torsdag, juli 24, 2008

Världen Idag trollar med debattartikel om vetenskap

Igår refererade Världen Idag en debattartikel av historikern Anders Björnsson, införd i Svenska Dagbladet den 20 juli, och reportern Jacob Rudolfsson lyckades med konststycket att tälja ett äpple av en banan.

Artikeln handlar om vetenskapsjournalisternas överdrivna tilltro och okritiska hållning till sitt bevakningsområde, och exemplifierar med en artikel av DN:s Karin Bojs som handlade om forskning om homosexualitet och ärftlighet/medföddhet.

Det är mycket intressant att se hur Rudolfsson har valt att citera texten. Jag klipper in det stycke han klippt bort och markerar det med fetstil. Normalstil anger således Rudofssons text:

Enligt Björnsson påstår Bojs, utifrån presuppositionen att homosexualitet har genetiska orsaker, att det blir ”svårare att avfärda uppfattningar om att homosexuell läggning går att styra genom viljeakter eller att den är socialt inlärd. Bojs menar att detta kommer att ge oss en mera tolerant världsbild.”

Talar bara vetenskapen om hur det förhåller sig kommer människor att ge upp sina urbota fördomar, är andemeningen. Färre bögar och flator kommer att utsättas för förföljelser från extrema religiösa grupper om så sker, får vi tänka oss.

Kan vi verkligen vara säkra på det?

Går det inte lika gärna att föreställa sig att en kristen eller annan fundamentalist kommer att ägna ännu större flit och energi åt att omvända praktiserande homosexuella från deras förkastliga livsföring?
Allt naturligt behöver förvisso inte vara önskvärt.

I många samhällen har det funnits publik resonans för att motverka och undanröja nedärvda defekter – anhängare till rashygien var övertygade om att det skulle gå. Vad hindrar att det också i vår tid uppkommer inom- eller utomvetenskapliga rörelser som försöker sortera ut icke-människovärdig avkomma från det genetiska materialet? Stamcellsforskning har motiverats med löften om att vissa ärftliga sjukdomar ska kunna övervinnas en gång för alla. Lyckan hägrar.


Poängen i Björnssons text är inte att ifrågasätta forskningsrön om homosexualitet (även om den innehåler ett visst mått av raljerande), som Rudolfsson får det till, utan att kritisera vetenskapsjournalisternas naiva övertro på att vetenskap och kunskap kan forma ett bättre och tolerantare samhälle. Men Björnsson är pessimist. Han tror inte att vetenskapen kan få den konservativa kristenheten att ge upp sina "urbota fördomar" och förföljelser av homosexuella. "Genetisk homosexualitet" är ingen garant för att homosexuella ska lämnas ifred av de religiösa fundamentalisterna, och som stöd för att detta exemplifierar han med rashygien och andra historiska försök att "undanröja nedärvda defekter". Av någon anledning valde Rudolfsson att bortse från denna jämförelse.

9 Comments:

Anonymous Anonym said...

Intressant. Dessvärre har ditt inlägg drag av samma ideologiskt styrda referatteknik som du själv kritiserar. Björnssons kritik av Bojs är först att forskning om homosexualitet är marknadsanpassat nyhetsstoff. "Homosex säljer". Sedan argumenterar han mot den naiva tron på vetenskapen som demokratisk instrument.

Du skriver att Björnsson är pessimist, då han inte tror "att vetenskapen kan få den konservativa kristenheten att ge upp sina 'urbota fördomar' och förföljelser av homosexuella". Ditt referat stämmer dock inte med artikeln. Ordet "konservativ" finns överhuvud taget med i Björnssons inlägg. Han talar om "extrema religiösa grupper" och "fundamentalister". Det är tendensiöst att blanda dessa betecknigar med "konservativ". T.ex. Katolska Kyrkan är konservativ, men absolut inte fundamentalistisk!

