fredag, maj 29, 2009

Antigayretorik 2.1

av TOR BILLGREN

Från och med idag publicerar Bengt sina inlägg på en egen blogg: Helds HBT-nyheter. Jag tackar Bengt för hans insatser på Antigayretorik och önskar honom lycka till på nya bloggen.

torsdag, maj 28, 2009

Nya familjeförslaget TYDLIGGÖR KD:s politik

av TOR BILLGREN

Som Bengt tidigare uppmärksammat har Kristdemokraternas Familjegrupp presenterat ett förslag till ny familjepolitik för partiet. Bland annat föreslås en mer inkluderande syn när det gäller definitionen av en familj, vilket innebär att man skulle erkänna och stödja även homofamiljer. Förslaget är än så länge just bara ett förslag och har mött kraftig kritik från partiets konservativa falang. I dagens Dagen menar Tuve Skånberg att förslaget riskerar att framställa partiet "som otydliga i sin familjepolitik".


Enligt honom måste kristdemokraterna fortsätta att driva en politik som för fram "den naturliga familjen" som det bästa alternativet.
- Vi kan inte ha olika nivåer när det gäller ekonomisk ersättning, som bostadsbidrag och sociala bidrag. Där måste samhällets stöd vara lika för alla familjer.
- Men när det gäller sammanhang där normer överförs, som i skolans värld, eller på föräldrautbildningar och familjerådgivning i kommunal regi, så är det viktigt att samhället uttalar vilken typ av familj man vill stödja. Det är den där barn lever med sin biologiska mamma och pappa. Samhället måste stå för det ideala.


Fyra funderingar:

1. På vilket sätt menar Skånberg att samhället ska markera vad som är det ideala? Hur ska samhället förhålla sig till de "onaturliga familjerna"? Ska de olika typerna av föräldrar utbildas separat under familjeutbildningar? Ska homoföräldrar sitta längst bak i klassrummet? Ska familjerådgivare bära en obligatorisk "mamma-pappa-barn"-brosch när de handleder homofamiljer? Ska heterofamiljer få princesstårta vid föräldraträffar, medan homofamiljer bara får skorpor med marmelad? Det skulle vara bra om Skånberg kunde vara lite mer konkret här.

2. Tydligt är dock att Skåneberg efterlyser att samhället även ska "markera" mot adoptivbarn. Att samhället på något sätt ska gynna familjer där barn växer upp med sina biologiska familjer, framför familjer som av olika skäl inte ka få biologiska barn, utan tvingas adoptera.

3. Att "samhället måste stå för det ideala" är för övrigt en grovt felaktig föreställning. Samhället ska inte stå för det ideala, utan för det som är möjligt. Samhället ska inte stödja den som för en friktionsfri tillvaro, utan den som har det svårt på grund av fördomar och negativa föreställningar.

4. Slutligen har Skånberg fel när han säger att det föreliggande förslaget gör KD:s politik otydlig. I själva verket är det tvärtom! KD har nämligen alltid sagt sig värna om "samhällets små gemenskaper". Inkluderandet av homofamiljer är således helt i linje med KD:s traditionella familjepolitik!

onsdag, maj 27, 2009

Nazireferenser i Världen Idag: #23

Eva Brunne ny stockholmsbiskop

av TOR BILLGREN

Ja, och som de flesta säkert redan noterat, blev Eva Brunne igår vald till ny biskop i Stockholms Stift efter Caroline Krook. Brunne är 55 år och lever i registrerat partnerskap, och har en treårig son. En del källor talar om att hon därigenom blir världens första lesbiska biskop. Det ska bli spännande att följa reaktionerna.

Prästen Karin Långström Vinge är glad över utnämningen och beskriver Brunne som en "tydlig lutheran och prestigebefriad i sin framtoning", medan Ulf Ekman förutspår "ett motdrag från himlen", "en reningseld över oss alla". Inte bokstavligen, han talar om väckelse i sammanhanget. Men det råder inga tvivel om att hans val av terminologi syftar till att framkalla katastrofassociationer och rädsla. Skrämsel och fruktan har alltid varit den desperates sista, sorgliga hamstrå.

tisdag, maj 26, 2009

En dålig och en god nyhet från Kalifornien

av TOR BILLGREN

Den dåliga är att Kaliforniens högsta domstol har beslutat att behålla det tillägg i delstatens konstitution som slår fast att "endast äktenskap mellan en man och en kvinna är giltigt eller erkänt i Kalifornien". Tillägget började gälla den 5 november, efter en folkomröstning i samband med valet. Tidigare under året hade domstolen tillerkänt homosexuella rätt att ingå äktenskap på samma villkor som heterosexuella och mellan den den 17 juni och 5 november ingicks cirka 18000 samkönade äktenskap i delstaten.

Den goda nyheten är att dessa äktenskap INTE kommer att upplösas, som många fruktat. Och som många motståndare till homosexuellas rättigheter hoppats på. Det är en minst sagt rörig situation i Kalifornien just nu. Tiotusentals homosexuella lever i giltiga och erkända äktenskap, men några nya får inte ingås.

Besattheten vid särskilda sexuella praktiker

av TOR BILLGREN

En av Världen Idags utrikesredaktör Mats Tunehags huvuduppgifter är (förutom att demonisera islam) att resa världen runt och sprida föreställningen om att kristna är förföljda av homomaffian och den av homomaffian hjärntvättade allmänheten. Kontentan är att tolerans och respekt mot homosexuella och deras familjer oundvikligen leder till förföljelse och undergång för världens kristna. Att rättigheter för homosexuella är lika med kränkningar av kristna. Så här ser det t.ex. ut i dagens blogg:

“The government had better start building more prison space — for Christians and moral conservatives generally,” says an editorial in recent edition of the Church of England Newspaper (founded 1828).

Why? A couple of reasons: The Labour government wants to make it illegal to express opinions on homosexual lifestyle. Secondly, the same government wants to force – by law – Churches and religious organizations to employ people who engage in homosexual practices.


Låt oss lämna den vanliga (men ytterst relevanta) frågan om vad som egentligen menas med "homosexuell livsstil" därhän, liksom frågan om vilka åsikter som enligt skräckpropagandan kommer att bli illegala, för att istället studera den sista formuleringen: "People who engage in homosexual practices". Tunehag tycks mena att religiösa organisationer ska kunna vägra anställa folk som har sex på särskilda sätt.

Men menar han verkligen att man ska ha rätt att efterforska hur enskilda människor har sex? Hur ska denna efterforskning gå till? Ska man även efterforska hur heterosexuella har sex? För allt sex är väl inte Bibliskt bara för att det råkar ske mellan heterosexuella makar?

Världen Idag brukar argumentera mot sexualiseringen av samhället och för att sex ska vara en privatsak. Gott så. Men varför ska då plötsligt explicita och ingående frågor om sex kunna ställas och vara avgörande under anställningsintervjuer?

Anti-feministiska bloggar ofta HBT-fientliga.

av BENGT HELD

Ni vet nog de där bloggarna som "berättar hur det är", som "inte är politiskt korrekta". Och visst är det en fördel att "gammelmedia" idag inte kan filtrera vad de flesta människor ska få för nyheter. Det är bra att "icke-PK-bloggar" granskar etablerade mediaföretag.

Men tål de en granskning själva?

När det gäller bloggar som sympatiserar med sd så har de ofta både en främlingsfientlig jargong och ger HBT-fientliga kommentarer.

Likadant är det med "anti-feministiska bloggar". Jag ska förtydliga att det är viktigt att feminismen granskas precis som andra ideologier. En del bloggare har en poäng i att det är fel att utmåla män som förövare och kvinnor som offer. Bloggägarna talar ofta om likhet inför lagen, och det är ju viktigt.

Men visst är det intressant att så många "anti-feministiska bloggar" kombinerar det där "likhet inför lagen och att även män bör ha skydd av lagar och bli respekterade" med ett HBT-fientligt budskap. Även om de inte låtsas vara reaktionära i sitt budskap så är de i verkligheten det. Och det är faktiskt synd, det hade varit bra om fler som är för jämställdhet mellan könen och för en HBT-vänlig politik kritiskt granskade (radikal)feministiska teorier.

En av de där bloggarna är "Nej till feminism m.m" med John Apse som ansvarig bloggare. En ca 50-årig man, sannolikt heterosexuell, ja, jag vet inte om han är smygbög eller smygbi och har internaliserad homofobi men det lämnar jag därhän.

Man har möjlighet att granska vad John har för åsikter om HBT om man klickar på det alternativet på hans sida. Det blir 43 artiklar, med det ena efter det andra negativa budskapet om HBT-rättigheter.

Så här kommenterade John Apse artikeln i DN om att alla riksdagspartier är för att jobba för HBT-rättigheter inom EU t.ex. att offentligt kritisera länder som förbjuder gayparader.

Det blir väldigt svårt att ha en annan åsikt för riksdagspartierna. Man måste vara PK och detta ämne är ett av dom som gör att jag inte kan engagera mig i nåt av dom.


Några andra kommentarer från hans hemsida.

Det får inte bli så (eller det kanske redan är...) så att alla som har en annan uppfattning än tex RFSL omedelbart kallas homofober. Och vad gäller hatbrott så tror jag det överdrivs.

För egen del så hoppas jag på en rörelse som värnar heterosexualitet och därmed också äktenskapet mellan man och kvinna. Jag är själv inte religös eller dyl men tycker det känns som viktigt. Men att säga det offentligt är ju knappast möjligt och det är verkligen illa.

Jag tycker det är helt fel att ändra regelverket så att homosexuella får gifta sig i kyrkan. Det finns partnerskap som fungerar bra.

Är detta nåt som idrotten skall utbilda i? Det blir i så fall säkert väldigt PK.

