fredag, mars 10, 2006

Aktionsgrupp för äktenskapet går på grund. Igen.

På Internationella Kvinnodagen den 8 mars publicerade Aktionsgruppen Bevara Äktenskapet rapporten Äktenskapet – kvinnofälla eller hälsokälla?. Rapportens första del lyfter fram alla positiva aspekter av äktenskapet (mer välbefinnande, ökad hälsa, längre levnad, mindre risk för diabetes, rikare sexualliv, mindre risk för våld med mera). Den andra handlar om varför homosexuella inte ska få ingå äktenskap.

Det är komiskt att se vilka omvägar och vilka knutar de är beredda att slå om sig själva, istället för att bara utbrista: "Era relationer är perverterade. Vi vill under inga omständigheter jämföras med er – ni är vidriga. Om era relationer erkänns under samma villkor som oss, vill vi sannerligen inte vara med längre. Att bjuda in homosexuella inom äktenskapets gemenskap är att smutsa ner det. Det kommer att få oss att känna oss orena. Dessutom kommer Gud att straffa landet om vi tillåter något sådant."

Nu säger de alltså inte det här, utan krumbuktar sig istället. Och de är listiga. Så här skriver de:

Om det nu är så att äktenskapet ger så stora fördelar, vore det då inte rimligt att utvidga äktenskapsbegreppet så att även homosexuella par fick ingå äktenskap?

Nej, eftersom det inte räcker att kalla ett förhållande för äktenskap, för att homosexuella ska få del av de fördelar ett äktenskap ger. Det måste vara ett äktenskap, med de speciella karaktärsdrag som kännetecknar det.

Så vad är det då för karaktärsdrag som kännetecknar äktenskapet, som homosexuella inte kan leva upp till?

Jo – äktenskapet för samman det som är olika. Inte det som är av samma sort.

Kvinnor kompletterar män och män kompletterar kvinnor. Det sätt som män och kvinnor kompletterar varandra på och ger upphov till en helhet, utgår från deras gudagivna skillnader. En man kan inte komplettera en annan man, och en kvinna kan inte komplettera en annan kvinna. De kan ha varma och kärleksfulla relationer. Det är det få som förnekar. Men de kan inte komplettera varandra. De har lite att erbjuda varandra utifrån att de har samma kön. Det är därför äktenskapet är heterosexuellt i alla mänskliga civilisationer; det för samman de två nödvändiga delarna av mänskligheten. Enkönade relationer kan inte bidra med den dynamik mänskligheten behöver för att leva väl och ge upphov till nästa generation. (min fetning)


Aktionsgruppen Bevara Äktenskapet reducerar här alla mänskliga egenskaper till könsorganet. Att det enda som gör att människor passar och fungerar ihop är möjligheten till ett penis-vaginalt samlag. Män-från-Mars- och Kvinnor-från-Venus-förseställningar kanske fungerar inom poesin, men knappast på individnivå – och det är där äktenskapet befinner sig. Individer som finner varann och kompletterar varandras egenskaper. Och dessa egenskaper sitter inte i könsorganet eller i könsrollerna. En kvinna är inte per definition den emotionella – en man inte nödvändigtvis den intellektuelle. Det synsätt som Aktionsgruppen presenterar i sin rapport gör Lilla Fridolf till queer, eftersom han är den svagare parten i äktenskapet med matronan Selma.


Queer - ur ett religiöst perspektiv.

Aktionsgruppen Bevara Äktenskapet argumenterar således på fullt allvar för att poetiska och astrologitangerande föreställningar om Män-från-Mars och Kvinnor-från-Venus skall styra Sveriges lagstiftning och villkoren för tiotusentals människor.

Det är uppenbart tydligt att det ligger en religiös, teokratisk agenda i botten.

