onsdag, augusti 24, 2005

Anteckningar om The Pink Swastika

Precis som sina nazistiska föregångare saknar dagens homosexuella skrupler. Homosexualitet är framförallt en rovdjursmässig besatthet som strävar efter att dra de svaga och godtrogna med sig i fallet.
Så skriver en av författarna till boken The Pink Swastika - en bok som den konservativa kristenheten vill att vi ska ta på allvar...Inledning

Ibland stöter man på påståendet att nazismen är en homosexuell ideologi. Att de ledande nazisterna var homosexuella, och att förföljelsen av homosexuella under andra världskriget är en bluff. Pastor Maria Hallman skriver till exempel i sin bok Homosexualitet är synd, apropå att homosexuella också uppmärksammades under en förintelsekonferens i Stockholm:

Var det verkligen nödvändigt att lyfta fram de homosexuella vid detta tillfället, inför alla internationella gäster? Speciellt därför att vi vet, att det var bara en del av sanningen som presenterades och flera inbjudna gäster kanske var mera pålästa än Sverige, vem vet? […]Utåt sett förföljde nazisterna de homosexuella, men ideologiskt sett passade åtminstone den "manliga" homosexualiteten bra ihop med nazisternas filosofi och mål. (#1)

Hon baserar sig på Pierre Enberts bok Det är nära nu!? som handlar om att domedagen är nära förestående. Om man googlar och söker i mediearkiv på Enbert finner man att han bland annat även anser att EU är "det sista riket" som omtalas i Uppenbarelseboken. (#2)

Enberts bok handlar alltså bland annat om nazismen som homosexuell ideologi, och jag skulle tro att hans främsta källa är boken The Pink Swastika av Scott Lively och Kevin Abrams. Den är en 350-sidor lång och låg tidigare publicerad i sin helhet via homosexuellt.com. Jag har hittills bara läst bokens förord och inledning, men de ger en mycket intressant bild av författarnas utgångspunkter och premisser, som alltså de här anteckningarna handlar om – inte boken som helhet.Anteckningar

1.
Det framgår att boken är skriven med religiösa förtecken. Det betyder att ett av bokens huvudsyften är att bekräfta Bibelns beskrivningar av homosexualitet – i slutändan berättelsen om Sodom och Gomorra – och att endast religiöst korrekta erfarenheter av homosexualitet (d.v.s. negativa) lyfts fram som bas för argumentationen. Jämför med om en kommunist skulle skriva kapitalismens historia, eller om en pälshandlare skulle vara veganrörelsens främste biograf. Eller varför inte jämföra med Lena Anderssons Sommarprogram, där hon läste historien om Jesus på ett konsekvent illvinklat sätt.

2.
Boken utger sig för att dokumentera "de homosexuella som nazismens sanna upphovsmän och den ledande kraften bakom många nazistiska illdåd". (#3) Homosexuella uppfann och drev nazipartiet.

3.
Ene författaren Scott Lively är före detta VD för Oregon Citizens Alliance (OCA), en gräsrotsrörelse på den konservativt religiösa ytterkanten. (OCA:s länk fungerar inte längre, men här ligger en positiv artikel, och här en negativ). 1991 försökte de bland annat få staten Oregon att officiellt stämpla "pedofili, sadism, masochism, homosexualitet, bestialitet och nekrofili" som "abnormalt, onaturligt och perverst beteende" (#4). Att baka in homosexualitet bland nekrofili och pedofili är ett klassiskt men billigt sätt att demonisera homosexuella. Vi har på senare tid bland annat sett det i Åke Greens predikan, och upprepade gånger i tidningar som Världen Idag.

Det är alltså inte märkligt att de som är homosexuella, eller de som förvärvat sig adekvat kunskap om homosexualitet betraktade OCA som en sammanslutning som aktivt motarbetade homosexuellas förbättrade villkor.

