tisdag, maj 19, 2009

Partiernas EU-valprogram (eller motsvarande).

av BENGT HELD

Den andra delen som jag granskat när det gäller HBT-rättigheter är partiernas EU-valprogram eller motsvarande. De är intressanta av två orsaker, dels för att de ger information om vilka HBT-rättigheter som olika partier vill jobba för, men de berättar också om partierna har intresse av att prioritera HBT-arbetet i sitt utåtriktade material.

10 av 11 partier har någon typ av EU-valprogram. Det parti som inte har det är piratpartiet men eftersom de på sin hemsida hänvisar till sitt principprogram så har jag granskat det istället. Ett EU-valprogram och principprogram är visserligen två olika typer av dokument men jag bedömer att det trots det blir ganska rättvisande eftersom piratpartiet ofta berättar om sina principer som de ska följa i EU-parlamentet om de blir representerade där.

Man kan då konstatera att av de 11 partierna så saknar 2 av dem helt något om rättigheter för homosexuella, bisexuella och transpersoner i sina EU-valprogram. Det är inte med i kristdemokraternas valmanifest och inte i det EU-valprogram som partiet sa ja till sommaren 2008. Sd har inte heller något om HBT-rättigheter i sitt EU-valprogram.

Tre partier, socialdemokraterna, moderaterna och piratpartiet har med rättigheter för homosexuella och bisexuella i sina respektive program inför EU-valet men inget om transpersoners rättigheter. Det senare förtjänar kritik. Visserligen är det bra och viktigt att jobba för homoreformer men det betyder ju inte att transpersoner automatiskt får en bättre situation. Det är viktigt att även explicit ha med transpersoners rättigheter i ett politiskt program.

Övriga 6 partier, centerpartiet, folkpartiet, vänsterpartiet, miljöpartiet, junilistan och feministiskt initiativ har EU-valprogram som innehåller såväl homo- och birättigheter som transrättigheter.

Här är informationen om HBT-rättigheter (för vissa partier homo- och birättigheter) från de partier som har med det i sina EU-valprogram.

Socialdemokraterna

Alla människor oavsett ålder, klass, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning, etnisk bakgrund eller religion har samma rättigheter och måste därför ges samma möjligheter.... Vi vill öka insatserna för att motverka att människor drabbas av hatbrott på grund av sina åsikter, sin religion, sitt ursprung eller sin sexuella läggning.


Moderaterna

Det är centralt att familjerättsliga förhållanden erkänns även i andra länder än hemlandet. Det måste gälla även för samkönade par som ingått partnerskap eller äktenskap. Varje land måste själv få bestämma sin familjelagstiftning, men inget land ska ha rätt att diskriminera par från andra länder som lagligen hör ihop. Förmåner och kontrakt ska gälla samkönade par lika som för dem av olika kön....Registerade partnerskap och samkönade äktenskap ska erkännas i hela unionen. Vi vill ge dem samma civilrättsliga status som gifta par, oavsett var man befinner sig.


Centerpartiet

Hbt-frågor handlar om mänskliga rättigheter, på precis samma sätt som jämställdhet. EU måste, genom ledarskap, utbildning och utbyte av erfarenheter, verka för att alla människor behandlas lika, oavsett kön, ursprung, sexuell läggning, ålder och etnicitet. Rätten att ingå partnerskap, äktenskap och rätten att bilda familj regleras i nationella lagar. Partnerskap som ingåtts mellan homo-, bi- och transpersoner i något av EU:s medlemsländer ska erkännas av de övriga medlemsländerna. Centerpartiet kan inte acceptera att homo-, bi- och transpersoners rättigheter kränks. Samtidigt vet vi att det sker, bland annat genom att hbt-organisationer och Pridefiranden förbjuds av myndigheter och utsätts för övergrepp. Centerpartiet vill därför att EU ställer sig bakom Yogyakartaprinciperna. Principerna är framtagna av internationella MR-experter och slår fast hur internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter kan appliceras på hbt-rättigheter.

