måndag, maj 04, 2009

Junilistan. Ideologiskt HBT-vänligt men ibland med olika budskap.

av BENGT HELD

Jag har tidigare berättat närmare om Piratpartiets åsikter när det gäller HBT-politik. Här ska jag granska Junilistan som blev tredje största parti i EU-valet 2004. De senaste opinionsmätningarna visar att partiet bara får något eller några procent. Men det betyder inte att partiet är chanslöst. När valrörelsen startar på allvar kan det bli förändringar.

Vad har då Junilistan för åsikter inom HBT-politiken? Ja, i sitt idéprogram från 2008 skriver de inte något explicit om det. Däremot följande om värnandet av mänskliga rättigheter.

Junilistan anser att försvaret av individens frihet och mänskliga rättigheter i europeiska länder skall drivas genom Europarådet och Europadomstolen....

Junilistan stöder Europarådets syften, vilka är att....värna om de mänskliga rättigheterna, demokratisk mångfald och rättsstatens principer....söka hitta gemensamma lösningar på samhällsproblem såsom diskriminering av minoriteter, främlingsfientlighet, intolerans....


Det här kan ju tolkas som att Junilistan inte vill att EU ska "blanda sig i" centrala rättigheter för HBT-personer som rätten till gayparader och rätten att juridiskt byta kön.

Men i sitt Valprogram 2009 (inför EU-valet) skriver partiet följande.

Det är en självklarhet att alla grupper i samhället ska behandlas rättvist och likvärdigt. Diskriminering utifrån kön, sexuell läggning, ursprung, funktionsnedsättning eller liknande får inte förekomma inom EU. Det är oacceptabelt att homosexuella, bi- och transpersoner (HBTpersoner) och en rad andra grupper systematiskt utsätts för diskriminering i flera medlemsländer.


Min tolkning av det är att de helst vill flytta ansvaret för värnandet av mänskliga rättigheter till Europarådet, men när EU nu själv jobbar med det så ska de även ge skydd åt HBT-personer. Men visst är det delvis dubbla budskap i Idéprogrammet respektive Valprogrammet.

En av Junilistans nuvarande ledamöter i EU-parlamentet, Hélène Goudin, har varit en av de svenskar ledamöter som tydligast engagerat sig för HBT-rättigheter. Hon har även röstat för alla HBT-vänliga resolutioner när hon varit närvarande vid omröstningar. Junilistans andre ledamot i EU-parlamentet, Nils Lundgren, har röstat nej till 2 av de 6 HBT-vänliga resolutioner som föreningen ILGA-Europa (motsvarigheten till RFSL på Europanivå) granskat när det gäller hur ledamöter röstat.

Vad har då Junilistan för åsikter när det gäller politiken i Sveriges riksdag? Det kan ju avslöja något om hur ideologiskt HBT-vänligt partiet är. De har ingen information om sådant idag på sin hemsida, men däremot inför riksdagsvalet 2006 då partiet på sin hemsida berättade att det bl.a. är för en könsneutral äktenskapslag.

Så här var Junilistans åsikter sommaren 2006 (eftersom partiet inte har haft bra opinionssiffror de senaste åren så har jag inte granskat dem sedan dess när det gäller riksdagspolitiken men kanske jag gör det igen inför riksdagsvalet 2010)

Ja.

Könsneutral äktenskapslag
Samkönade par ska ha möjlighet att bli prövade både för närståendeadoptioner och internationella adoptioner.
Lesbiska kvinnor ska ha möjlighet att bli inseminerade vid kliniker.
Lagar som förbjuder diskriminering p.g.a sexuell läggning och könsidentet.
Lagen om hets mot folkgrupp ska skydda homosexuella, bisexuella och transpersoner.
HBT-flyktingar ska kunna få asyl enligt Genevekonventionen.

Ingen åsikt.

Förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning och könsidentitet i regeringsformen
HBT-konvention i FN

Partiet var då inte emot någon central HBT-reform. Däremot var det några reformer som partiet inte hade någon åsikt om.

Ideologiskt är alltså Junilistan ett tydligt HBT-vänligt parti. Men det kan vara viktigt att granska en del av deras kandidater om de verkligen har intresse av att prioritera arbetet för HBT-rättigheter i EU-parlamentet.

Uppdatering 1.

Jag har precis fått svar från Junilistan om vad de har för åsikter om de fyra HBT-reformerna som jag har med i enkäten till dem. De svarar ja på alla fyra frågorna vilket är mycket positivt.

När det gäller fråga 1 så lämnar de visserligen en reservation i sitt svar, att det främst är via de nationella parlamenten som man ska jobba för lika rättigheter för samkönade och olikkönade par. Jag delar den åsikten, men att tillåta samkönade par att bli juridskt erkända som ett par vid flytt till andra EU-länder handlar främst om att praktiskt ge dem samma möjlighet till fri rörlighet som olikkönade par. Det handlar alltså inte om att EU ska "tvinga" något land att införa en könsneutral äktenskapslag.

Här är fråga 1 och Junilistans svar som är mailat av Markus Nyman som jobbar på partiets Brysselkontor.

1. Är ditt parti för att den fria rörligheten även ska gälla i praktiken för samkönade par likaväl som olikkönade par? D.v.s. att jobba för att homoäktenskap, partnerskap och liknande lagar i vissa länder erkänns när ett samkönat par flyttar till ett annat land.

Ja, nej eller ingen åsikt?

Ja, det finns goda skäl för detta. Men det är inte i första hand via EU som vi ska driva dessa frågor. Sverige har kommit långt i HBT-frågor och om vi ska ha gemensamma EU-beslut och låta EU styra allt mer över HBT-frågor finns det en risk att vi i Sverige tvingas anpassa oss utifrån de synsätt som råder i många EU-länder i centrala, östra och södra delen av Europa. Vi bör därmed vara försiktiga med maktöverlåtning till EU, men tydligt argumentera för att alla grupper i samhället ska ha samma rättigheter, något som borde vara (men ännu inte är) en självklarhet.