Det riktigt komiska i sammanhanget är att de i den korta rapporten lyckas motbevisa sig själva. För att styrka sitt resonemang citerar de Glenn T Stantons och Bill Maiers bok Marriage on Trial: The Case Against Same-Sex Marriage and Parenting. Som metafor för äktenskapet berättar de om ett möte i New York:

Människor från olika delar av samhället, med olika politisk hemvist och religiös övertygelse var där. En person i rummet uppmärksammade denna anmärkningsvärda mångfald och beskrev samlingen som "ett äktenskap mellan människor engagerade i äktenskap". Det vore enfaldigt att beskriva detta samarbete som ett "äktenskap" om vi alla representerade samma tankeriktning eller politiska inriktning. Men eftersom våra olikheter kompletterade varandra och varandras arbeten, var det riktigt att beskriva det som ett äktenskap.

Under förutsättning att mötesdeltagarna i New York inte hade sex med varandra, bekräftar författarna med äktenskapsmetaforen att de kompletterande egenskaperna i ett äktenskap inte måste sitta i könsorganet. Tack för att ni inser det, kära Aktionsgrupp.

8 Comments:

Blogger Alexander said...

Kan du begära mer av denna IQ-reserv som lyckats skriva på uppropet?

Läkare som åker till Thailand och häslar på nått slags budistempel och lyckas på något sätt att:
På tio veckor botades hennes kroniska astma. Dessutom gick hon ner 10 kg i vikt, hennes tinnitus försvann och hon blev även av med stelheten i muskler och leder.

Tycker faktiskt det är imponerande att denna lista inte fått utstå mer kritik än vad den fått... Kan iofs vara så att ingen bryr sig om ett gäng skogstokia fjantar.

Kommenterar själv den här:
http://alexanderlund.blogspot.com/2006/02/bevara-mitt-lugn.html

fredag, mars 10, 2006 2:44:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Jag tror inte vi ska underskatta människorna som skriver under. Men det skulle vara intressant att få veta vilka argument de åberopar. Hittills har ju Aktionsgruppen inte presenterat ett enda som man inte kan blåsa ner som ett korthus.

fredag, mars 10, 2006 3:08:00 em  
Blogger Göran Koch-Swahne said...

Den här essentialistiska idén om en könens "komplentaritet" är alldeles ny. Den har utvecklats inom amerikansk politisk calvinism de senaste 35 åren (nu är jag snäll ;=).

Själva ordet kommer från Rom, men kan knappast vara äldre än 1870.

lördag, mars 11, 2006 10:37:00 fm  
Blogger Göran Koch-Swahne said...

Sen håller jag inte alls med om att Fridolf och lilla Selma är ett ojämlikt förhållande - men att det är ett grymt persiflage med 1950-talets folkhemska förställningar och roller är helt klart ;=)

lördag, mars 11, 2006 10:38:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Komplimentariteten är ett pinsamt humbug. Kan möjligen tillämpas på stora populationer och i statistik, men på individnivå blir det tyrranni.

lördag, mars 11, 2006 10:44:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Suck, vilka dumheter ni skriver. Rena rama pinsamheter ni skriver, det vittnar också om hur långt Sveriges maktelit har avlägsnat sig från vad en kvalitativ bedömning av forskningläget säger om könsroller och barnauppfostran.

Man och kvinna är långt ifrån konstruktioner, tvärtom mot vad svenska genusvetare dogmatiskt förkunnar med viss backup från högst politiserad och filtrerad svensk forskningspubliseringstradition - i strid med internationell forskning - så har hjärnforskningen redan bekräftat att könsrollerna faktskt finns nedärvda i hjärnan. Och detta från födseln. Vänligen plocka upp en bok om vasopressin och dess inverkan på mannens beteende (inte kvinnan). Eller en om hur fermonutbyten mellan just man<->kvinna såväl som mellan dessa och ett barn verkar för just komplementaritet. Ja läs det ordet igen. Jag vet att ni avskyr det och hävdar att det är retorik eller icke existerande - men ni finner orsaken till er avsky och inbillningar i alla lögner a la skrivbordsprodukter ni ätit upp. Istället för att själva göra en bedömning av forskningsläget - och inte enbart läsa det som rekommenderas av Svenskt Feministisk Centrum för likriktning (av alla män och kvinnor). Det är dags att vakna upp från mytbildningen kring att något manligt och kvinnligt inte existerar. Likväl att rättvisa automatiskt innebär likriktning.