Om nu HBT personer vill bli bemötta som alla andra så förstår jag inte varför det behövs utbildning för att särbehandlas.

Fel! Alla skall behandlas lika. Oavsett kön och sexuell läggning.


Det sistnämnda sa alltså samma bloggare som argumenterat emot en könsneutral äktenskapslag vilket är riktigt komiskt. Det är ofta som om det inte behövs några som helst sakargument när "Nils Nilsson, vanlig hederlig medborgare som ogillar pk" startar en blogg. Ofta är enda argumentet emot något att det är "pk". Men varför då inte argumentera emot bättre miljö, bra skola, och bättre äldreomsorg, det är ju också pk för alla politiker i riksdagen att vara för sådant?

Istället döljer man sina egna fördomar och granskar dem inte utan istället beter de sig som någon typ av tonåring som skriver "kolla här hur jag vågar skriva".

Om det nu är så viktigt att inte vara PK varför inte skriva en artikel om att det är rätt att döda fattiga barn. Då har ni ju verkligen visat att ni inte är "pk" om det nu är viktigt för er. Sedan kan ni börja bearbeta era egna fördomar och skriva artiklar om det.

Ett tips.

Sveriges största frikyrkosamfund kan säga ja till homovigslar.

av BENGT HELD

Tidningen Dagen skriver i en artikel.

Tre tydliga ja till ett nytt kyrkosamfund. Det blev utslaget när Svenska missionskyrkan, Svenska baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige höll årskonferenser i helgen. Besluten innebär att en ny kyrka kan bildas 2011 eller 2012.


Varför skriver jag då det här på den här bloggen? Har det med HBT-rättigheter att göra? Ja, indirekt. Ibland blir det en nidbild av frikyrkligt engagerade att de är homofientliga och extremister. Men i verkligheten är det betydligt mer nyanserat än så. Missionskyrkan är generellt ett nästan lika homovänligt samfund som Svenska kyrkan, och när de nu samarbetar med baptister och metodister blir de Sveriges största frikyrkosamfund. Med den homofientliga Pingströrelsen på andra plats.
I en annan artikel berättade tidningen Dagen följande om Missionskyrkan.

Svenska missionskyrkan väntar med beslut om deras pastorer ska viga samkönade par.

Den nya äktenskapslagen, som ger par av samma kön samma rätt som par av olika kön att ingå äktenskap, tvingar kyrkorna att ta ställning till om de vill viga par av samma kön eller inte. I Missionskyrkan kommer frågan att bearbetas under hösten av teologiska kommittén, som sedan lägger fram ett betänkande till kyrkostyrelsen, skriver Sändaren. I Missionskyrkan finns ännu ingen skriven ordning som vi kan luta oss mot i det här fallet.

Vi behöver bearbeta och förankra frågorna innan vår praxis förändras, säger Olle Alkholm, kyrkosekreterare i Svenska missionskyrkan.För de kyrkor som väljer att behålla vigselrätten betyder den nya lagen att pastorerna från och med 1 maj också har rätt att viga par av samma kön. Enligt Olle Alkholm kommer dock inga vigslar av samkönade par att förrättas av pastorerna i Missionskyrkan under 2009. I slutet av året planerar kyrkostyrelsen att presentera ett förslag på hur man ställer sig till den nya könsneutrala lagen.

Givetvis vet ingen om det till sist blir ett ja till samkönade vigslar. Men att de seriöst vill diskutera det är ett positivt tecken. Svenska kyrkan anklagas ofta för att vara politiskt korrekt och strunta i teologin. Men även Sveriges största frikyrkosamfund (missionskyrkan + baptister + metodister) kan inom något år säga ja till samkönade vigslar.
Det är nog inte lätt vara konservativt kristen med den utvecklingen. Men desto bättre för samkönade kristna par.

måndag, maj 25, 2009

Möjlighet skriva på namninsamling mot transfobi.

av BENGT HELD

Föreningen International Day against Homophobia and Transphobia har tillsammans med International lesbian and gay association (ILGA), Transgender Europe och många andra föreningar startat en insamling mot transfobi.

Du kan hitta hela resolutionen här. De planerar att lämna den till FN och WHO m.fl.

Här har du möjlighet att själv skriva på namninsamlingen. En del "kändisar" (flest från Frankrike) har redan skrivit på där, vilka de är kan du hitta på hemsidan.

Det är bra att namninsamlingen fokuserar på transpersoners rättigheter. Visst är det mycket viktigt även med rättigheter för homosexuella och bisexuella men när man talar om HBT-personer blir den sista bokstaven T ofta lätt bortglömd. I Sverige har vi ännu lagar som diskriminerar och försvårar för transpersoner t.ex. könstillhörighetslagen och namnlagen. Transpersoner har inte samma skydd mot hets och hatbrott som bögar och lesbiska. I Sverige har vi ännu inte ens statistik om hur vanligt hatbrott mot transpersoner är. Faktum är att transpersoner bara hamnar i hatbrottsstatistiken om den som attackerat dem gissat att de är homosexuella (sic). Inte heller har transpersoner något explicit skydd av Sveriges konstitution (regeringsformen) mot diskriminering.
Inför EU-valet talar alla riksdagspartier om allas lika värde, men faktum är att tre av de partierna, socialdemokraterna, moderaterna och kristdemokraterna ännu inte sagt ja till alla de mest centrala reformerna för att förenkla för transpersoner i Sverige. Det är varken enighet inom alliansen eller den röd-gröna oppositionen om att säga ja till de mest viktiga reformerna för transpersoner. Utanför riksdagen har Sverigedemokraterna redan sagt att de vill jobba emot att transsexuella ska få det lättare att bli föräldrar genom att de ska få spara sina könsceller före sin "könsbytesoperation".

I många andra länder är situationen för transpersoner mycket värre. Sedan 1 januari 2009 har vi i Sverige i alla fall en lag mot diskriminering som ger transpersoner i princip samma skydd som bl.a. homosexuella och bisexuella. En enig riksdag var för det vilket är positivt givetvis.

Vi vet inte vad en namninsamling betyder. Men vad har vi att förlora? Jag har skrivit på. Gör du det också? Är inte vår solidaritet med våra medmänniskor som är transpersoner värda det?

Resolutionen mot transfobi.

Reject Transphobia, Respect Gender Identity:

An Appeal to the United Nations,the World Health Organisation and the States of the World

Every day, people who live at variance to expected gender norms face violence, abuse, rape, torture and hate crime all over the world, in their home as well as in the public arena. Though most cases of violence never get documented, we know that in the first weeks of 2009 alone, Trans women have been murdered in Honduras, Serbia and in the USA. Trans men are equally victims of hate crimes,prejudice and discrimination despite their frequent social and cultural invisibility.

The basic human rights of Trans people are being ignored or denied in all nations – be it out ofignorance, prejudice, fear or hate and Trans people overwhelmingly face daily discrimination, which results in social exclusion, poverty, poor health care and little prospects of appropriate employment.

Far from protecting Trans citizens, States and International bodies reinforce social transphobia through short sighted negligence or reactionary politics: Because of the failure of national law and social justice, in far too many States Trans people are beingforced to live a gender which they experience as fundamentally wrong for them. In most countries,any attempt to change one’s gender can lead to legal sanctions, brutal mistreatment and social stigma.

In other countries, legal recognition of gender change is subject to
sterilization or other major surgical intervention. Trans people who cannot or do not wish to submit to this, cannot obtain legalrecognition of their preferred gender, and are forced to ‘come out’ whenever they cross a border, run into a police patrol, apply for a new job, move into a new home or simply want to buy a mobile phone.

Contributing factors include that current International health classifications still consider all Trans people as mentally “disordered”. This outdated vision is insulting and incorrect and is used to justify daily discrimination and stigmatization in all aspects of Trans people’s lives. Recently though in some countries with very different social and cultural contexts significant legal advances have been made. Following in the wake of bold judicial decisions, State action has led to
increased acceptance of Trans people within their society. This demonstrates that understanding and progress is possible.

Currently Trans people everywhere in the world rise up to reclaim their human rights and freedom. They carry an unanimous message that they will no longer accept to be labelled sick or treated as non human beings on the basis of their gender identity and gender expression. (such as transvestite, transsexual, transgender and other cultural identities related to cross-gender dressing and living)

This is why we ask:

- The W.H.O. to stop considering Trans people as mentally disordered and to promote access to adequate health care and psychological support, as desired by Trans people.

- The United Nations Human Rights bodies to examine the human rights abuses that Trans people face around the world and to take action to
combat these abuses.

- The States of the World to adopt the international Yogyakarta Principles and ensure that all. Trans people benefit from appropriate health care, including gender reassignment if they so wish; be allowed to adapt their civil status to their preferred gender; live their social, family or professional lives without being exposed to transphobic discrimination, prejudice or hate crime and that they are protected by the police and justice systems from physical and non-physical violence.

We call on the UN, the W.H.O. and the nations of the world, in adopting these measures, to refuse transphobia and welcome the right of their citizens to live fully and freely in their prefered gender, assumed as an expression of cultural freedom.

lördag, maj 23, 2009

Nya Expo ute

av TOR BILLGRENNu har nya numret av Sveriges viktigaste tidskrift Expo kommit ut. "Extremhögerns intåg i EU-politiken är temat", lagom inför valet till EU-parlamentet. Missa inte Gustaf Görfelts mycket intressanta artikel om traditionalismen, den reaktionära ideologi som "förenar svenska nynazister, muslimska konvertiter, ryska nationalister och prins Charles av England"...

fredag, maj 22, 2009

Aftonbladet kommenterar rapporten om HBT-rättigheter i EU.

av BENGT HELD

Det är kanske första tillfället den här bloggen är omnämnd på Aftonbladets ledarsida. Men det är väl dags för det. Liberala Expressen kommenterade på ledarplats min HBT-rapport sommaren 2007 så nu blir det väl en viss typ av politisk jämvikt när socialdemokratiska Aftonbladet gör likadant.