Hela Scott Livelys engagemang i frågan om den homosexuella nazismen tycks ha sitt ursprung i ett teveprogram i CBS från 1992, då OCA utmålades som en hatgrupp bland Ku Klux Klan och högerextremister, varvat med bilder från nazitiden. De homosexuella som kritiserade OCA och Lively jämförde alltså med nazisternas förföljelser och argument. Det fick Lively att dra sig till minnes den gamla sanningen "den som sa det, han var det" (#5), och ur detta nystar sig boken, som av allt att döma mest verkar vara en sårad och komprometterad mans personliga vendetta mot gayrörelsen.

4.
Att sanningen om "de homosexuellas roll i nazismens uppgång och maktutövande" inte är känd idag beror på en effektiv hjärntvättningskampanj från de homosexuellas sida, menar Lively. Sanningen började försvinna ur historien på 70-talet, då gayrörelsen blev en mäktig politisk kraft i USA.

På 60-talet var nazistisk homosexualitet så vida känd i USA (åtminstone bland "de sociala eliterna") att nazistiska skurkar ofta porträtterades som homosexeulla i Hollowoodfilmer (#6)

Detta ser Scott Lively som ett bevis för såväl att nazismen var en homosexuell ideologi, som att sanningen om sambandet förtigits sedan 70-talet. Det är en löjlig slutsats på ett häpnadsväckande tunt underlag. Att framställa en skurk i komprometterande och demoniserande dager är en dramaturgisk kliché - inte ett historiskt faktum. Det är samma sak som att skurkarna i James Bond-filmerna under kalla kriget var ryssar, att Goldfingers betjänt Oddjob är en ond asiat, eller att terroristen i Die Hard är en slemmig nazitysk. Skurkar på film porträtteras traditionellt som representanter för de andra. Svarta, avvikande, araber.

5.
Den andre författaren Kevin Abrams utgångångspunkter är enligt hans förord av mer religiös natur. Han är troende jude och hänvisar till såväl Toran som Nya Testamentets skrivelser om homosexualitet. Han framhåller att den homosexuella konspirationen har tagit över media, psykiatrin, universitetsvärlden och vetenskapen, och att USA är offer för en propagandakampanj som har varat de senaste decennierna.

Vi tror att The Pink Swastika tydligt kommer att visa att den värld som nazisterna försökte skapa inte var en värld i det förflutna, utan i en möjlig framtid. Det kommer att framgå att om landets inriktning bibehålls och inte ifrågasätts, kommer USA lätt att bli 30- och 40 talets nazityskland.(#7)

Abrams övertygelse är alltså att de homosexuellas agenda är att göra USA till ett nazityskland.

6.
Kevin Abrams skriver vidare:

Vad The Pink Swastika gör är att sammanföra de homoerotiska och ockulta grundplåtarna för den nazistiska regimen.(#8)


7.

I ljuset av medicinska faktum, historia och att sodomi representerar ett fördärv av Skapelsens naturliga om moraliska ordning, är varje positivt påstående om homosexualitet värdelöst. Människans sexualitet är aldrig bara en psykisk eller privat angelägenhet. Det har alltid sociala innebörder. Vad som händer mellan partners påverkar samhället som helhet. (#9)


8.
Abrams citerar psykoanalytikern Abram Kardiner:

Det finns en epidemisk form av homosexualitet […] som uppträder i sociala kriser eller i kulturer på nedgång […] Framförallt angriper den familjen och förstör dess funktion som den sista instansen i samhället där tillivenhet och kärlek kan utvecklas. Homosexualitet opererar emot samhällets sammanhållande element i den fiktiva frihetens namn. Den driver det motsatta könet i en liknande riktning. När barnet förbises och könen krigar mot varandra kan inget samhälle bestå. (#10)

Här avslöjas flera viktiga premisser för författarna: Att homosexualitet framförallt är en manlig åkomma som smittar över på kvinnorna. Homosexuella vill förstöra familjen som instans. Homosexuella relationer handlar inte om kärlek eller tillgivenhet. Homosexualitet kommer att leda till samhällets fall. Lesbiska och bögar krigar mot varann...