Av din text ges intrycket att Björnsson knyter konservativ kristendom med rashygien. I detta är du i gott sällskap med Världen Idags målstyrda referat. Undrar vad Björnsson själv tycker om dina färdigheter med copy & paste.

Knasig är också tanken att genetisk homosexualitet skulle vara en fråga för religiösa fundamentalister att lösa med rashygien. Samhällets främsta bromskloss när det gäller genmodifiering är ju just religiösa grupper.

torsdag, juli 24, 2008 3:57:00 em  
Blogger Leif Ekstedt said...

Har partnerskap i dag samma juridiska status /villkor/åtaganden som de nuvarande äktenskapen.
Om så är fallet - är den juridiska skrivningen i dagsläget som de som ingår partnerska/äktenskap tycker är OK.
Med en statsminister som mig veterligt ej är medlem av något religiöst samfund/sekt skulle det kanske vara godtagbart att kyrkor och samfund avstod från vigselrätten -eller helt enkelt blev av med den. Då kunde samfunden ordna sina egna högtidligheter efter att ha fått ut sitt av staten signerade partnerskap. En- alternativt tvåkönat.Humanister,Ateister,Livets ordare, MC-klubbar,Idrottsföreningar och kyrkor av olika slag. Skulle det räcka för kyrkorna att välsigna partnerskapen. Kan enkönade förespråkare då acceptera benämningen partnerskap alt. förkortat till par?????
För inte vill väl HBT-rörelsen tvinga,Livetsordare,pingstvänner eller lutheraner att godta att de är de homosexuella som skall besluta hur de vill göra.
Själv anser jag att Svenska Kyrkan skall välsigna sina medlemmar som ingått partnerskap. Hur andra gör har jag inte med att göra.

torsdag, juli 24, 2008 5:08:00 em  
Anonymous Anonym said...

Leif

"Skulle det räcka för kyrkorna att välsigna partnerskapen. Kan enkönade förespråkare då acceptera benämningen partnerskap alt. förkortat till par?????"

Jag hade för mig att du sa du är för att samkönade pars rätt till borgerliga äktenskap. Nu frågar du om partnerskap räcker? Nej, det gör det givetvis inte. Nästan lika är inte lika.

Jag har sagt det och säger det igen till olika debattörer. Borgerliga äktenskap och religiösa samfunds äktenskap är två olika saker. Var vänliga att inte blanda ihop de två sakerna.

Här är äktenskapsutredningens förslag som den presenterade mars 2007.

1. Både samkönade och olikkönade par ska ha rätt att ingå BORGERLIGA äktenskap. Alla borgerliga vigselförrättare ska vara skyldiga att viga ALLA par oavsett könskonstellationer, hudfärg, funktionshinder etc Av den enkla orsaken att borgerliga vigselförrättare representerar det offentliga och ska ge lika servia åt alla. Precis som en person på försäkringskassan inte kan vägra betala ut bostadsbidrag till ett samkönade par (som har rätt till dem enligt försäkringskassans regler) för att han eller hon är med i Livets ord och tycker det är fel att ge bostadsbidrag till homopar.

Sedan 2006 är för övrigt alla vigselförrättare skyldiga att även vara partnerskapsförrättare och vice versa.

2. Religiösa samfund behåller den juridiska vigselrätten. Det betyder att de som gifter sig tex i en kyrka inte måste göra om ceremonin borgerligt för att deras äktenskap ska bli giltigt. Alltså samma system som idag.

Religiösa samfund ska ha RÄTT att förrätta äktenskap av samkönade par. Det har de inte idag. Men precis som idag ska samfunden inte bli tvingade att viga några par. De kan med hänvisning till sin teologi vägra viga grönhåriga. Eller vilken annan grupp som helst.

Jag är för äktenskapsutredningens förslag. Det är även moderaterna, centern och folkpartiet alltså de tre borgerliga partier som är för en könsneutral äktenskapslag.

I riksdagen är det bara vänsterpartiet och miljöpartiet som vill att de samfund som behåller den juridiska vigselrätten även ska vara skyldiga att viga samkönade par.