Från Aftonbladets ledarartikel fredagen 22 maj 2009 om HBT-rättigheter i Europa.

Moskvapolisens våldsamma sätt att slå ner lördagens prideparad sätter press på EU:s arbete för mänskliga rättigheter och mot diskriminering. Ryssland är visserligen inte med i EU, men unionen samarbetar med sin granne. Medlemslandet Litauen och kandidatlandet Makedonien förbjuder gayparader. Grekland har högre åldersgräns för manliga homosexuella relationer än för heterosexuella och kvinnliga homosexuella relationer.

Europadomstolen och EU-parlamentet har gjort klart att sådana lagar inte är förenliga med mänskliga rättigheter. Nu om någonsin är det dags för EU:s ledare att sätta tydligt stopp för hetsen mot hbt-personer.

Bengt Held, som bland annat är med och driver bloggen Antigayretorik, har sammanställt hur svenska partier ser på hbt-rättigheter inför EU-valet. Held har ställt fyra frågor. Till exempel: Ska EU-parlamentet kritisera länder som inte respekterar centrala mänskliga rättigheter för
hbt-personer?

Sverigedemokraterna svarar nej på allt.

Alla partier svarar ja på frågorna, utom Sverigedemokraterna som svarar nej på allt. Kristdemokraterna och Moderaterna har vissa reservationer. Kristdemokraterna vill inte att EU-länder som saknar partnerskaps- och homoäktenskapslagar ska behöva ge juridiska rättigheter åt samkönade par som gift sig i ett annat land. Moderaterna vill att EU ska ha direktiv om lagar som förbjuder diskriminering av hbt- personer, men vill inte att direktiven ska vara ”för detaljerade”.

Ledamöterna som alltid röstar nej.

Den europeiska hbt-organisationen Ilga har granskat hur EU parlamentarikerna har röstat den senaste mandatperioden. 13 av 19 svenska ledamöter har röstat ja till alla sex hbt-vänliga resolutioner. Moderaterna Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner och Anna Ibrisagic har röstat nej en gång. Moderaten Gunnar Hökmark och Junilistans Nils Lundgren har röstat nej två gånger. Lars Wohlin (nu Kristdemokraterna, tidigare Junilistan) har röstat nej tre gånger.


torsdag, maj 21, 2009

"Våra motståndare är tröttare än vi tror"

av BENGT HELD

Jag träffade Barbro Westerholm 1998. Det var verkligen intressant. Jag hade ju läst om henne i gaymedia. Hon hade varit inblandad när socialstyrelsen 1979 avskaffade sjukdomsförklaringen av homosexuella. Sedan hade hon varit en av de politiker som mest engagerat sig för partnerskapsreformen i början av 1990-talet.

Hon hade precis blivit etta när RFSL granskat vilka ledamöter som gjort mest för homorättigheter (man sa homorättigheter 1998, inte HBT-rättigheter) 1994-1998. Det var tydligt att det var en lättnad för henne att hon fått det erkännandet. "Efter många år med intern kritik i partiet så betyder det här ett erkännande av mitt arbete" menade Barbro Westerholm när hon talade vid ett fp-möte 1998.

Jo, jag vet. Men alla vet det inte. På 1990-talet så var det politiker främst från kds (kd idag) som offentligt framförde homofientliga uttalanden, men även sådana från m och c. När det däremot gäller fp och s (och till viss del v och mp) så skrev man mycket sällan något homofientligt offentligt. Istället blev det en intern kritik där partikamrater riktade sina giftpilar mot tex Barbro Westerholm i fp. Eller Mona Sahlin i s. Eller Tasso Stafilidis i v. Etc.

I folkpartiet var det främst en frikyrklig falang med äldre män som igen och igen internt attackerade partiledningen (och Westerholm) i fp för att de följde "homolobbyn". I socialdemokraterna var det ofta inte kristna utan istället t.ex. industriarbetare som kritiserade Sahlin för att hon engagerade sig för "bögarna" och inte "arbetare". Som om en arbetare inte skulle kunna vara bög också. Få vet om det här eftersom det hanterades internt i partierna men fråga vilken fp- eller s-politiker som var engagerad på 1990-talet och de kan berätta hur det var.

Idag är situationen helt annorlunda inom fp och s. Inom fp är det redan i princip konsensus om att jobba för lika rättigheter och HBT-reformerna och det börjar närma sig konsensus även inom s.

Men för 10 år sedan var det helt annorlunda.

Därför ställde jag frågan till Westerholm 1998

"Hur orkar du? Jag frågar dig inte det här som politiker utan som människa. Hur orkar du hantera att få sådan kritik år efter år av partikamrater för att du engagerar dig för homosexuellas rättigheter?"

Barbro Westerholm svarade "Våra motståndare är tröttare än vi tror".

Och visst fick hon rätt. Efter några år så blev det både inom folkpartiet och socialdemokraterna helt accepterat att jobba för HBT-personers rättigheter. De som var emot 1998 tystnade. Eller ändrade sig ibland. Idag är det tvärtom de inom s och fp som är emot någon HBT-reform som blir ifrågasatta.

I höst ska Svenska kyrkan avgöra om de ska besluta om att tillåta äktenskapsceremonier inom samfundet. Med all sannolikhet så blir det ett ja. Och det vet också de som är emot reformen och menar att homorelationer är en synd.

Ni som är kristna homosexuella inom Svenska kyrkan. Jag vill att ni ska vara förberedda på att det blir attacker på er och era relationer och det kan bli värre och värre fram till kyrkomötet i höst eftersom många som ogillar era relationer konstaterar att de sannolikt förlorar.

Då är det viktigt att konstatera likt Barbro Westerholm "Våra motståndare är tröttare än vi tror". Deras desperata och extrema argument kan vara ett tecken på att de vet att förlorar.

Det blir konflikter det närmaste halvåret i Svenska kyrkan. Men sedan, efteråt, då blir det ofta reaktioner som "vad var det vi egentligen vi bråkade om".

Högdekorerad veteranpilot får sparken för att han är bög

av TOR BILLGREN

Här är ytterligare ett av otaliga exempel på den destruktiva och absurda Don't ask don't tell-principen, som terroriserar homosexuella försvarsanställda i USA och kostar landet oerhörda summor i förlorad kompetens varje år.

Den här gången är det överstelöjtnant Victor Fehrenbach som fått sparken för att det framkommit att han är homosexuell. Detta efter 18 års högdekorerad tjänstgöring i US Airforce. 25 miljoner dollar beräknas hans utbildning ha kostat. USA:s försvarsmakt beter sig som en självhatande clown som hyvlar av sig hud och sågar av fingrar på löpande band. Och i cirkuspubliken sitter den kristna högern med munnarna fulla av popcorn och jublar och ropar "Mer, mer - da capo, bravo!"

När ska någon sätta stopp för vansinnet? En hink med iskallt vatten hade förmodligen varit en bra början.

onsdag, maj 20, 2009

Hey hey guy...

av BENGT HELD

Att jag gillar eurodisco, tysk disco och italodisco från 1980-talet är ingen hemlighet för mina vänner och bekanta. Nu vet några av er andra också det. :-)

Men det här blir inte någon musikrecension, det lovar jag. Istället vill jag skriva, eftersom jag nyss lyssnat på en samlings-CD med italiensk disco, att de som var först och testade nya saker i den HBT-politiska kampen, det kan vara politik, musik, teater etc. förtjänar en eloge. Tex. Ken Laszlo från Italien som gjorde låten "Hey, hey guy" 1984. För 25 år sedan. En utmanande låt då, att sjunga om två män som gillar varann. Ja, mer än gillar.

Det blev en flopp i de flesta länder, det var svårt då att få en hit om två bögar som är förälskade i varann. Men det blev också en kultlåt bland många som likt mig gillar synthdisco från 1980-talet. Några år senare, 1986, fick Ken Laszlo en välförtjänt hit i många länder med låten Tonight.

En del kanske vill berömma mig och Tor för att vi driver den här bloggen. Vi är tacksamma för berömmet givetvis men jag och Tor är inga hjältar. Vi gör det här 2009 när det tack och lov är norm bland de flesta människor i Sverige att respektera HBT-personer. Även om vi har kvar en HBT-fientlig minoritet och många problem.

De verkliga hjältarna är de som var "före sin tid" som man ofta skriver, tex Ken Laszlo som gjorde låten "Hey hey guy". Eller de många inom RFSL som från 1950-talet till 1980-talet träget kämpade för vår rätt att vara som vi är. Ofta i motvind. Vi som idag har medvind (i Sverige) kan nog inte riktigt veta hur tufft det kunde vara för gayaktivister för 20-30 år sedan.
Du kan lyssna på
på Youtube.
Det var ungefär då också som Bronski beat, Frankie goes to Hollywood, Erasure etc placerade gaymusiken på hitlistorna i hela Europa. Vissa kanske avfärdar det som kommersiell musik med bara syfte att sälja och tjäna pengar. Visst, det var nog sådana motiv också. Men den här musiken förändrade attityder. Det gjorde homorelationer till något mer vardagligt även om många heterosexuella gillade det då främst för att det var sådär halvtabu. Men ofta blir saker först halvtabu för att sedan bli en del av det vardagliga.
All respekt till Ken Laszlo, själv öppet homosexuell, som försökte 1984. För 25 år sedan. Hey hey guy....