9.
Abrams fortsätter med det häpnadsväckande konstaterandet:

Precis som sina nazistiska föregångare saknar dagens homosexuella skrupler. Homosexualitet är framförallt en rovdjursmässig besatthet som strävar efter att dra de svaga och godtrogna med sig i fallet. "Gay"-agendan är en kolossal bluff; en stöld på medvetandet. (#11)


10.
En retorisk figur som författarna använder sig av är strawman-argumentet. Det är ett argument som man lägger i sin motståndares mun, ett argument som motståndaren aldrig framfört, men som det i det populistiska samtalet inte är osannolikt att han skulle kunna stå för. Resultatet blir att debattören i praktiken debatterar mot sig själv och sina fiktiva argument, men att motståndaren demoniseras. Till exempel påstår boken att gayrörelsen försöker upphöja sig till offer för förintelsen på samma nivå som det judiska folket. (#12) Det tvivlar jag på att någon seriös homodebattör anser.

11.
Författarna tycks tro att nazismen och brutaliteten på något sätt ligger nedsänkt i homosexualiteten. Att nazismen på ett oundvikligt sätt växer upp ur ur den, som något man får på köpet. Denna synen förutsätter att homosexualitet är en läggning, och motsäger den religiöst korrekta uppfattningen om homosexualitet alltid är ett personligt val.

12.
Författarna har uppfunnit ordet homosexualist - och det är just homosexualisterna de riktar sin huvudsakliga kritik emot. Det är
personer som argumenterar för att homosexualitet är moraliskt och socialt jämförbart med heterosexualitet som grund för social politik. Till exempel stämplar författarna Bill Clinton vara homosexualist, eftersom han föreslog att USA:s krigsmakt skulle acceptera öppet homosexuella. (#13)Sammanfattning

Av förorden att döma är The Pink Swastika skriven religiösa motiv och förtecken. Om vi hade levt i en teokrati, hade argumenteringen varit giltig och adekvat, men en sekulär debatt baserad på logiska och empiriska argument kan inte Bibeln och Skapelsen anföras som auktoritet. Scott Lively drivs av en personlig vendetta mot gayrörelsen, och Kevin Abrams av sin starka mosaiska övertygelse. Kan dessa personer betraktas ge en objektiv och saklig framställning av homosexuella?

Det finns homosexuella överallt i samhället – även i nazipartiet, SS, Wehrmacht och Gestapo. Det är ingen upptäckt – det är en självklarhet på samma sätt som det är självklart att det fanns heterosexuella nazister.

Noter och originaltexter

(#1) Hallman, Maria – Homosexualitet är synd, (s. 97)

(#2) TT 030910

(#3) Lively, Scott; Abrams Kevin – Pink Swastika. Översättning Tor Billgren. Originaltext: documentation of homosexuals as the true inventors of Nazism and the guiding force behind many Nazi atrocities. (s. 3)

(#4)
Corvallis Secular Society
In May 1991, the OCA filed a proposed ballot measure that declared that "pedophilia, sadism, masochism, homosexuality, bestiality and necrophilia are recognized by this state as abnormal, unnatural and perverse conduct."

(#5) Yet there remains the old and valid notion that those who repeatedly, loudly and unreasonably call others a name are often, consciously or not, describing themselves. (s. 17)

(#6) In the 1960s, Nazi homosexuality was so widely acknowledged in America (at least among the "social elites") that the portrayal of Nazi thugs as homosexual was a frequent occurrence in Hollywood movies. (s. 3)

(#7) we believe that The Pink Swastika will show clearly how the world the Nazis attempted to create is a world, not of the past, but of the possible future. It will show that, given its present course and left unchallenged, America could easily become the Nazi Germany of 50 years ago.(s. 9)

(#8) What The Pink Swastika does is to synthesize both the homoerotic and occult foundations of the Nazi regime. (s.9)

(#9) In light of the medical record, history and the fact that sodomy represents a corruption of the natural and moral orders of creation, any positive affirmation of homosexuality is totally without merit. Human sexuality is never merely a physical concern, nor is it a purely private matter. It always has social implications. What goes on between partners influences society as a whole. In sexual matters, the issue is "what is advocated and what is practiced publicly" far more than what happens privately.

