onsdag, december 10, 2008

Kristet missbruk av FN:s deklaration om mänskliga rättigheter

Idag fyller FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna 60 år. Grattis får man väl säga, trots att allt kanske inte har gått enligt dess intentioner under dessa år. Förklaringen har under åren kränkts och ignorerats - och, som vi har sett under den svenska äktenskapsdebatten, missbrukats och förvrängts. Debattörer som motsätter sig könsneutrala äktenskap har använt de mänskliga rättigheterna som argument mot homosexuellas rätt att ingå äktenskap. Man tror inte att det är sant. De har använt en deklaration som syftar till inkludering och jämlikhet, för att argumentera för exkludering och diskriminering.

Exemplen är otaliga. I mars gjorde juristen Anders Svensson det en debattartikel i SvD. Den evangelikale lobbyisten Stefan Grevle och Bevara Äktenskapet gör det. Kristdemokraten Ola Nilsson har gjort det i sin bok För äktenskapet i tiden, för att berättiga skrämmande formuleringar som den här:

att då hävda att homosexuella par skulle omfattas av samma positiva behandling [äktenskapet] är ologiskt, eftersom dessa relationer inte ger samhället samma vinst.

Att man kan missbruka och vantolka en deklaration om mänskliga rättigheter och vrida den till dess motsats är förstås absurt, och det är sorgligt att se hur lågt antigaydebattörerna är beredda att sjunka i sin kamp.

Vad är det då de brukar åberopa när de argumenterar utifrån FN:s deklaration? Jo, artikel 16. Ola Nilssons avsomnade blogg är till och med namngiven efter denna artikel. Så här lyder den:

Artikel 16.

1. Fullvuxna män och kvinnor har rätt att utan någon inskränkning med avseende på ras, nationalitet eller religion ingå äktenskap och bilda familj. Män och kvinnor skall ha samma rättigheter i fråga om äktenskaps ingående, under äktenskapet och vid dess upplösning.

2. Äktenskap får endast ingås med de blivande makarnas fria och fulla samtycke.

3. Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och har rätt till samhällets och statens skydd.

Moment ett tolkar dessa debattörer som att FN har definierat äktenskapet som ett förbund mellan man och kvinna. Men i så fall har de också definierat äktenskapet som ett polygamt förbund, eftersom pluralformer används. Och så kan man förstås inte tolka texten. Vad artikeln däremot syftar till är att understryka att alla har rätt att ingå äktenskap, såväl män som kvinnor. Det står ingenstans att de ska ingå äktenskap med varandra.

Att sexuell läggning inte finns med i uppräkningen bland "ras, nationalitet eller religion" är inte heller ett argument mot homoäktenskap. För i så fall hade man även kunnat motsätta sig t.ex. handikappades och obildades rätt att ingå äktenskap med samma typ av argumentation.

Att antigayaktivisternas tolkning av artikel 16 är felaktig är lätt att komma underfund med om man betänker syftet med deklarationen. Det är inte att befästa en traditionell och religiös livssyn - det är inte ens att värna samhällets fortbestånd. Utan just att understryka lika rättigheter och beskydd. Äktenskapet ur FN:s synvinkel handlar om individens trygghet. Genom att vilja exkludera homosexuella ur detta sammanhang, vill de konservativt kristna debattörerna också förneka homosexuella det skydd från stat och samhälle som äktenskapet innebär.

Dagen skriver också om de mänskliga rättigheterna idag.


________________________________
Uppdatering

Dessutom innehåller deklarationen en artikel som syftar till att skydda just från den typen av tolkningar den här texten handlar om:

Artikel 30
Intet i denna förklaring må tolkas såsom innebärande rättighet för någon stat, grupp eller person att ägna sig åt verksamhet eller utföra handling, som syftar till att omintetgöra någon av häri uttalade fri- och rättigheter.

5 Comments:

Anonymous Anonym said...

Det som gör att man kan se det citerade som en rätt för stater att inskränka rättigheterna att ingå äktenskap är sista ledet i första meningen "utan någon inskräkning med avseende på ras, religion eller nationalitet".

Omvänt är ras, religion eller nationalitet de enda tre faktorer som gör att någon skyddas från diskriminering vid äktenskaps ingående.

Men hävdar någon att "sexuell läggning" är en legitim diskrimineringsgrund enligt deklarationen skulle det alltså vara möjligt för stater att förbjuda alla heteroäktenskap och enbart tillåta homoäktenskap.

Tycker man att det vore orimligt bör man i konsekvensens namn tycka att diskriminering av homoäktenskap också är orimligt, om man tar fasta på deklarationens portalparagraf om alla människors lika rätt och värde.

onsdag, december 10, 2008 5:10:00 em  
Blogger Leif Ekstedt said...

Jag undra varför Ni inte spolar kyrkorna åsikter?
Ställ upp på den sekulära modellen civiläktenskap.
Obligatoriskt.

onsdag, december 10, 2008 7:01:00 em  
Blogger Kalle af said...

Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

onsdag, december 10, 2008 9:26:00 em  
Blogger Kalle af said...

Du har så rätt, Tor. (Sorry, det blev lite fel just.)

Du kunde också ha nämnt Artikel 30:
"Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen."

onsdag, december 10, 2008 9:28:00 em  
Anonymous Anonym said...

Tor har rätt i att av de mest pinsamma argumenten från de som är emot en könsneutral äktenskapslag är att det skulle vara oförnenligt med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna från 1948.

Deklaration säger varken något om kön eller antal när det gäller äktenskap.

Då brukar en del som är emot en könsneutral kontra med att de som skrev deklarationen inte menade att den skulle vara stöd för en könsneutral äktenskapslag. Och det är ju sant, det var ju inte ens något som man diskuterade 1948. Av de fem permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet hade USA, Storbritannien, Sovjetunionen och Kina totalförbud mot homosexuella relationer. Bara Frankrike tillät homorelationer men även där var homosexualitet tabu då.

Men betyder det att vi idag inte kan tolka deklarationen annorlunda än de som skrev det? Jo, givetvis.

Jämför med USA:s konstitution som skrevs på 1700-talet och var världens mest progressiva och frihetliga konstitution då. Men rättigheterna där var bara menade för vita. Hälften av delstaterna i dåvarande USA tillät svarta som slavar och trots det sa även de ja till konstitutionen. Man tolkade helt enkelt inte svarta som att vara riktigt lika mycket människor som vita.

Skulle det betyda att man i USA idag inte skulle kunna använda landets konstitution för att fördöma diskriminerande lagar mot svarta? Jo, de flesta menar det. Men enligt vissa konservativas logik så borde man alltså inte kunna göra det. Eftersom AVSIKTEN från de som skrev konstitutionen i USA inte var att den skulle skydda svarta så bör ingen idag kunna använda den för att kämpa för svartas rättigheter enligt den logiken.

Världen utvecklas dessbättre när det gäller mänskliga rättigheterna. Det är ingenting som säger att vi idag inte kan ha en mer inkluderande tolkning av olika deklarationer etc än man tidigare haft.

För övrigt brukar vi hänvisa till det antika Grekkland som en demokrati trots att varken kvinnor eller slavar hade rösträtt. Ingen skulle trots det mena att rösträtt ska vara förbehållen män och att det är acceptabelt med slaveri eftersom man tillåt det i de första "demokratiska" länderna i antika Grekland.

Bengt Held

torsdag, december 11, 2008 12:58:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home