Kd-grupp förklarar sitt resonemang om "homofamiljer".

av BENGT HELD

En del av er vet nog att jag för några dagar sedan berättade att kristdemokraternas familjegrupp presenterat en ny rapport där de bl.a. skriver att partiet måste vara mer inkluderande när det gäller definitionen av en familj, bl.a. erkänna även homofamiljer. Jag har läst hela rapporten, menar det är positivt att gruppen vill bli mer inkluderande men är också kritisk mot att den helt saknar sakförslag för att förbättra situationen för HBT-familjer.

Idag har jag mailat Emma Henricsson, riksdagsledamot för kd och som hade en artikel på debattsiten Newsmill med rubriken "Vi stödjer nu homofamiljer".

De frågor jag ställde till Emma Henricsson och kd-familjegruppen redovisar jag här och lämnar också hennes svar. Jag har efter att jag har fått svaren skickat ett nytt mail till kd-gruppen med följdfrågor och argumenterar i mailet för att kd bör säga ja till närståendeadoptioner för samkönade par. Jag redovisar den debatten senare här på bloggen.

Man kan visst säga att kd har begränsad politiskt betydelse med sina ca 4 % i de flesta opinionsmätningar. Men dels påverkar de alliansens politik och kan försena och hindra bra förslag från övriga borgerliga partier. Dels så skulle ett mer HBT-vänligt kd kunna påverka en del konservativa människor i Sverige att också bli liberalare.

Här är mina frågor och svaren från Emma Henricsson för kd-gruppens del.

Har kd nu bytt åsikt och vill inte längre avskaffa närståendeadoptionsmöjlighet för samkönade par? Tidigare har kd sagt nej till möjligheten för samkönade par till närståendeadoptioner, vad har partiet för åsikt nu?

Tidigare har kd sagt nej till möjligheten för samkönade par att bli prövade som adoptivförälrdrar vid internationella adoption, vad har partiet för åsikt nu?

Tidigare har kd sagt nej till möjlighet för inseminationer för lesbiska kvinnor vid kliniker. Vad har partiet för åsikt idag?

Och för övrigt, vad har kd för åsikt nu om den könsneutrala äktenskapslag som gäller sedan 1 maj 2009? Har partiet accepterat reformen eller vill ännu byta till alternativet civilrättslig samlevnadslag (där ordet äktenskap inte är med i lagen)?

Svar: Rapporten utgår ifrån de familjer som finns och hur samhället bäst kan stödja dem, det finns ingen automatisk koppling mellan det och hur vi ser på frågorna ovan rapporten innebär därmed inga nya ställningstaganden vad gäller detta.


Hur vill kd förbättra informationen bland förskolepersonal för att de ska kunna bemöta barn i homofamiljer med respekt?

Svar: Vi har inte tagit upp det i rapporten eftersom vi har avgränsat oss så till vida att vi inte lyfter sådant som framförallt handlar om andra politikområden, ex förskolan eller skolan. Det är dock oerhört viktigt att det finns en medvetenhet och kompetens hos såväl förskolepersonal, skolpersonal, barnhälsovård, försäkringskassan osv i bemötande av olika familjetyper. Homofamiljer är en familjetyp där detta ibland brister, andra är familjer med unga föräldrar, ensamstående, föräldrar med annat modersmål, föräldrar med religiös övertygelse, föräldrar med funktionshinder. Även om det inte finns med i rapporten är det en viktig fråga och det finns anledning för oss att återkomma till den eftersom barnen ofta drabbas när fördomar eller okunskap leder till ett dåligt bemötande från samhällets företrädare. Jag tror att vårt förslag att vidareutveckla satsningen på särskilda föräldrastödsgrupper beroende på
familjesituation kan ge ringar på vattnet i och med att kompetensen förstärks hos den personal som arbetar med grupperna och bemötandeproblemen kommer att synliggöras. Om dessa grupper hålls inom ramen för familjecentraler så som vi föreslår finns även goda möjligheter att kunskaperna sprids inom de olika verksamheter som finns representerade i familjecentralen
.

Är kd emot heteronormativiteten i samhället när det gäller familjpolitiken där det ofta förväntas att ett barn ska bo med ett olikkönat par, och där barn som bor med samkönade par ibland tvingas "förklara sig"?

Svar: Vi tycker att det är viktigt att man uppmärksammar att familjer ser olika ut. Inget barn ska behöva be om ursäkt för sina föräldrar men det är en större fråga än att bara handla om heteronormativitet.

Observera att även om familjegruppen här resonerar ganska vettigt (för att vara kd-politiker när det gäller HBT-rättigheter) så har partiet som helhet inte sagt ja till deras rapport ännu. Det avgör partiet senare.

Felaktig och missvisande tolkning av statistik

av TOR BILLGREN

För ett år sedan gjorde SIFO på uppdrag av Världen Idag en opinionsundersökning om föräldraskap. Resultatet blev att svenskarna motsätter sig adoptioner. 87 % av de tillfrågade svarade nämligen ja på frågan "Anser du att barn har en grundläggande rätt att så långt det är möjligt växa upp med sina biologiska föräldrar eller är det inte en grundläggande rättighet?".

Detta resultat har tidningen gång på gång försökt förvrida till att svenskarna skulle vara motståndare till att barn växer upp i regnbågsfamiljer. Senast i en ledarkommentar av Ruben Agnarsson i dagens tidning. Sifo-undersökningen ger dock inte någon som helst grund för denna slutsats.

Agnarsson och Världen Idag bortser nämligen från det faktum att en av parterna i en homosexuell relation oftast ÄR barnets biologiska förälder, till skillnad från adoptionssituationen. Det enda Världen Idags undersökning kan användas till är således att bilda opinion mot adoptioner – såväl för hetero- som homosexuella par. Allt annat är statistikbedrägeri och bluffretorik.

I artikeln ondgör sig även Agnarsson över att KD:s nya familjepolitiska talesperson Emma Henriksson uttalar stöd för homoföräldrar, men han glömmer förklara varför man INTE skulle stödja dessa föräldrar (och i förlängningen, givetvis, deras barn). Och så gör han det klassiska misstaget att framställa hbt-rättigheter som en angelägenhet enbart för RFSL:s lobbyister samt liberala och socialistiska opinionsbildare. Det är självfallet inte sant. Att alla medborgare har lika rättigheter och inte diskrimineras är en angelägenhet och ett ansvar för hela samhället.

Dagens tidning är för övrigt den första som utkommer under nya chefredaktören Felicia Svaerens ledning (här ligger hennes blogg). Det är med stort intresse jag följer tidningens utveckling.

tisdag, maj 19, 2009

DN och QX har artiklar om min EU-rapport.

av BENGT HELD

Tidningen Dagens Nyheter har en artikel om min rapport om partiernas HBT-politik på EU-nivå. Tidningen har också varit så vänlig så den presentera rapporten i sin helhet på sin hemsida, ja dvs allt förutom den inledande sammanfattningen och bilagorna.

Även gaysiten Qx har en artikel om rapporten.

Kul att det blir en del publicitet som kan starta debatten bland fler om mänskliga rättigheter för homosexuella, bisexuella och transpersoners situation i Europa.

Partiernas EU-valprogram (eller motsvarande).

av BENGT HELD

Den andra delen som jag granskat när det gäller HBT-rättigheter är partiernas EU-valprogram eller motsvarande. De är intressanta av två orsaker, dels för att de ger information om vilka HBT-rättigheter som olika partier vill jobba för, men de berättar också om partierna har intresse av att prioritera HBT-arbetet i sitt utåtriktade material.

10 av 11 partier har någon typ av EU-valprogram. Det parti som inte har det är piratpartiet men eftersom de på sin hemsida hänvisar till sitt principprogram så har jag granskat det istället. Ett EU-valprogram och principprogram är visserligen två olika typer av dokument men jag bedömer att det trots det blir ganska rättvisande eftersom piratpartiet ofta berättar om sina principer som de ska följa i EU-parlamentet om de blir representerade där.

Man kan då konstatera att av de 11 partierna så saknar 2 av dem helt något om rättigheter för homosexuella, bisexuella och transpersoner i sina EU-valprogram. Det är inte med i kristdemokraternas valmanifest och inte i det EU-valprogram som partiet sa ja till sommaren 2008. Sd har inte heller något om HBT-rättigheter i sitt EU-valprogram.

Tre partier, socialdemokraterna, moderaterna och piratpartiet har med rättigheter för homosexuella och bisexuella i sina respektive program inför EU-valet men inget om transpersoners rättigheter. Det senare förtjänar kritik. Visserligen är det bra och viktigt att jobba för homoreformer men det betyder ju inte att transpersoner automatiskt får en bättre situation. Det är viktigt att även explicit ha med transpersoners rättigheter i ett politiskt program.

Övriga 6 partier, centerpartiet, folkpartiet, vänsterpartiet, miljöpartiet, junilistan och feministiskt initiativ har EU-valprogram som innehåller såväl homo- och birättigheter som transrättigheter.

Här är informationen om HBT-rättigheter (för vissa partier homo- och birättigheter) från de partier som har med det i sina EU-valprogram.

Socialdemokraterna

Alla människor oavsett ålder, klass, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning, etnisk bakgrund eller religion har samma rättigheter och måste därför ges samma möjligheter.... Vi vill öka insatserna för att motverka att människor drabbas av hatbrott på grund av sina åsikter, sin religion, sitt ursprung eller sin sexuella läggning.


Moderaterna

Det är centralt att familjerättsliga förhållanden erkänns även i andra länder än hemlandet. Det måste gälla även för samkönade par som ingått partnerskap eller äktenskap. Varje land måste själv få bestämma sin familjelagstiftning, men inget land ska ha rätt att diskriminera par från andra länder som lagligen hör ihop. Förmåner och kontrakt ska gälla samkönade par lika som för dem av olika kön....Registerade partnerskap och samkönade äktenskap ska erkännas i hela unionen. Vi vill ge dem samma civilrättsliga status som gifta par, oavsett var man befinner sig.