(#10) There is an epidemic form of homosexuality, which is more than the usual incidence, which generally occurs in social crises or in declining cultures when license and boundless permissiveness dulls the pain of ceaseless anxiety, universal hostility and divisiveness...Supporting the claims of homosexuals and regarding homosexuality as a normal variant of sexual activity is to deny the social significance of homosexuality...Above all it militates against the family and destroys the function of the latter as the last place in our society where affectivity can be cultivated...Homosexuality operates against the cohesive elements in society in the name of fictitious freedom. It drives the opposite sex in a similar direction. And no society can long endure when either the child is neglected or when the sexes war upon each other. (s. 13)

(#11) Homosexuality is primarily a predatory addiction striving to take the weak and unsuspecting down with it. The “gay” agenda is a colossal fraud; a gigantic robbery of the mind. (13)

(#12) Although some homosexuals, and many of those who were framed with trumped-up charges of homosexuality suffered and died at the hands of the Nazis, for gay apologists to portray themselves as historical victims of Nazi persecution, on par with the Jewish people, is a gross distortion of history, perhaps equal to denying the Holocaust itself. The Pink Swastika will show that there was far more brutality, rape, torture and murder committed against innocent people by Nazi deviants and homosexuals than there ever was against homosexuals.

(#13) We use the term homosexualist to refer to any person, homosexual or not, who actively promotes homosexuality as morally and socially equivalent to heterosexuality as a basis for social policy. In our view Harry Hay, founder of the American “gay-rights” movement, and President Bill Clinton, who attempted to force the U.S. military to accept open homosexuals, are both homosexualists. Each has worked in his own way to legitimize homosexual behavior in America. Many heterosexual people are homosexualists. (S.26)

Etiketter: ,

3 Comments:

Blogger Göran Koch-Swahne said...

Vandringssägner.

Genesis 18-19 handlar inte om homosexuella och inte heller om homosexualitet.

Påståendet gjordes först av Filon av Alexandria, en filosofisk jude som dog någon gång efter år 40. Det återupplivades efter 1500 år av Jur. Dr. Johannes Calvinus.

I 1900-talets senare hälft, när påståendet setts som allt mindre hållbart, har det i stället efterföljts (dvs i realiteten försvarats) av ett påstående om att Gen 19:5 skulle handla om v å l d t ä k t.

Det finns emellertid ingen våldtäkt i berättelsen, lika lite som det finn något ä p p l e i Genesis 3...

onsdag, augusti 24, 2005 3:39:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Exakt. Den kristna traditionen har gjort berättelsen om Sodom och Gomorra så represtentativ för homosexuellt beteende, att ordet "sodomit" blivit synonymt med "homosexuell man". Men granskar man de bibliska texterna ser man mycket tydligt att de aldrig någonsin talar om homosexualitet på ett adekvat eller relevant sätt, eller nämner homosexuell kärlek. Det ger två möjligheter:

1. Bibelns författare kände inte till detta.

2. Bibelns författare ljuger och vill skrämmas

onsdag, augusti 24, 2005 3:43:00 em  
Blogger Göran Koch-Swahne said...

Översättarna Tor, översättarna!!!

Författarna är alldeles oskyldiga.

De skulle inte kännas vid (eller begripa) vad en 1900-talsöversättning påstår att de skrivit.

onsdag, augusti 24, 2005 5:54:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home