Man<->kvinna är knappast en modern konstruktion när man beaktar hjärnforskning - snarare en produkt av miljarder års evolution, och föga förvånande när man tänker efter. Det har även framkommit att barnen identifierar sig med föräldern av samma kön via utbyten av fermoner osv. Likväl får barn som skiljs från sina biologiska föräldrar (som alltid är mamma och pappa) utifrån sociologisk forskning klart mer problem än barn som får växa upp med sin mamma och pappa, sedan finns en nedåtgående skala; adoptivföräldrar av två kön fostrar barn som tyvärr får mer problem än de som växer upp med sin biologiska mamma & pappa, adoptivföräldrar av samma kön får barn med än mer problem osv.

Sök statistik, gör kortisol-tester på barn i olika typer av familjer, och se det som man ser om man inte som i Sverige söker undanröja denna typ av efter/forskning i rädsla att skuldbelägga skilda föräldrar, homosexuella osv.

Ur barnens perspektiv spelar det en enormt stor roll villka föräldrar de har - om de har en mamma och en pappa eller två pappor. Att få barn är inte en rättighet, det är en gåva. Ett homosexuellt par kan inte få barn, hur man än vrider och vänder på saker och ting, och detta innebär att de måste adoptera. Adoption innebär i sig ett statiskt nödvändigt ont för barnet - kanske delvis pga. ren biokemi och fermonutbyten. Barn bör här således få bästa möjligheter till föräldrar som efterliknar det som barnet är född till att söka i sin närhet; sin mamma och pappa.

Läs Bowen's theory om människans hjärn som ett system som inte ingår i ett större system.

Biopsykologi har bekräftat att barn biokemiskt binder till föräldrar redan vid födseln (speciellt modern) via det som idag brukar refererar till som bonding.

Tal om könsroller och inte minst kvinnans roll i historien bygger tämligen ofta på grova anakronismer som inte förstår att hela den moderna genusvetarrörelsen & radikala feminismen bygger på en artificiell artifakt: effektiva preventivmedel som inte har motstycke genom historien. Dessa preventivmedel förfäktar större delen av de kristna kyrkorna med huvudargumentet att preventivmedel är del av en attityd som inte är fullt ömsesidig och som vill kapa de band som alltid funnits (sex<->barnaalstrarnade) innan den moderna sexuella frigörelsen i och med divserse hormonmedikament och latexgummi. Denna hållning är inte som genusvetare ofta hävdar förtryckande och dogmatisk, tvärtom ligger det faktiskt ganske mycket i den - men det kräver eftertanke, även över vad man själv baserar sina antaganden på. När det gäller preventivmedel är få neutrala - många bygger redan sina liv på den fruktansvärt onyanserade uppfattningen att dessa enbart är av godo.

Jag har skrivit två inlägg som anknyter till detta tema. Det är dags att Sverige vaknar från mytbildningen som sprids av etnologer som inte förstår att deras teser måste ta hänsyn till fundamental biologi, psykologi och evolutionsteori - hur orättvis nu än evolutionen är. Kanske vore det bättre att söka bygga rättvisa på sanna grunder - och kanske är kvinnliga egenskaper inte enbart av ondo, kanske behöver hon inte stoppa sig direkt skadliga hormondoser för att efterklikna mannen (som ej är kapabel att föda barn).

Vidare bör genusvetare och diverse förespråkare för dessa idéer förstå att de har ett huvudansvar för att hatet mot homosexuella i Sverige faktiskt växer. Deras självsäkra attityt, ointresse i att bemöta kritik, vilja till makt med odemokratiska medel - bidrar ständigt till att skapa ett mer schatterat samhälle med växande irritation för många olika grupper och individer som av diverse skäl inte köper genusteorin rakt av och fullt genom. Ibland utifrnå rädsla. Men många gånger också utifrån mycket bra argument som inte förs fram i svensk debatt.