Centerpartiet

Hbt-frågor handlar om mänskliga rättigheter, på precis samma sätt som jämställdhet. EU måste, genom ledarskap, utbildning och utbyte av erfarenheter, verka för att alla människor behandlas lika, oavsett kön, ursprung, sexuell läggning, ålder och etnicitet. Rätten att ingå partnerskap, äktenskap och rätten att bilda familj regleras i nationella lagar. Partnerskap som ingåtts mellan homo-, bi- och transpersoner i något av EU:s medlemsländer ska erkännas av de övriga medlemsländerna. Centerpartiet kan inte acceptera att homo-, bi- och transpersoners rättigheter kränks. Samtidigt vet vi att det sker, bland annat genom att hbt-organisationer och Pridefiranden förbjuds av myndigheter och utsätts för övergrepp. Centerpartiet vill därför att EU ställer sig bakom Yogyakartaprinciperna. Principerna är framtagna av internationella MR-experter och slår fast hur internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter kan appliceras på hbt-rättigheter.

Folkpartiet

EU bör få ett tydligare ansvar för att garantera medborgarnas grundläggande rättigheter, och rättighetsstadgan som ingår i Lissabonfördraget blir ett viktigt verktyg i det arbetet. Barns rätt att växa upp utan våld, likabehandling av HBT-personer, kampen mot hedersvåld samt sexuella och reproduktiva rättigheter är frågor där folkpartiet vill att EU agerar särskilt kraftfullt. HBT-personer utsätts fortfarande för diskriminering i många EU-länder. Runt om i Europa har Pride-parader mötts av våldsamma protester eller förbjudits av myndigheterna, vilket står i strid med europeisk lagstiftning. Folkpartiet vill att EU slår vakt om HBT-personers rättigheter genom tuffare lagar och kontroller av att medlemsländer och kandidatländer följer regler och konventioner. EU bör också driva HBT-frågorna med kraft inom FN. Inför en tuff anti-diskrimineringslag. Det nya EU-direktivet mot diskriminering bör täcka etnicitet, funktionshinder, kön, sexuell läggning, könsidentitet och ålder – på alla samhällsområden..... Fri rörlighet för samkönade par. Samkönade par i äktenskap och partnerskap och deras barn ska erkännas som familj i alla medlemsländer när de flyttar inom EU. Till de mänskliga rättigheterna hör sexuella och reproduktiva rättigheter samt HBT-rättigheter. Även dessa rättigheter bör vara centrala i relationerna med länder som tar emot bistånd eller ingår samarbetsavtal med EU.

Vänsterpartiet

Vi kräver att Sverige höjer rösten mot homofobi och blir en mer aktiv röst för jämställdhet i EU och världen. Vi avslöjar och argumenterar ner fundamentalistiska lobbygrupper som försöker inskränka kvinnors rätt till abort och HBT-personers rättigheter.


Miljöpartiet

I ett EU där Italien tar fingeravtryck på romer, Polen förbjuder homosexuella att demonstrera och Lettland diskriminerar sin ryska minoritet, vill vi ha ett EU som står upp för mänskliga rättigheter.... Diskriminering i alla former måste motverkas. Ansvaret är i första hand en fråga för medlemsstaterna, men EU får inte sätta upp hinder för detta. Full delaktighet för alla är en rättighet. Diskriminering av personer med funktionshinder måste förbjudas. Homo- och bisexuella och transpersoners rättigheter måste säkerställas i EU. Vi ser i dag en situation där homo- och transfobi går hand i hand med rasism och främlingsfientlighet. Det krävs krafttag också från EU:s sida för att få bukt med dessa problem.

Junilistan

EU-samarbetet ska bygga på respekt för individens frihet och mänskliga rättigheter. EU ska utöva ett positivt inflytande i sitt närområde för dessa värden. Det är en självklarhet att alla grupper i samhället ska behandlas rättvist och likvärdigt. Diskriminering utifrån kön, sexuell läggning, ursprung, funktionsnedsättning eller liknande får inte förekomma inom EU. Det är oacceptabelt att homosexuella, bi- och transpersoner (HBT personer) och en rad andra grupper systematiskt utsätts för diskriminering i flera medlemsländer.


Piratpartiet (principprogram)

Piratpartiet skall och kommer att agera för att exponera och fälla en regering som partiet anser inte lever upp till den respekt för människorätt som man ska kunna förvänta sig av en demokrati. Vi anser också att en sådan respekt aldrig ska villkoras, exempelvis baserat på härkomst, etnicitet, religion, kön, handikapp, ålder, sexuell läggning eller politisk åskådning.


Feministiskt initiativ

Sexslaveri, människohandel och prostitution är vardag för många kvinnor. De patriarkala strukturer som upprätthåller dessa förhållanden går hand i hand med rasistiska strukturer, diskriminering av homosexuella, bisexuella och transpersoner samt föreställningen om heterosexualitet som det självklara sättet att leva.... Varken kön, klass, etnicitet, sexualitet eller funktionalitet ska kunna vara grund för att behandlas olika.

Partierna om fyra HBT-reformer i EU.

av BENGT HELD

Jag har skickat en enkät till de olika partierna om deras åsikter om fyra HBT-reformer i EU-parlamentet. Här är de fyra frågorna och partiernas svar när det gäller alternativen "ja", "möjligen" och "nej". Partiernas fullständiga svar har jag med i bilaga 1 till rapporten.

S = Socialdemokraterna
M = Moderaterna
C = Centerpartiet
Fp = Folkpartiet
Kd = Kristdemokraterna
V = Vänsterpartiet
Mp = Miljöpartiet
Jl = Junilistan
Sd = Sverigedemokraterna
Pp = Piratpartiet
Fi = Feministiskt initiativ

1. Är ditt parti för att den fria rörligheten även ska gälla i praktiken för samkönade par likaväl som olikkönade par? D.v.s. att jobba för att homoäktenskap, partnerskap och liknande lagar i vissa länder erkänns när ett samkönat par flyttar till ett annat land.

Ja, möjligen eller nej?

Ja: S, m, c, fp, kd, v, mp, jl, pp, fi
Möjligen:
Nej: Sd

2. Är ditt parti för EU-kommissionens förslag om att alla länder i unionen ska ha lagar som förbjuder diskriminering p.g.a. sexuell läggning inom alla samhällsområden? D.v.s. förutom inom arbetsmarknaden även vid försäljning av varor och tjänster, bostadsmarknaden, socialtjänsten etc. Idag är länder inom EU skyldiga att ha lagar mot diskriminering p.g.a. kön och etnicitet inom alla samhällsområden medan de bara måste ha förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning inom arbetsmarknaden.

Ja, möjligen eller nej?

Ja: S, m, c, fp, kd, v, mp, jl, pp, fi
Möjligen:
Nej: Sd

3. Är ditt parti för att EU ska föreslå att alla länder inom unionen ska ha förbud mot diskriminering p.g.a. könsidentitet (alltså skydd för transpersoner)? Idag gäller EU:s diskrimineringsförbud bara för transsexuella (människor som planerar eller har juridiskt bytt kön) och då främst inom arbetsmarknaden. Däremot inget lagligt skydd för övriga transpersoner t.ex. transvestiter. Sverige är ett av få EU-länder som idag har förbud mot diskriminering p.g.a. könsidentitet.

Ja, möjligen eller nej?

Ja: S, m, c, fp, kd, v, mp, jl, pp, fi
Möjligen:
Nej: Sd

4. De senaste åren har EU-parlamentet och Europadomstolen för mänskliga rättigheter krävt att alla länder respekterar vissa centrala mänskliga rättigheter för HBT-personer t.ex. rätten att anordna gayparader, rätten för transsexuella som biologiskt bytt kön att även få juridiskt byta kön, att åldersgränsen för homorelationer och heterorelationer ska vara lika etc. Menar ditt parti att det är viktigt att EU-parlamentet offentligt och tydligt kritiserar de medlemsländer som inte respekterar sådana rättigheter och att EU-parlamentet jobbar för att alla medlemsländer som har den typen av diskriminerande lagar ändrar dem?

Ja, möjligen eller nej?

Ja: S, m, c, fp, kd, v, mp, jl, pp, fi
Möjligen:
Nej: Sd

Vi kan alltså konstatera att 10 av 11 partier besvarat alla fyra frågorna med ja vilket givetvis är mycket positivt. Tre partier, kristdemokraterna, junilistan och moderaterna, har dock vissa reservationer i sina svar.

Kristdemokraterna menar att det bara bör bli en samordning inom EU av de länder som redan har partnerskapslagar. Kd är emot att försöka få länder utan homoäktenskaps- och partnerskapslagar att ge juridiska rättigheter åt samkönade par som ingått äktenskap eller partnerskap i ett annat land. Junilistan skriver i sitt svar att det är rätt att "argumentera" för en samordning av EU-länders accepterande av homoäktenskap och partnerskap från andra länder, men de vill vara försiktiga med en mer juridisk samordning på EU-nivå.

Moderaterna tydliggör i sitt svar att EU visserligen bör ha direktiv om att alla medlemsländer ska vara skyldiga att ha lagar mot diskriminering av HBT-personer men partiet menar att direktiven inte ska vara "för detaljerade". Men i allt väsentligt är de 10 partierna eniga om att EU-parlamentet bör jobba med de fyra HBT-reformerna för att förenkla för individer som är homosexuella, bisexuella och transpersoner.

