torsdag, december 18, 2008

KD saknar förtroende i äktenskapsfrågan

Idag publicerar kristdemokraterna Chatrine Pålsson Ahlgren, Christopher Dywik och Anna-Stina Stenbeck en uppmaning i Dagen, om att riksdagsledamöterna ska rösta efter sitt samvete i äktenskapsfrågan. Ja det får man verkligen hoppas...

Artikeln är full av ekande tom retorik.

[V]i står upp för vårt partis grundsyn: att kärnfamiljen är samhällets grund


Ja, och? På vilket sätt påverkar en könsneutral äktenskapslagstiftning detta synsätt? Kommer kärnfamiljer att tvångsupplösas? Kommer heterosexeulla att tvingas gifta sig med homosexuella? Kommer barn i heterosexuella familjer att konfisekeras av staten?

Vi anser inte att nuvarande äktenskapslagstiftning är diskriminerande.


Uppdelningen i partnerskap och äktenskap är diskriminerande, eftersom partnerskap inte erkänns i många länder. Homosexuella har inte samma möjligheter att resa och bosätta sig på samma sätt som heterosexuella. Homosexuella anses vara ensamstående i länder som inte erkänner partnerskapet.

Den vilar på traditioner och principer som håller än i dag


Ja, traditioner som under hundratals år har sanktionerat exkludering, förföljelse och stigmatisering av homosexuella. Om man hänvisar till historieargumentet måste man samtidigt fråga sig vilken synen på homosexuella har varit under historiens gång. "Varför ändra på en ordning som har fungerat i tusen år", hör man ofta i debatten. Fungerat för vilka? Har synen på homosexualitet också varit fungerande under dessa tusen år?

och vi ska komma ihåg att hetero- och homosexuella relationer sedan länge har samma juridiska skydd


Uppenbarligen inte. Men nästan. Och kristdemokraterna har gjort allt som står i deras makt att hindra den utvecklingen. Att försöka inbilla oss att de skulle vara nöjda med läget är skrattretande.

Ibland verkar det till och med som att många av dem som är pådrivande för en könsneutral lagstiftning är mer intresserade av att trycka till religionsutövare än att uppnå vad de menar är juridisk likvärdighet


Det kan inte utestlutas. Men varför har ni kämpat emot varje förbättring av homosexuellas villkor? Det är ju ni i KD som har skapat stridsstämningen genom att motsätta er homosexuellas rättigheter. Bli inte förvånade om motståndarsidan svarar med strid i det krig ni skapat.

Om Reinfeldt, RSFL, folkpartiet och andra får som de vill så kommer inte bara kristna samfund, utan även moskéer och synagogor, att tvingas viga och inför Gud välsigna två personer av samma kön.


Vilka idioter skulle kräva att bli vigda av en präst eller församling som inte vill veta av dem?

Utmärkande i själva äktenskapsdebatten är också att Reinfeldt, Sahlin och de andra förespråkarna av en könsneutral äktenskapslagstiftning nästan aldrig går in och diskuterar vad ändringen skulle få för konsekvenser rent juridiskt. Det faktum att lagförslaget skulle innebära att flera ändringar måste göras i Sveriges grundlag nämns till exempel nästan aldrig. Inte heller att en könsneutral äktenskapslagstiftning innebär stora inskränkningar i religionsfriheten.


Vilka grundlagsändringar? Stora inskränkningar i religionsfriheten? Vilka?

Det nämns inte heller något om vart denna utveckling kan ta oss i framtiden. Redan i dagsläget lobbas det för fullt på Dagens Nyheters och Svenska Dagbladets kultursidor för att framhäva det positiva i alla världens samlevnadsformer, ju konstigare ju bättre. Både MUF (civilrättsliga avtal), LUF och CUF vill till exempel tillåta polygami, det vill säga månggifte. I vänsterkartellen är Grön ungdom för månggifte, åtminstone delar av SSU är positivt inställda och det är tveksamt vad Ung vänster vill i frågan.


Det finns inget som talar för att slippery slope-argumentet skulle vara gilitigt i äktenskapsdebatten. När förbudet mot blandäktenskap hävdes i USA ledde det varken till polygamiäktenskap, homoäktenskap eller syskonäktenskap.

Men debattörerna aktualiserar något mycket intressant när de frågar sig vart "denna utveckling kan ta oss i framtiden". Låt oss vända på det och fråga oss var vi hamnar om kristdemokraterna skulle få bestämma? Vilka blir villkoren för homosexuella då? KD har motsatt sig alla alla alla reformer som syftat till att förbättra homosexuellas villkor. Är inte risken överhängande att de skulle vilja vrida tillbaka utvecklingen om de fick ökad politisk makt? Varför skulle de inte vilja göra det...?

5 Comments:

Anonymous Anonym said...

När jag läste Tors referat från artikeln så blev jag så förvånad att jag direkt måste kolla artikeln så att kd-politikerna verkligen sagt så. Inte för att jag gissar Tor skulle förvanska det men deras anklagelser mot Fredrik Reinfeldt och folkpartiet är så hutlöst lögnaktiga att det är förvånande att en riksdagsledamot (i samma allians som Reinfeldt och fp) sprider såna billiga lögner.

Det jag syftar på är följande från kd-artikeln.

"Om Reinfeldt, RSFL, folkpartiet och andra får som de vill så kommer inte bara kristna samfund, utan även moskéer och synagogor, att tvingas viga och inför Gud välsigna två personer av samma kön."