Utanför riksdagen är RFSL för det alterantivet alltså vigseltvång för samfund med juridisk vigselrätt. Homosexuella och bisexuella har dock olika åsikter om det här. Min bedömning är att en majoritet av homosexuella och bisexuella i Sverige är emot att tvinga samfunden viga samkönade par medan en betydande minoritet bland homosexuella och bisexuella är för ett vigseltvång.

Socialdemokraterna har officiellt inte någon åsikt om religiösa samfund ska vara tvungna att viga samkönade par om de vill behålla den juridiska vigselrätten. I praktiken har dock sossarna accepterat äktenskapsutredningen alternativ.

Sedan vill som bekant kristdemokraterna och sverigedemokraterna behålla en äktenskapslag för olikkönade par och en partnerskapslag för samkönade par. Kd och sd vill dessutom försämra de juridiska rättigheter som riksdagen redan sagt ja till för samkönade par när det gäller adoptioner och inseminationer.

Mina vänner, sprid den här infon så att fler vet vad som är fakta och vad olika partier och äktenskapsutredningen tycker. Annars blir det återigen att folk talar förbi varann i debatterna.

Jag skriver det igen. En absolut rätt för ett par att få ingå äktenskap borgerligt och en absolut rätt för paret att få ingå äktenskap inom ett visst religiöst samfund som har juridisk vigselrätt är TVÅ olika saker.

Bengt Held

torsdag, juli 24, 2008 5:38:00 em  
Anonymous Anonym said...

Förtydligande

"Sedan 2006 är för övrigt alla vigselförrättare skyldiga att även vara partnerskapsförrättare och vice versa."

Alla BORGERLIGA vigselförrättare är skyldiga.....

Alla riksdagspartier förutom kd röstade ja till att de ska ha den skyldigheten.

Bengt Held

torsdag, juli 24, 2008 5:41:00 em  
Blogger Leif Ekstedt said...

Bengt Held. Jag anser att alla äktenskap skall vara borgerliga det är det jag avser med partnerskap
och partnerskapet skall vara grunden till att KYRKORNA kan väklsigna ingångna borgerliga äktenskap. Lagstiftningen skulle alltså vara enhetlig för alla kombinationer man/man, kviv´nna /kvinna man/kvinna.

Kyrkorn skall alltså antingen välja att återlämnad vigselrätten eller att staten beslutar att dra in densamma.

Därför var min fråga om partnerskap och äktenskap är juridiskt likställda/samma.

Sedan får kyrkorna besluta hur de vill göra eftersom alla redan på det stadiet är borgerligt vigda.

torsdag, juli 24, 2008 10:17:00 em  
Anonymous Anonym said...

Leif

Alright. Du vill ha civiläktenskap som man har i tex Tyskland och Frankrike att bara borgerliga äktenskap är juridiskt giltiga. Och att de ska vara lika för både samkönade och olikkönade par.

Ja, själv tycker jag det vore det allra bästa alterantivet. Sedan hade ju samfunden kunnat välsigna vilka par de vill, det hade inte haft någon juridisk betydelse utan bara ceremoniell.

Problemet idag är att det här inte har något folkligt stöd, bara 14 % är för civiläktenskap enligt en opinionsmätning som äktenskaputredningen beställde. Men opinioner kan ju förändras. För mig är det viktigaste nu att äktenskapslagen blir könsneutral. Skulle man börja utreda civiläktenskap i sambnad med det så skulle en könsneutral äktenskapslag fördröjas i flera år.

Bengt Held

torsdag, juli 24, 2008 10:30:00 em  
Blogger Johan said...

Pierre

Jag tycker väl i och för sig att Rudolfsson missuppfattade Björnssons artikel mer än vad du anser att Tor gjorde det.