Det som är mest förvånande är att kristdemokraterna säger ja till alla fyra reformerna i enkäten. Partiet har ju ofta varit emot förbättringar för homosexuella inrikespolitiskt i Sverige, senast när Sveriges riksdag blev för en könsneutral äktenskapslag. En orsak till att kd som parti är mer positiva till reformer på EU-nivå kan vara att det är fokus på mer centrala mänskliga rättigheter för HBT-personer t.ex. rätten till gayparader eller lagar mot diskriminering inom arbetsmarknaden. Rättigheter som idag inte är politiskt kontroversiella i den svenska riksdagen.

Sverigedemokraterna är ensamt om att säga nej till några av de fyra HBT-reformerna. Inte nog med det, de säger nej till alla fyra reformerna. Betyder det att man av den orsaken kan döma ut sd som ett HBT-fientligt parti? Nej, så enkelt måste det inte vara. Sverigedemokraterna är ju inrikespolitiskt för partnerskapslagen och säger ja till antidiskrimineringslagar som bl.a. skyddar HBT-personer.
Partiet själv hänvisar till nationell själbestämmanderätt. Sd skriver i sitt svar "Svaret på samtliga frågor är att detta inte är en fråga för EU, utan en fråga för de nationella parlamenten. Vi anser inte att EU skall ha någon som helst bestämmanderätt i frågor som tex kan röra nationella äktenskapslagstiftningar, religiösa och kulturella traditioner, diskrimineringslagstiftning osv."

Till viss del ska man givetvis respektera det, man måste inte vilja att EU ska jobba för allt som man i sak är för. Det som är ganska extremt är annars att sd tydligen menar att förbud mot gayparader eller förbud mot att den som biologiskt bytt kön även ska få juridiskt byta kön är "religiösa och kulturella traditioner" (som tydligen bör respekteras enligt partiet) istället för kränkningar av centrala mänskliga rättigheter. Sd:s svar tydliggör att partiet inte vill jobba för mänskliga rättigheter för HBT-personer om partiet blir representerat i EU-parlamentet. Här avviker de helt från de övriga 10 partierna.

Ny EU-rapport. Sammanfattning av innehållet.

av BENGT HELD

Idag publicerar jag en rapport om vad 11 svenska partier har för HBT-politik inför valet till Europaparlamentet 7 juni 2009. Har skickat ut den till media.

Min rapport granskar tre olika delar av partiernas politik och arbete för HBT-rättigheter på Europanivå.

1. Partiernas åsikter om fyra viktiga HBT-reformer.
2. Om partiernas EU-valprogram (eller motsvarande) innehåller något om HBT-rättigheter.
3. Hur de svenska EU-parlamentsledamöterna från olika partier röstat om sex centrala HBT-vänliga resolutioner 2004-2009.

Några intressanta resultat i rapporten.

- Fem partier är konsekvent HBT-vänliga när det gäller de tre olika delarna. Centerpartiet, folkpartiet, vänsterpartiet, miljöpartiet och feministiskt initiativ.

- Socialdemokraterna, moderaterna, junilistan och piratpartiet förtjänar viss kritik när det gäller någon eller några detaljer men är generellt tydligt HBT-vänliga partier även de.

- Kristdemokraterna är för alla de fyra HBT-reformerna vilket är något oväntat men givetvis positivt. Kd har däremot inte med något som helst om rättigheter för homosexuella, bisexuella och transpersoner i sitt EU-valprogram. Hur intresserat partiet egentligen är att prioritera HBT-rättigheter i EU-parlamentet är därmed inte tydligt.

- Sverigedemokraterna är det parti som är mest negativt till att jobba för HBT-rättigheter på Europanivå. Partiet säger nej till att jobba för de fyra HBT-reformerna i EU-parlamentet

- Socialdemokraterna, moderaterna och piratpartiet har inte med något om transpersoners rättigheter i sina EU-valprogram (eller motsvarande).

- Två partier saknar helt HBT-rättigheter i sina EU-valprogram. Förutom kristdemokraterna även sverigedemokraterna.

- ILGA-Europe (motsvarigheten till RFSL på Europanivå) har i en rapport sammanställt hur ledamöterna i EU-parlamentet har röstat om sex centrala HBT-vänliga resolutioner 2004-2009. Av Sveriges 19 ledamöter har 13 röstat ja vid varje tillfälle de varit närvarande vid någon av de sex omröstningarna. En del ledamöter från moderaterna, kristdemokraterna och junilistan har röstat nej vid ett eller flera tillfällen.

- Flera länder inom EU har så allvarligt diskriminerande lagar mot HBT-personer att de egentligen skulle kunna bli tvingade att lämna unionen om de inte ändrar sina lagar, Litauen, Irland, Bulgarien och Grekland. Även Europadomstolen för mänskliga rättigheter har dömt ut ländernas lagar som oförenliga med mänskliga rättigheter.

Senare publicerar jag här på bloggen de olika delarna av rapporten mer i detalj.

måndag, maj 18, 2009

Publicerar EU-rapporten 19 maj.

av BENGT HELD

Pressmeddelande 2009-05-18

Hej!

Jag vill meddela att jag imorgon publicerar en rapport om vad 11 partier har för åsikter om HBT-rättigheter på EU-nivå. Vad jag vet är det första tillfället som någon systematiskt granskat partiernas HBT-policy på Europanivå. De partier jag granskar är förutom riksdagspartierna, junilistan, sverigedemokraterna, piratpartiet och feministiskt initiativ.

Jag har med tre delar i min rapport.

1. Partiernas åsikter om fyra viktiga HBT-reformer på EU-nivå.
2. Om partiernas EU-valprogram (eller motsvarande) innehåller något om HBT-rättigheter.
3. Hur de svenska EU-parlamentsledamöterna från olika partier röstat om sex centrala HBT-vänliga resolutioner 2004-2009.

Rapporten skickat jag imorgon ut via mail till folk som prenumerar på mina HBT-nyhetsbrev och rapporten är också med senare på bloggen Antigayretorik som jag och radiojouranlisten Tor Billgren driver.

www.antigayretorik.blogspot.com

Efter att jag skickat ut rapporten är det givetvis möjligt att nå mig via mail eller telefon för frågor och kommentarer.

Mvh

Bengt Held

Info om mig.

Jag är 43 år och bor i Malmö. Är delansvarig för bloggen Antigayreteorik som granskar HBT-fientlighet bland partier, samfund och individer. Jag har gjort HBT-rapporter i drygt 10 år. Flera tidningar bl.a. Dagens nyheter, Sydsvenska dagbladet, Göteborgsposten och Kvällsposten har publicerat artiklar om rapporterna. Är engagerad idag inom Amnestys HBT-grupp i Malmö.

Nazireferenser i Världen Idag: #22

söndag, maj 17, 2009

Tuve Skånberg (kd) kommenterar kritiken mot honom.

av BENGT HELD

Som jag tidigare berättat så har två av kristdemokraternas ledande kandidater inför EU-valet gjort extremt homofientliga uttalanden på 1990-talet. Dels Per Landgren på plats 3, en förmildrande omständighet för hans del är att det var på ett internt debattforum för kristdemokraterna. Dels Tuve Skånberg som är på plats 5 (inte plats 4 som jag tidigare felaktigt skrivit) på kd-listan.

För några dagar sedan skrev jag till Tuve Skånberg och Per Landgren om de här citaten eftesom jag snart ska publicera en rapport om partiernas HBT-politik inför EU-valet. Jag bifogar här mailkonversationen som Skånberg och Landgren accepterat att jag offentliggör här på bloggen.

Här är delar av mitt första mail till Skånberg (publicerar inte hela mailet eftersom jag i det kopierade en del information som jag redan lämnat här på bloggen tidigare).

Hej igen Tuve!

Jag håller nu på att göra de sista delarna av min EU-rapport.

Du är ju som bekant på plats 4 på kd:s lista inför EU-valet. Jag har hittat att du sagt följande uttalande där du kopplar ihop homosexuella och nazister. Ett homofientligt, kränkande och enligt mig helt oacceptabelt uttalande.

Från Fina citat från Kristdemokraterna.

"Och just därför säger kds nej till homoäktenskap, incest även mellan vuxna, och månggifte i olika former. Samhället får inte sanktionera dessa samlevnadsformer - dels för dess egen sammanhållning, styrka och fortlevnad, men främst för individernas egen lycka och välgång, och för det uppväxande släktet. De är tecken på en kultur i nedgång, i dekadens och söndervittring, som antikens Rom eller Tredje Rikets orgier.

Tuve Skånberg, riksdagsledamot, i Ystads Allehanda 16 augusti 1993."

Har du ännu kvar den åsikten att koppla ihop homosexuella och nazister Eller du tar idag avstånd från ditt uttalande? ....

Jag vill ge dig en chans att själv förklara hur du resonerar idag. Du kan antingen göra det direkt till mig här via mail (berätta om det är alright jag publicerar ditt svar på bloggen Antigayretorik) eller så kan du direkt svara på bloggen Antigayretorik.

Mvh

Bengt Held


Så här svarade Tuve Skånberg

Citatet, ur en artikel i Ystads Allehanda som var publicerad i augusti 1993, är taget ur sitt sammanhang, såväl vad gäller den enskilda artikeln, som ur den debattrunda som artikeln ingick i. I min replik i Ystads Allehanda i slutet av augusti 1993 gjorde jag utomordentligt klart att jag tog avstånd från en förståelse av min artikeln som att jag ville sammankoppla homosexualitet och nazism. Många av offren i nazityskland var homosexuella. För den som följde hela debatten framstod detta klart redan i augusti 1993. Att gräva upp artikeln sexton år senare, damma av den, ta citatet ur sitt artikel- och debattsammanhang, och låta den få en betydelse som jag redan i svarsrepliken i augusti 1993 tog avstånd från, är dålig journalistik.