Folkpartiet

EU bör få ett tydligare ansvar för att garantera medborgarnas grundläggande rättigheter, och rättighetsstadgan som ingår i Lissabonfördraget blir ett viktigt verktyg i det arbetet. Barns rätt att växa upp utan våld, likabehandling av HBT-personer, kampen mot hedersvåld samt sexuella och reproduktiva rättigheter är frågor där folkpartiet vill att EU agerar särskilt kraftfullt. HBT-personer utsätts fortfarande för diskriminering i många EU-länder. Runt om i Europa har Pride-parader mötts av våldsamma protester eller förbjudits av myndigheterna, vilket står i strid med europeisk lagstiftning. Folkpartiet vill att EU slår vakt om HBT-personers rättigheter genom tuffare lagar och kontroller av att medlemsländer och kandidatländer följer regler och konventioner. EU bör också driva HBT-frågorna med kraft inom FN. Inför en tuff anti-diskrimineringslag. Det nya EU-direktivet mot diskriminering bör täcka etnicitet, funktionshinder, kön, sexuell läggning, könsidentitet och ålder – på alla samhällsområden..... Fri rörlighet för samkönade par. Samkönade par i äktenskap och partnerskap och deras barn ska erkännas som familj i alla medlemsländer när de flyttar inom EU. Till de mänskliga rättigheterna hör sexuella och reproduktiva rättigheter samt HBT-rättigheter. Även dessa rättigheter bör vara centrala i relationerna med länder som tar emot bistånd eller ingår samarbetsavtal med EU.

Vänsterpartiet

Vi kräver att Sverige höjer rösten mot homofobi och blir en mer aktiv röst för jämställdhet i EU och världen. Vi avslöjar och argumenterar ner fundamentalistiska lobbygrupper som försöker inskränka kvinnors rätt till abort och HBT-personers rättigheter.


Miljöpartiet

I ett EU där Italien tar fingeravtryck på romer, Polen förbjuder homosexuella att demonstrera och Lettland diskriminerar sin ryska minoritet, vill vi ha ett EU som står upp för mänskliga rättigheter.... Diskriminering i alla former måste motverkas. Ansvaret är i första hand en fråga för medlemsstaterna, men EU får inte sätta upp hinder för detta. Full delaktighet för alla är en rättighet. Diskriminering av personer med funktionshinder måste förbjudas. Homo- och bisexuella och transpersoners rättigheter måste säkerställas i EU. Vi ser i dag en situation där homo- och transfobi går hand i hand med rasism och främlingsfientlighet. Det krävs krafttag också från EU:s sida för att få bukt med dessa problem.

Junilistan

EU-samarbetet ska bygga på respekt för individens frihet och mänskliga rättigheter. EU ska utöva ett positivt inflytande i sitt närområde för dessa värden. Det är en självklarhet att alla grupper i samhället ska behandlas rättvist och likvärdigt. Diskriminering utifrån kön, sexuell läggning, ursprung, funktionsnedsättning eller liknande får inte förekomma inom EU. Det är oacceptabelt att homosexuella, bi- och transpersoner (HBT personer) och en rad andra grupper systematiskt utsätts för diskriminering i flera medlemsländer.


Piratpartiet (principprogram)

Piratpartiet skall och kommer att agera för att exponera och fälla en regering som partiet anser inte lever upp till den respekt för människorätt som man ska kunna förvänta sig av en demokrati. Vi anser också att en sådan respekt aldrig ska villkoras, exempelvis baserat på härkomst, etnicitet, religion, kön, handikapp, ålder, sexuell läggning eller politisk åskådning.


Feministiskt initiativ

Sexslaveri, människohandel och prostitution är vardag för många kvinnor. De patriarkala strukturer som upprätthåller dessa förhållanden går hand i hand med rasistiska strukturer, diskriminering av homosexuella, bisexuella och transpersoner samt föreställningen om heterosexualitet som det självklara sättet att leva.... Varken kön, klass, etnicitet, sexualitet eller funktionalitet ska kunna vara grund för att behandlas olika.

2 Comments:

Anonymous pv2b said...

Har du något förslag på formulering för piratpartiets principprogram som skulle kunna göras bättre?

Som jag ser det täcks transpersoner in under begreppet "sexuell läggning" eller "kön" för den delen. Att explicit nämna transpersoner tycker jag dock inte är en bra lösning. Då skulle man lika gärna börja rada upp specifika religioner, åldrar, etniciteter, politiska åskådningar och handikapp man inte får diskriminera mot också. Det blir underligt helt enkelt att plötsligt ta upp transpersoner som en seperat grupp som inte får diskrimineras mot.

En tänkbar lösning hade varit att revidera begreppet "sexuell läggning" så att det istället står "sexuell läggning och identitet". Vad tycker du och dina läsare om det här?

I så fall skulle man ju kunna lägga en motion på nästa möte att revidera principprogrammet på den punkten.

Med vänlig hälsning,
Per von Zweigbergk
Medlem i Piratpartiet

fredag, maj 29, 2009 10:25:00 em  
Blogger projO said...

Transsexualism är inte en läggning, det är en könsidentitetsstörning.

Det må låta som en läggning på namnet, men 'sexualism' kommer ifrån engelskans 'sex' för 'kön', inte för sexualitet. Sexualitet har inget med saken att göra. Transsexuella kan ha vilken läggning som helst. Själv är jag t.ex. bisexuell och sadomasochist.

måndag, juni 01, 2009 8:14:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home