Det är inte en slumt att flera akademiker skrivit under uppropet på bevaraaktenskapet.nu (barnens perspektiv är fruktansvärt viktigt i ett land som Sverige där ett fientligt familjeklimat och en alltför nyliberal och marknadsvänlig ideologi skördar sina offer - inte minst bland alla barn till skilda föräldrar) - långt fler skulle göra det om de inte riskerade bli uthängda och förlöjligade av Lars Ohly, Gudryn Schyman och andra som inte skulle ha en chans i en nyanserad och sann dialog och således svartmålar sina motståndare i sant odemokratisk facistisk anda.


Var god läs mina två längre inlägg längre ned som kommentarer på sidan:
http://www.walentine.com/archives/2006/03/01/paolo-roberto-vet-du-om-att-du-gjort-bort-dig/

Det första av de två längre inläggen finns även här under:

Jag har skrivit under uppropet www.bevaraaktenskapet.nu efter att ha sökt tänka genom detta noga.

Rosa-blått upplägget syftar givetvis på mankvinna, en del genusvetare tycks leva i konstruerad värld där biologiska fakta blånekas & allt kan tillskrivas ordet “konstruktioner” - relativismen har paradoxalt nog blivit en dogmatisk sanning - vidare kan jag inte förstå varför man som jag nyss läst på en liknande sida ska hosta fram sådana spydigheter mot vita människor som sparat sin oskuld för varandra - det vittnar bara om förakt och bristande människorespekt. De flesta människor som bor i Sverige är vita, måste man då ha en bild på någon mörkhyad person för att somliga utgår från att kristna är rasister.

Begreppet den kristna högern är vidare fruktansvärt grovt och missvisande - sådana grupper finns ja visst, men en överväldigande majoritet kristna - inte minst i Europa - har inte i närheten av rasistiska motiv. Tvärtom är de många gånger människor som har större respekt för andra än medelsvensson (känn på det orättvisa begreppet).

Vad gäller kvinno- och mans roller lever vi i ett land där en polistiserad elit bortser från fakta. Det är ett biologiskt faktum att man och kvinna är olika, samt att alla människors hjärnor är anpassade för att växa upp med föräldraparter av två kön. När barnet föds sker en s.k. bonding där barnets hjärna registrerar mammans unika fermon, och mamman registrerar barnets. Vidare sker liknande fermonutbyten mellan barnpappa, samt inte minst mellan pappamamma. Pappan börjar t.ex. som följd av sin kvinnas graviditet producera större mängder vasopressin som anpassar det manliga beteendet för att verka komplementärt i förhållande till kvinnan.

Människobarnet föds ca 2 år för tidigt. Till skillnad från en schimpansunge så saknar det förmågan att själv söka mat, saknar färdigt immunförsvar osv. Barnet är således högst beroende av föräldrar. Eftersom barnets hjärna redan strax efter födelseögonblicket, när mamman håller sitt barn, genomför s.k. bonding till just den mamman (som också har liknande DNA struktur kodande för fermon) så bör barnet få växa upp med sin biologiska mamma som det är beroende av för direkt överlevnad fram tom 2 år och efter det fortfarande är beroende av omvårdnad…

Sociologisk forskning visar att barn mår absolut bäst när de växer upp med sin biologiska mammapappa. Det har inom biopsykologin visats att vuxna män som vistas i närheten av ett tygstycke indränkt med svett från modern (och således hennes unika fermon) blir >>påtagligtpappa också är bäst för barnens uppfostran.

Givetvis finns det heterosexuella par som inte borde ha barn och är direkt olämpliga som föräldrar men eftersom personer olämplighet är allmängiltigt är det fullständigt ovidkommande i diskussionen.

Vidare kan det tilläggas att barn tidigt läser av föräldrarnas fermoner och vad gäller sexuell identitet anknyter till föräldern av samma kön. So much for genusteori om att könen är en fullständig konstruktion. Det är tyvärr lite svårt att hävda att det är frågan om en några hundra eller tusen år gammal konstruktion när vi talar om evolutionen som lagt grunden för komplementaritet mellan könen samt i förhållande till avkomma/barn.