Därefter skickade jag följande mail till Tuve Skånberg.

Hej igen!

Tack för svaret.

Jag beklagar att jag blandade ihop din placering på kd-listan. Det är dock något som är i marginalen när det gäller sakdebatten.

Men jag vidhåller att ditt uttalande från 1993 är totalt omdömeslöst och kränkande mot homosexuella. Det är sant att ditt uttalande är gammalt men det är ju inte någon "ungdomssynd" utan du var då riksdagsledamot (och varit engagerad i partiet i många år) och har du ännu kvar de där åsikterna, vilket jag tolkar ditt svar som att du har, när du nu är ledande kandidat för kd så har de ett allmännintresse. Om någon hade sagt den typen av uttalanden som du gjort om svarta eller judar, borde det också bli "preskriberat" då 16 år senare trots att vederbörande inte bett om ursäkt för det eller ens tagit avstånd från det?

Bra att du nu markerar avstånd i alla fall från att Hitler-regimen skulle ha någon koppling till homorörelsen. Men du har inte förklarat hur du i övrigt resonerar.

1. Vad menar du med att det är för "individernas egen lycka och välgång" att det var viktigt att stoppa "homoäktenskap", i praktiken var det väl partnerskap för samkönade par du syftade på eftersom det var en del av partnerkskapsdebatten? Ditt parti kd, har ju själv senare sagt ja till partnerskapsreformen. Menar du ännu att de som registerat partnerskap har riskerat sin egen lycka och välgång? Och att kd därmed sagt ja till en partnerskapsreform som gör människor olyckliga?

2. Och hur hotar homoäktenskap eller partnerskap "samhällets sammanhållning och styrka"? Vilka är de tecknen?

3. Till sist, vad är orsaken till att du kopplar ihop bla. homoäktenskap och månggifte med Tredje riket och nazisterna eller för den delen antikens Rom? I Hitler-Tyskland blev ju homosexuella som du själv erkänner
förföljda och mördade (och nazistregimen tillät inte månggifte heller) och det antika Rom tillät inte homoäktenskap eller partnerskap? Däremot är månggifte accepterat utan någon som helst kritik i större delar av Gamla testamentet i Bibeln.

Men den sista och mest avgörande frågan är, tar du avstånd ifrån ditt uttalande 1993 som jag citerat? Gör du inte det konstaterar jag att du ännu har dessa åsikter och då kan jag om jag vill skriva det i min EU-rapport som jag om några dagar skickar till media.

Var vänlig förtydliga om du ännu har kvar åsikterna du redogör för i det där citatet från 1993 som vi debatterat här.

Bengt

Här är några delar från det andra svaret från Skånberg.

Hej Bengt!

Det jag svarar på frågan om jag står för citatet från 1993 är fortfarande det avståndstagande som jag hade inne i YA i slutet av augusti 1993, och som jag hänvisar till här

(och så har han igen kopierat det svar han lämnade i sitt första
mail till mig) Därefter förklarar han varför han inte vill debattera det idag igen. Han skriver även sist i sitt andra svar.

Nu finns partnerskapslagen och könsneutrala äktenskap och det blir förstås anakronistiskt att läsa debatten från 1993 i ljuset av senare lagstiftning.

vänliga hälsningar

Tuve Skånberg

Jag har därefter inte mailat honom igen eftersom jag inte bedömer att det skulle vara någon mening att göra det.
När jag skickade ett liknande mail till Per Landgren som till Skånberg (och ville han skulle förklara sin koppling mellan homosexuella och pedofiler som han gjort på kd:s interna debattforum 1998) så förklarade han att han där debatterat med en homoaktivist N.N. (jag publicerar inte hans namn även om jag vet vem det är) som Per Landgren i sitt mail kallar "sin gode vän". Sist i sitt svarsmail skriver Landgren följande.

Diskussionen fördes våren 1998 och jag skulle inte formulera mig så nu.

Jag har avgjort att jag inte ska ha med hans eller Landgrens citat i min EU-rapport. Dels för att citaten, hur omdömeslösa de än är, faktiskt är ganska gamla. Men den främsta orsaken är att jag i min EU-rapport fokuserar på partiernas åsikter och inte granskar olika kandidater.

Men jag hoppas det gav någon effekt trots det att jag mailade dem. Att de inte sprider sådana här homofientliga uttalanden igen som kd-politiker utan vet att de då måste förklara sådana förvirrade resonemang.

Länder med HBT-fientliga lagar i Europa.

av BENGT HELD

När jag för några dagar sedan skrev om situationen i Litauen så berättade jag som hastigast om de länder inom EU som har lagar som kränker centrala mänskliga rättigheter för HBT-personer. Men det är ju även länder i Europa utanför EU som kränker HBT-rättigheter.

Igår så använde polisen i Moskva våld för att stoppa en demonstation för mänskliga rättigheter för HBT-personer och polisen fängslade många av demonstranterna. Notera då att att demonstranterna var helt påklädda så polisen kunde inte ursäkta sig med att några av dem provocerade genom att vara lättklädda även om det givetvis inte heller då varit acceptabelt att stoppa demonstrationen. Det var temat i sig "HBT-personers rättigheter" som var "provocerande" för myndigheterna i Moskva.

Jag ska här redovisa hela listan på länder i Europa som har så allvarligt diskriminerande lagar att både Europadomstolen för mänskliga rättigheter och majoriteten i EU-parlamentet dömt ut dem för att vara helt oacceptabla och emot mänskliga rättigheter. Att jag har så bra koll är för att jag förra sommaren kontaktade HBT-föreningar i nästan alla Europas länder och där deras information blev en del av den rapport "EM i HBT-rättigheter" som resulterade i artiklar i olika tidningar.

Länder i Europa som inte respekterar centrala mänskliga rättigheter för HBT-personer.

Förbud mot föreningar för HBT-personer 1 land
Vitryssland

Förbud mot gayparader 6 länder
Litauen, Makedonien, Moldavien, Ryssland, Ukraina, Vitryssland

Förbud för homosexuella och bisexuella att jobba i försvaret 4 länder
Bosnien, Serbien, Turkiet, Vitryssland

Olika åldersgräns för samkönade och olikkönade relationer 1 land
Grekland
17 år för manliga homosexuella relationer. 15 år år för heterosexuella och kvinnliga homosexuella relationer.

Olika sexualbrottslagar för samkönade och olikkönade sexualbrott 2 länder och Skottland

Bulgarien
Penal code Article 157.4. ”Who carries out sexual intercourse or an act of sexual satisfaction with a person of the same sex, having accomplished 14 years of age, who does not understand the nature or the importance of the act shall be punished by imprisonment of two to six years.” För heterosexuella motsvarande sexbrott är maxstaffet 3 år enligt Article 151.2.

Grekland
Penal code article 347 "sexual intercourse between men is forbidden a) when induced by an abuse of a relation of dependency, b) when one party is under the age of 17 or when it serves to generate profit and c) when practised on a professional basis."

Skottland
Criminal law act 1995 section 13 Homosexual offences. Innehåller brottsrubriceringen "sodomy or an act of gross indecency or shameless indecency by one male person with other male person".

Förbud för transsexuella att juridiskt byta kön 3 länder
Albanien, Irland, Litauen

lördag, maj 16, 2009

Besinning.

av BENGT HELD

Idag är det Eurovision song contest. Det blir också en gayparad i Moskva. En illegal sådan. För i Europa år 2009 är det ännu länder som förbjuder människor att demonstrera för sin rätt att älska vem de vill. Helt sanslöst men tyvärr sant.

Men det är egentligen inte främst dagspolitiken eller schlagerlåtar jag ska fokusera på i den här artikeln. Istället vill jag prata om ordet besinning. Det är ett av de vackraste orden enligt mig när det gäller politiskt ansvar.

Jag och Tor har många kristna bloggbesökare här. Det är vi mycket glada för. Jag kan säga att en av de intressantaste delarna av en kristen mässa är när prästen ber om olika saker. Få kan väl bli opåverkade när prästen ber att Gud ska ge politiker och andra som har makt klokhet och ansvar. Ibland används även orden "besinna sitt ansvar". Att det för en präst är motiverat med en sådan bön räcker det ju för att kolla senaste nyhetssändingen från TV för att konstatera.

Men givetvis måste man inte vara kristen (eller jude, muslim etc) för att gilla politisk besinning. Det är lika viktigt för ateister. Men vad är då "besinning" för en politiker. Jo, enligt mig att även när samhällen är hotade eller i kris resonera en stund till, att inte direkt göra något populitiskt eller drastiskt för att många förväntar sig det, eller för att många är rädda.

Förra året rasade i Sverige en debatt om FRA-lagen och integritet. Bloggen Antigayretorik är inte partipolitisk så jag ska inte fokusera på vem som har ansvar eller vem som har fel. Både förra s-regeringen och nuvarande borgerliga regeringen har sagt ja och jobbat för någon typ av FRA-lag. De flesta av oss konstaterat att det är en målkonflikt, att integritet är och måste vara centralt men att det ska vägas mot ansvaret för rikets säkerhet. Men integritetsdebatten är viktig.

Ännu ett tecken på att det inte är en enkel höger-vänsterfråga är att i Storbritannien var det häromåret ombytta roller jämfört med Sverige i integritetsdebatten.


När vi förstör våra friheter gör vi jobbet åt terroristerna


David Cameron, ordförande för konservativa partiet Tory, i en parlamentsdebatt där han argumenterade emot ett övervakningsförslag från den brittiska socialdemokratiska regeringen.

