliga hög kvalitet som är registrerade och oregistrerade pass, körkort,

id-kort, stämplar, Visa, skol Värdepapper och andra produkter för en

Antalet länder som USA, Australien, Belgien, Brasilien, Kanada, Italien, Finland

Frankrike, Tyskland, Israel, Mexiko, Nederländerna, Sydafrika, Spanien, Storbritannien och många

fler länder

KONTAKTA

Allmän Support: <<<<<<<<<<<<<<<<< wottenkelly79@gmail.com

Kontakt <<<<<<<<<<<<<<<<, +237679499813

Skype <<<<<<<<<<<<<<<<< fastdocuments1


UNIVERSAL PAPERS

Vi kan producera pass, körkort, ID-kort och alla andra handlingar för följande länder

SPANIEN
ENGLAND
ITALIEN
RYSSLAND
usa
KANADA
BRASILIEN
FRANKRIKE
NEDERLÄNDERNA
SVERIGE
NORGE
BELGIEN
KROATIEN
ÖSTERRIKE
BULGARIEN
DANMARK
FINLAND
TYSKLAND
GEORGIEN
UNGERN
ISLAND
IRLAND
LITHAUNIA
LETTLAND
POLEN
PORTUGAL
RUMÄNIEN
SCHWEIZ
AUSTRALIEN
SYDAMERIKA LÄNDER


Allmän Support: >>>>>>>>>> wottenkelly79@gmail.com

Support >>>>>>>>>>>>>> wottenkelly 79@gmail.com

Kontakta >>>>>>>>>> +237679499813

Skype >>>>>>>>>>> >>>>>>>>>> fastdocuments1

Registrerade och oregistrerade pass. visum allt, biometriska pass, grader,

körkort, ID-certifikat cards.Training M GCSE, A-nivå, high school

diplom Certifikat, GMAT, MCAT och LSAT typintyg,

äktenskap och dödsattester, pass och nya identitetspaket, replikerade,

Verkliga grader / diplom de flesta högre utbildningsinstitutioner runt om i världen

(Med mer än 4000 mallar i filen) alla är utformade för att se 100% identisk med

original. Anpassad utskrift (om vi inte har mallfilen - bara maila oss tillbaka

och vi kan göra några ändringar / modifieringar som

adresser) .SECOND, medborgarskap, identitet, identitetshandlingar, diplomatisk,

Våra arbetare är tidigare privata utredare, konsulat, höga regerings personal

och erfarna experter med erfarenhet, har vi starka kopplingar till


högre personal inom alla områden av dokument fastighetsbildning och pass i

utbyte mot dessa länder De är kopplade till passbyrån i var och en av

dessa länder och med hjälp av sina förbindelser till alla våra kunder som

kräver ett dokument eller pass länder är 100% säker och garanterad kvitto

av mycket hög kvalitet äkta egendom dokument som registrerats som inte kan identifieras

som falskt !! Inte ens en egen officiell erfarenhet eller maskinen aldrig diktera falsk

dokument eftersom dokumentet är inte annorlunda än verklig regeringen utfärdade! All vår

dokument registrerade verkliga äkta medborgarskap databaser har sin personliga

uppgifter som registrerats i systemdatabasen och 100% läsbar maskin. Känn dig fri att

få detaljerad information om våra tjänster.

tisdag, maj 09, 2017 11:40:00 fm  
Blogger Unknown said...Buy Driver's License, Passport, ((wottenkelly79@gmail.com)) ((whatsapp +237679499813)))id card,Birth Certificate and Other

Documents((((wottenkelly79@gmail.com))


We offer driving license, ID cards, Passports, Visas, marriage certificates,

baptism cards, diplomas of all kinds for sale , ((WHATSAPP +237679499813))


Obtain Registered Ielts,Toefl & Gre Certificat ((wottenkelly79@gmail.com)))


We produce high quality genuine passports, driving license, ID card .Database

registered and unregistered. All documents are registered in the respective

government databases. Also we offer the following card: social security numbers,

credit files and credit cards, school diplomas, grades all in a completely new name

issued and registered in the database system of government. . We use high

quality equipment and materials to produce genuine and false documents. All

secret features of these documents are carefully duplicated for our documents.

We are the only producer of quality fake and registered documents. We offer only

original high-quality registered and unregistered passports, drivers licenses,

identification cards, stamps, Visa, school Securities and other products for a

number of countries such as USA, Australia, Belgium, Brazil, Canada, Italy, Finland

France, Germany, Israel, Mexico, Netherlands, South Africa, Spain, UK and many

more countries

CONTACT

General Support: <<<<<<<<<<<<<<<<< wottenkelly79@gmail.com

Contact <<<<<<<<<<<<<<<<, +237679499813

Skype <<<<<<<<<<<<<<<<< fastdocuments1


UNIVERSAL PAPERS

WE ARE ABLE TO PRODUCE PASSPORTS, DRIVER'S LICENSE, ID CARD AND ALL OTHER DOCUMENTS FOR THE FOLLOWING COUNTRIES

SPAIN
ENGLAND
ITALY
RUSSIA
USA
CANADA
BRAZIL
FRANCE
NETHERLANDS
SWEDEN
NORWAY
BELGIUM
CROATIA
AUSTRIA
BULGARIA
DENMARK
FINLAND
GERMANY
GEORGIA
HUNGARY
ICELAND
IRELAND
LITHAUNIA
LATVIA
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SWITZERLAND
AUSTRALIA
SOUTH AMERICA COUNTRIES