Fredrik Reinfeldt, moderaterna, folkpartiet och centern har vid sina respektive kongresser sagt ja till en könsneutral äktenskapslag där samfunden har rätt men inte bli tvingade att viga samkönade par. Det har Reinfeldt och de tre partierna också tydligt framfört i debatten.

Så här skriver folkpartiet på sin hemsida.

http://www.folkpartiet.se/FPTemplates/ListPage____1338.aspx

"Folkpartiet vill

Ge två personer av samma kön rätt att gifta sig. Avskaffa partnerskapslagen och inför en gemensam äktenskapsbalk. Även präster, rabbiner, imamer etc. ska ha möjlighet att viga homosexuella par om de själva vill."

Försåtligt så blandar de tre kd-politikerna ihop RFSL (som är för vigseltvång för samfund som har juridisk vigselrätt) med Reinfeldt och folkpartiet (som är emot ett sådant vigseltvång).

Hålla sig till sanningen? Etik och moral? Vad betyder det för de tre kd-politikerna?

I övrigt har Tor bemött deras artikel bra. Men några kompletteringar.

"Nu är det upp till varje folkvald att stå emot partipiskan och lägga sin röst på det förslag som han/hon står för. De måste nu visa om de har modet att rösta för det som i deras samvete är rätt."

Det där kan man främst rikta mot kd. Faktum är att när riksdagen röstade om partnerskapsreformen 1994 så blev dåvarande kd-ledamoten Jerzy Einhorn i praktiken förbjuden av partiet att vara med och rösta (han blev utkvittad mot en annan kd-ledamot som det heter i riksdagen). Orsaken var att Einhorn var för partnerskapslagen. Einhorn som var jude och som varit fånge i ett nazistiskt koncentrationsläger ville visa solidaritet med en annan grupp som han mött i koncentrationslägren, homosexuella, och vägrade rösta emot partnerskapsreformen.

Och ännu idag är det så kontroversiellt inom kd att tycka annorlunda än partiet att ingen av de ledamöter som jag talat med när jag gjort mina rapporter och som sagt sig tycka annorlunda än partiet när det gäller en könsneutral äktenskapslag velat att jag skulle berätta vilka de är offentligt. Så fri debatt har kd.

"Tyvärr har det ofta varit känslor och inte fakta som styrt debatten."

Ja, det är en av få saker i artikeln som är rätt. Det har varit och är mycket känslori debatten. Bland många som är emot en könsneutral äktenskapslag. För dem "känns" det fel att tillåta homoäktenskap. De hänvisar till "traditioner" som ju inte är något faktaargument utan istället att "det känns tryggt" med en tradition.

"att lagförslaget skulle innebära att flera ändringar måste göras i Sveriges grundlag nämns till exempel nästan aldrig."

Det där är trams. Varför skulle man vara tvungen ändra grundlagen? Inget annat land som infört en könsneutral äktenskapsalg har varit tvungen göra det.

"Inte heller att en könsneutral äktenskapslagstiftning innebär stora inskränkningar i
religionsfriheten."

Återigen lögn.

"Flera morgon- och kvällstidningars ledarsidor, Humanisterna, RFSU, samfundsledare och andra har instämt i att detta är ett intressant alternativ som skulle lösa de principiella problemen. Liknande lösningar finns också redan i flera andra länder."

Fakta är att de flesta liberala tidningar, Humanisterna och RFSU är för en könsneutral ÄKTENSKAPSlag men där bara borgerliga vigslar ska vara juridiskt giltiga. Det senare är en annan debatt än om äktenskapslagen ska vara könsneutral eller inte.

Summa summarum. Nu är kådisarna riktigt desperata. Dessbättre har de förlorat.

Bengt Held

torsdag, december 18, 2008 11:01:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Förlorarnas sista desperata försök att påverka opinionen, som vanligt fylld med vanföreställningar, förvanskningar, direkta lögner och irrelevant argumentation. Deras problem är att svenskarna är i gemen alltför upplysta för att gå på det.

Desperationen lyser genom som en blåbärsfläck på en vit lakan.

Citat från artikeln: Det är därför som vi gör allt som ligger i vår makt för att uppnå en majoritet för vårt kompromissförslag. Detta förslag innebar bland annat att vi inför en samlevnadsbalk som är neutral.

Så dom är beredda att offra äktenskapet, undrar vad "Bevara äktenskapet" säger om det?

torsdag, december 18, 2008 11:59:00 fm  
Blogger Leif Ekstedt said...

Det föreligger ett förslag att äktenskapet inte skall få användas
som det gjort i folks medvetande.
De som gift sig borgerligt har alltid sagts vara gifta - och i min värld är detta samma sak som
att de lever i ett äktenskap.

Hade vi varit ense om den tolkningen så hade problemet varit ur världen.
Humanisten som gift sig i kyrkan och förnekar Gud - gills det verkligen?

torsdag, december 18, 2008 12:40:00 em  
Anonymous Anonym said...

Borde inte Dagen och andra tidningar som vill avskaffa begreppet "äktenskap" i lagen föregå med gott exempel och skriva om en persons "registrerade partner" oavsett om det är ett en- eller tvåkönat par?

torsdag, december 18, 2008 1:16:00 em  
Blogger Jay said...

Bra rutet, Tor!
Heders!

söndag, december 21, 2008 8:31:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home