En del kommentarer till Rudolfssons citat av Björnssons artikel (i slutet av Rudolfssons artikel):

"– Tanken att vetenskapligt baserad kunskap leder till mera ändamålsenliga överväganden och klokare politiska beslut är en vida spridd missuppfattning, långt utanför kretsen av närmast berörda aktörer. Många smittade är besjälade av tron på vetenskapens helande kraft. De lider av scientism."

Det stämmer att många, kanske främst de som aldrig egentligen har sysslat med vetenskaplig forskning, lider av scientism. Många forskare själva har problem med denna övertro, och viss typ av forskning är därför bannlyst. Problemet är också att många människor pratar om naturvetenskapliga bevis för än det ena och det andra. Det finns inga s.k. bevis (bara inom matematiken när det gäller bevis av ekvationer), utan snarare vetenskapliga belägg eller sannolikheter för olika mönster eller fenomen. Politiska beslut blir givetvis inte klokare bara för att man har mer forskning om ett ämne, eftersom de flesta forskare inte tänker i termer "för samhällets bästa", och många politiker inte har kunskapen att ta till sig vetenskapliga forskningsresultat. Men idag är det dock ett problem att mycket forskning är politiskt styrd, vilket gör att alla (eller de flesta) forskare anpassar sina forskningsprojekt till ämnen där de har lättare att få forskningsmedel. Forskningen blir således likriktad, och framtidens vetenskap väldigt dålig.

"Istället för att ideologisera forskningsrapporter är det vetenskapsjournalisters skyldighet att granska den vetenskapliga praktiken som vilken annan social praktik som helst, skriver Björnsson."

Ja, en helkritisk granskning istället för en halvkritisk vore bra i alla läger, även inom vetenskapssamhället själv. För när vetenskapsmän ofta slår sig för bröstet och säger att man bedriver kritiskt tänkande så stannar de vid halvkritiskt tänkande, dvs man kan/får inte ifrågasätta den s.k. "scientific method" i grunden. Jag är av den uppfattningen att allt måste kunna ifrågasättas.

"– Tänk om forskningen fann en gen som betingar äktenskaplig otrohet: skulle det beteendet då bli mindre belastande i somligas ögon, eventuellt mindre lockande för somliga? Och skulle detta i så fall vara en forskningsuppgift värd att kasta en sagolik massa offentliga medel över?
– Ur ett empiriskt resultat kan ingen bestämd normativ slutsats dras. Det mesta är forskningsbart, allt är inte forskningsvärt. Massor av trivialiteter utövas i vetenskapens heliga namn, enligt Anders Björnsson."

Det råder en missuppfattning om vad som är bra att "kasta" forskningspengar på. Det bör egentligen bara vara upp till forskaren själv att bestämma vad han/hon ska forska på. Detta är det enda sättet att få en divers och varierad forskning i samhället, eftersom nyfikenheten hos forskaren då får råda. Detta har alltid lett till en utveckling av kunskapen. Om politiker eller andra ska gå in och styra vad som skall forskas på så hamnar vi helt snett. S.k. grundforskning eller t.o.m. väldigt smal forskning leder inte sällan till tillämpad eller för människan "användbar" forskning. Det finns inga klara skiljelinjer emellan dessa.

fredag, juli 25, 2008 2:05:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Håller med om att det lagliga äktenskapet ska vara borgerligt och det religiösa om sådant önskas ska vara enbart religiöst. Det vore mest rättvist tycker jag.

fredag, juli 25, 2008 1:49:00 em  
Blogger Michael G. Helders said...

Tycker du har en mycket nyanserad blogg, och en hel del tänkvärt kring de saker och teman som du tar upp.

Är du själv kristen? Eller har du bara en målsättning om att var och en ska dela de politisk korrekta åsikterna?

Har själv försökt "bearbeta" en del av de frågor som du tar upp på denna blogg. En av dessa hittar du här:
http://jdfk-kefas.blogspot.com/2008/05/hbt-evangelium-vs-skuldbelgning.html

Eller tinyurl:
http://tinyurl.com/4uoq7d

lördag, juli 26, 2008 6:16:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home