General Support: >>>>>>>>>> wottenkelly79@gmail.com

Support >>>>>>>>>>>>>> wottenkelly 79@gmail.com

Contact >>>>>>>>>> +237679499813

Skype >>>>>>>>>>> >>>>>>>>>> fastdocuments1

Registered and unregistered passport . visas all, biometric passports, degrees,

driver's license, ID certificates cards.Training M GCSE, A-levels, high school

diploma Certificates, GMAT, MCAT and LSAT examination certificates,

marriage and death certificates, passports and new identity packages, replicated,

Real Degrees / Diplomas of most higher education institutions around the world

(with more than 4000 templates in the file) all designed to look 100% identical to

original. Custom printing (if we do not have the template file - just email us back

and we can make any alterations / modifications as

addresses) .SECOND, citizenship, identity, identification documents, diplomatic,

Our workers are former private investigators, consulates, senior government staff

and experienced experts with experience, we have strong connections with


higher personnel in all areas of property registration documents and passports in

exchange for these countries They are linked to the passport agency in each of

these countries and with the help of his connections to all our customers who

require a document or passport countries are 100% safe and guaranteed receipt

of very high quality genuine estate documents recorded that can not be identified

as false !! Not even a custom official experience or machine never dictate false

document since the document is no different than real government issued! All our

documents Registered real genuine citizenship data bases have their personal

data recorded in the database system and 100% readable machine. Feel free to

get detailed information about our services.

tisdag, maj 09, 2017 11:41:00 fm  
Blogger Unknown said...

Comprar licencia de conducir, pasaporte, ((wottenkelly79@gmail.com)) ((WhatsApp +237679499813))) Certificado de nacimiento y Otros

Documentos ((((wottenkelly79@gmail.com))


Ofrecemos licencia, tarjetas de identidad, pasaportes, visados, certificados de matrimonio de conducción,

tarjetas de bautismo, diplomas de todo tipo para la venta, ((WhatsApp +237679499813))


Obtener registrada IELTS, TOEFL & Gr Certificado ((wottenkelly79@gmail.com)))


Produciamos pasaportes originales de alta calidad, licencia, tarjeta de identificación de conducción .Database

registrados y no registrados. Todos los documentos están registrados en la respectiva

bases de datos gubernamentales. También ofrecemos la tarjeta siguiente: los números de seguridad social,

archivos de crédito y tarjetas de crédito, diplomas, grados escolares en todo un nuevo nombre

emitido y registrado en el sistema de base de datos del gobierno. . Utilizamos alta

equipos y materiales de calidad para producir documentos auténticos y falsos. Todas

características secretas de estos documentos se duplican cuidadosamente para nuestros documentos.

Somos el único productor de falsa calidad y los documentos registrados. Nosotros sólo ofrecemos

pasaportes originales de alta calidad registradas y no registradas, licencias de conducir,

tarjetas de identificación, sellos, Visa, Valores escolares y otros productos para una

número de países como EE.UU., Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Italia, Finlandia

Francia, Alemania, Israel, México, Países Bajos, Sudáfrica, España, Reino Unido y muchos

más países

CONTACTO

Apoyo general: <<<<<<<<<<<<<<<<< wottenkelly79@gmail.com

Contacto <<<<<<<<<<<<<<<<, +237679499813

Skype <<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>> wottenkelly79@gmail.com

Soporte >>>>>>>>>>>>>> wottenkelly 79@gmail.com

Póngase en contacto con >>>>>>>>>> +237679499813

Skype >>>>>>>>>>> >>>>>>>>>> fastdocuments1

Registrada y no registrada pasaporte. visados ??de todo, pasaportes biométricos, grados,

licencias, certificados de conducir ID cards.Training M GCSE, A-niveles de secundaria,

Certificados diploma, GMAT, MCAT y los certificados de examen LSAT,

matrimonio y defunción, pasaportes y paquetes nueva identidad, replicados,

Grados reales / Diplomas de la mayoría de las instituciones de educación superior de todo el mundo

(Con más de 4000 plantillas en el archivo) todos diseñados para parecerse 100% idéntica a

original. impresión personalizada (si no tenemos el archivo de plantilla - envíenos un correo electrónico de vuelta

y podemos hacer cualquier alteración / modificación con arreglo

.SECOND direcciones), ciudadanía, identidad, documentos de identificación, diplomático,

Nuestros trabajadores son ex investigadores privados, consulados, el personal del gobierno mayores

y los expertos experimentados con experiencia, que tienen fuertes conexiones con


el personal superior en todas las áreas de los documentos de registro de propiedad y pasaportes en

A cambio de estos países están vinculados a la agencia de pasaportes en cada uno de

estos países y con la ayuda de sus conexiones a todos nuestros clientes que

requieren un documento o pasaporte países son 100% segura y garantizada la recepción

de muy alta calidad genuina documentos inmobiliarias registradas y que no pueden ser identificados

como falso !! Ni siquiera una experiencia funcionario de aduanas o de la máquina nunca se dictan falsa

documento ya que el documento no es diferente de un verdadero gobierno emitió! Todo nuestro

documentos de registro de bases de datos auténticos de ciudadanía reales tienen su personal

los datos registrados en el sistema de base de datos y el 100% de lectura mecánica. No dude en

obtener información detallada acerca de nuestros servicios.

tisdag, maj 09, 2017 11:42:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home