Låt oss nu addera:

[Barnet är pga. neuro- & biokemiska betingelser beroende av sina biologiska föräldraparter] + [Föräldraparterna är neuro- och biokemiskt beroende av sin avkomma] + [En separation mellan biologiska föräldrarna innebär en påtaglig och mätbar konflikt i barnets hjärna] + [Sociologisk forskning, barnkliniker, familjekliiniker, familjeterapeuter vittnar om en enorm problematik kring skilsmässor - detta är Sverige No 1 problem, men ingen vågar säga det i rädsla för att väcka ångest hos alla de som skiljt sig i stället för att söka relationsrådgivning] + [barn identidiferar sig med föräldern av samma kön] osv = barn mår i allmänhet bäst av att växa upp med sina biologiska föräldrar. I inget samhälle och aldrig någonsin har barn tillkommit utanför det sexuella mötet mellan mankvinna. Eftersom barnet sedan också mår bäst av att växa upp med föräldraparterna ifråga är detta alltså bäst för barnet.

I en del samhällen lever man i extended, konjugala familjetyper. Men centralt är ändå att barnen mår bäst när de har en relation till sina biologiska föräldrar samt dessa föräldrar har en fungerande relation med varandra.

Vad beträffar en del svenska etnologers eviga hänvisanden till naturfolk och diverse skildringar om människors levnadssätt - i syfte att hävda sin tes om konstruktivism och relativism - behöver man ställa sig följande frågor;

1) Hur kommer det sig att människans hjärna är anpassad för föräldrar av två kön som har fungerande en relation till varandra?
2) Hur kan man som etnolog hävda att skrivbordsprodukter a la dekonstruktionism är mer grundläggande än biopsykologisk forskning på spädbarn?
3) Hur kommer det sig att familjekliniker vittnar om att fungerande familjer med heterosexuella föräldrar fungerar bättre än andra typer av familjer i förhållande till barnens hälso och personliga utveckling?
4) Ska inte barnens bästa sättas i första rummet?
5) Är jag medveten om att mångt och mycket i skildringsväg som skrivits av antropologer om naturfolken avslöjats som rena påhitt; t.ex. Margareta Meads sagor.

På vilket sätt skapar osanningar jämlikhet? Min övertygelse är att ett samhälle byggt på lögner - så som att man och kvinna är två påhittade konstruktioner, mankvinna relationen inte bör ha en samhällelig särställning osv. -
skapar växande orättvisa, mer destruktivitet och ondska.

Sverige är på väg utförs i flera avseenden.
1) Hatbrott mot homosexuella ökar - dvs. lobbyorganisationen RFSLs kampanjer tycks motverka sina egna mål
2)Barn far idag väldigt illa, många barn med föräldrar som skiljer sig utnyttjas sexuellt av någon föräldrapart som söker närhet och ersättning för sexuellt umgänge hos barnet som söker trösta sin förälder.
3) Sverige har de högsta skilsmässotalen i världen = stor stor social misär och en stor ekonomisk belastning på landet
4) Den sexuella frigörelsen med RFSL och RFSU i spetsen går hand i hand med marknadsliberala jättar och trumfar ett “segertåg”. I kölvattnet blir tusentals barn som söker stilla sin nyfikenhet på detta “SEX” som alla talar om sexuellt ofredande via MSN, ICQ och webbkameror, vart tredje barn ofredas sexuellt etc. sen har vi alla hänsynlösa våldtäkter som sker runt om i landet och främst drabbar unga, ett ökat antal pedofilibrott osv.
Vad är det för en ideologisk grund Sverige saknar?
4) Samkönade par har idag samma juridiska & ekonomiska möjligheter att ingå ansvarsfulla relationer; samboskap. Men äktenskapet åsyftar att ge den heterosexuella, livslånga relationen mellan mankvinna (som också är den enda barnaalstrande i en mer vid bemärkelse där även barnets bästa tas med och allt tänkande a la “allt som krävs är att sperma möter ägg” vederläggs) en särställning i samhället, för att utgöra en så fundamental och viktig norm.

Att man sedan vill ta avstånd från begreppet [borgerlig] kärn familj och inte gillar isolationspolitik vad gäller familjesyn - dvs. familjen som någon slags sjuk ö som ska hävda sin brillians i förhållande till andra och hålla andra människor på håll - det är nog bara sunt. Men idéerna kring den borgerliga familjen och kärnfamiljen är egentligen inte desamma vid närmare granskning.

Vad beträffar kristna så kännetecknas den tidiga kristna kyrkan (katolska?) av ett tänkande där mammapappa och barn hade en särställning samtidigt som detta samhälle präglades av ett tänkande a la extended family. Vi är en grande famila - och så tänker man fortfarande inom t.ex. katolska kyrkan. Ingen uppmuntring till isolation eller kärnfamilj som någon slags paketlösning a la svenska/amerikanska (mar)drömmen.

Vad beträffar pedofiler inom kyrkan som ofta används i syfte att avfärda iden om att söka dana sin karaktär, så bör man vara medveten om;
-en majoritet präster avskyr pedofili mer en pesten och är inte pedofiler
-celibat är potentiellt farligt om man inte också lever i tanke-celibat utan dagligen leker med fantasier men inte lever ut de spänningar som byggs upp i nervsystemet. Men celibat i sig ökar inte de sexuella begären, tvärtom kan de lugna ner dem - men som sagt, inte om man i hemlighet går och drömmer om att det ena och det andra.
-pedofili är ett enormt problem i sekulariserade länder där kyrkan är obefintlig; inte minst i Sverige där vi har hundratusental potentiella pedofilier
-statistiska undersökningar visar att präster är långt mindre benägna att bli pedofiler än en icke-troende person

Rättvisa är en mångfassetterat begrepp - det vittnar i princip alla filosofer om - att så tala om lika rättigheter kan lett skapa en falsk rättvisa, en schimär, som bygger på orättvisa och destruktiva vilkor för många människor. I vårt samhälle far först och främst barnen illa.

För er som är gediget intresserade av dessa frågor sök läsa ocensurerad psykologi (en del psykologi får ju inte längre publiseras i Sverige i rädsla för att såra HTB-personer, tyvärr så måste vi lära oss att hantera sanning oavsett om vi finner den smått kränkande eller inte) eller studera Bowen’s theory om människan som ett system i ett större system…

http://www.walentine.com/archives/2006/03/01/paolo-roberto-vet-du-om-att-du-gjort-bort-dig/

söndag, maj 14, 2006 9:55:00 em  
Anonymous Anonym said...

Rättelse:

"Läs Bowen's theory om människans hjärn som ett system som inte ingår i ett större system."

skulle vara

"Läs Bowen's theory om människans hjärna som ett system som alltid ingår i ett större system [av andra hjärnor - föräldrar/syskon osv]."

söndag, maj 14, 2006 9:58:00 em  
Blogger alenna alison said...

Jag känner mig så välsignad igen i mitt äktenskap efter att doktor ODUMODU tog tillbaka min man som skilde sig åt mig under ett bra år. Är ALENNA med namn från RUMÄNIEN. Trots att jag har munnar över hela kroppen, kommer det inte räcka för att tacka doktor ODUMODU för hans hjälp i mitt liv. Min man separerade med mig i ett år och har varit i smärtor och ångest utan honom. Så jag sökte hjälp överallt men ingenting fungerade inte förrän jag menade doktor ODUMODU. Jag förklarade min situation för honom och han lovade att min man kommer tillbaka till mig inom 48 timmar så långt att mitt hjärta fortfarande slår till honom. Jag trodde på honom och han förberedde en stavning för mig och min man ringde mig exakt när doktor ODUMODU sa. Han bad och sa att han behöver mig tillbaka och nu lever vi lyckligt igen för de senaste 9 månaderna. Alla där ute läser min artikel som behöver hjälp ska kontakta honom ... Email: drodumodusolutions@gmail.com

torsdag, februari 08, 2018 10:30:00 fm  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home