Det var ovanligt många homosexuella och bisexuella bland de som engagerade sig för integritetsaspekten i förra årets FRA-debatt. Det är nog inte någon slump. Ett övervakningssamhälle riskerar att drabba främst de som är "annorlunda". Historisk erfarenhet visar att det är så. I vår iver att bekämpa terrorism (och andra hot) vilket även jag menar är viktigt att göra så måste vi konstatera det, att det är en orsak att vara skeptisk mot folk som har makt hur goda motiv de än säger sig ha för sin verksamhet.

Till något annat med koppling till "besinning".

1987 så berättade svenska gaytidningen Reporter att några journalister i Västtyskland hade letat fram ritningarna från de gamla nazistiska koncentrationslägren. Med ritningarna i bagaget så begav de sig till 10 tyska borgmästare på platser där koncentrationslägren existerat på 1940-talet.

De hade bytt ut syftet med lägren till att de skulle vara till för ha som läger för människor med hiv. För att "skydda" övriga tyska befolkningen. Man skulle tvångsplacera folk med hiv och aids i de där lägren och ha vakter med vapen som skulle skjuta mot de som försökte fly. Ironiskt nog hade man där återigen kopierat de gamla tyska lägren och placerat de beväpnade vakterna exakt där de varit i de nazistiska koncentrationslägren enligt de gamla ritningarna.

Flera av de tyska borgmästarna 1987 blev entusiastiska. Äntligen någon som försökte hitta en konstruktiv metod att bekämpa hiv. Journalisterna lockade med att arbetslägren för hiv-smittade skulle kunna ge många nya jobb lokalt och flera borgmästare nickade gillande. Givetvis skulle folk inte placeras i lägren hur som helst utan det skulle vara domstolar som skickade dit dem. Ja, givetvis svarade borgmästarna.

Det här var 1987 när aids-hysterin rasade som värst. Många människor var rädda och den officiella politiken var i början, även i Sverige, mer till för att skydda "allmänheten" mot hiv-smittade än till för att hjälpa de som fått aids.

Det ska sägas att några borgmästare blev tveksamma när de fick informationen om vakter som skulle skjuta hiv-smittade som försökte fly lägren men av de 10 borgmästarna var det bara 2 som
redan från början helt avfärdade förslaget om arbetsläger. Vi vill inte ha något som helst med de här planerna att göra, sa de direkt.

Det ironiska var alltså att förslagen till arbetsläger för hiv-smittade var exakta kopior från ritningarna för tyska koncentrationsläger från 1940-talet. Och att man vände sig till borgmästarna för de tyska städer där det varit sådana koncentrationsläger.

Det vore alltför enkelt att skylla det här på att det är tyskar som är galna. Något liknande resultat skulle det säkert kunna bli i många andra länder. Ibland är det som om vår civilisation är en fernissa ännu, något som försvinner till stor del vid kriser. För mig blev utvecklingen i Bosnien på 1990-talet ett dystert konstaterande att folk ännu idag i Europa är kapabla att göra vilka fruktansvärda saker som helst om situationen blir tillräckligt extrem.

Rädda människor är ofta farliga människor.


När vi förstör våra friheter gör vi jobbet åt terroristerna


David Cameron, Toryordförande.


Nej, vi vill absolut inte ha något med där där lägerplanerna att göra


2 av 10 tyska borgmästare när de fick förslag om att inrätta arbetsläger för hiv-smittade..

Besinning.

fredag, maj 15, 2009

Om pride-demonstrationen i Moskva imorgon

av TOR BILLGREN

I dagens Sydsvenskan intervjuas en av arrangörerna till den pride-demonstration som kommer att äga rum i Moskva imorgon, trots förbud från stadens borgmästare. Ryssland är ett av många länder i Europa där homosexuellas yttrandefrihet och demonstrationsrätt kränks.

Kd byter till homovänligare familjepolitik?

av BENGT HELD

I en debattartikel med rubriken "Därför stödjer vi nu homoföräldrar" på debattsiten Newsmill berättar kd-riksdagsledamoten Emma Henricsson att partiet ska försöka hitta en mer inkluderande familjepolitik.

Från artikeln.

Kristdemokraterna har alltid satt familjepolitiken högst på dagordningen. Tyvärr har vår familjepolitik ibland uppfattats som exkluderande. Att vi envist försvarar barns rätt till sina föräldrar, kämpar för en politik som stärker äktenskapet och är benhårda i vår kamp för att föräldrarna själva ska kunna fatta beslut om sin och sina barns vardag, har gjort att vissa uppfattar oss som kärnfamiljsfundamentalister.

Men vi har tydliga ställningstaganden i såväl principprogrammet som i raden av familjepolitiska rapporter som markerar att vår familjepolitik är till för alla. Trots det har vi misslyckats med att vinna förtroende för att vår familjepolitik är den bästa, inte bara för kärnfamiljer utan för alla familjer - oavsett hur den ser ut...

Vi kommer inte ge upp vår strävan efter att skapa förutsättningar för långa stabila relationer, för vi vet att det är bra för barnen. Men vår strävan får inte bli så nitisk att den uppfattas som styrande....

Självklart är ingen familj perfekt, den består ju trots allt av oss människor. Men ingen annan sammanslutning kan vara en bättre grund att utgå ifrån. Det gäller oavsett om familjen består av en eller två föräldrar, oavsett föräldrarnas sexuella läggning....

Många här är kanske förvånade av den här nyheten men för mig är det väntat att kd skulle göra en viss förändring av sin familjpolitik. Däremot var det inte tydligt när.

I mitt HBT-nyhetsbrev för augusti 2008 kommenterade jag att en jämställdhetsgrupp inom kd i en rapport kritiserat heteronormativitet. För övrigt var Ella Bohlin ordförande för den gruppen, hon är idag förstanamn på kd:s EU-vallista och har tidigare varit ordförande i kristdemokratiska ungdomsförbundet.
Så här skrev jag i mitt nyhetsbrev för augusti 2008.

Oväntat men positivt att kristdemokratisk jämställdhetsgrupp fördömer heteronormativitet.

Verkligen oväntat men positivt är att kristdemokraternas jämställhetsgrupp i sin rapport inför kristdemokraternas riksting (kongress) i juni fördömde heteronormativitet. Vad jag vet är det första gången någon kd-grupp gör det. På rikstinget hade det tydligen inte heller blivit någon debatt om just de formuleringarna vilket visar att det möjligen håller på att bli en viss svängning i partiet. Även om det är viktigt att säga att kd:s partistyrelse och rikstinget formellt varken sa ja eller nej till just de formuleringarna.

Några citat från kristdemokraterna jämställdhetsrapport sid 12-13

"Det finns en bild av att både partiets familjepolitik och jämställdhetspolitik är kärnfamiljfundamentalistisk"

"Men samtidigt måste det också finnas en insikt om att långt ifrån alla lever i mamma-pappa-barn-relationer. En modern kristdemokratisk jämställdhetspolitik måste reagera på alla strukturer och förmållanden som motverkar jämställdhet mellan kvinnor och män. Det innebär att vår politik även måste innefatta och bemöta jämställdhetsproblem som specifikt drabbar ensamstående och HBT-personer och deras barn"

"Hur många barn till föräldrar som är homosexuella saknas det exakt uppgift om, men man uppskattar att ca 40 000 barn idag lever i så kallade regnbågsfamiljer"

"Utöver detta utsätts många även för diskriminering på grund av sin sexuell läggning. Man utgår ifrån att alla är heterosexuella och HBT-personer blir antingen osynliggjorda eller reducerade till sin sexualitet eller könsidentitet."


Emma Henricsson är för övrigt en av de HBT-vänligaste politikerna inom kristdemokraterna. Hon är positiv till helt jämställda lagar för samkönade och olikkönade par när det gäller adoptioner och inseminationer. Hon är även ensam att vara yngre än 40 år bland kd-riksdagsledamöterna. Inte för att ålder måste vara avgörannade för politiska värderingar. Men av någon orsak är det ofta äldre kristdemokrater som uttalar sig vad som är bäst för barnfamiljer i dagens samhälle.
Vad kd till sist säger ja till avgörs ju först senare men det här ett tecken på att delar av partiet vill ha en mer inkluderande och HBT-vänlig politik.
Tack till Tamara för tipset.

Tuve Skånberg (kd) förvränger fakta om homoadoptioner.

av BENGT HELD

I en tidigare artikel så granskade jag två gamla homofientliga citat från de politiker som är på plats 3 och 4 på kristdemokraternas lista inför EU-valet i juni i år. Den som har plats 4 på listan är Tuve Skånberg, fram till 2006 kd-riksdagsledamot och nu engagerad i det konservativa Claphaminstitutet.

I en kommentar så tipsade Tor om en artikel från Tuve Skånberg som är ny för min del. Det är med intresse jag kollar Skånbergs halvsanningar och förvrängningar av fakta där. Artikeln är skriven som en kommentar till att riksdagen röstade ja till en könsneutral äktenskapslag tidigare i år.

Beslutet hade föregåtts av en massiv kritik, ett enigt fördömande från alla kyrkliga remissinstanser, av omfattande namninsamlingar, och uppvaktningar från företrädare från alla större religioner.


Jag ska inte skriva så mycket om det här eftersom både jag och Tor tidigare ofta granskat den typen av argument i äktenskapsdebatten. Fakta är att ca 70 % av svenska folket är för en könsneutral äktenskapslag enligt olika opinionsmätningar. Dessutom var alla remissinstanser förutom vissa religiösa samfund för reformen. Extra intressant är att de barnrättsexperter som lämnade remissvar argumenterade för reformen, trots vad Skånberg senare antyder i sin artikel.
Sedan skriver Skånberg i sin artikel.

Alla remissinstanser med barnexpertis betygade redan 2001 att det ligger i barnens intresse och bästa att växa upp med en mor och far.


Det här är däremot värt en längre kommentar eftersom det ännu sprids myter om det där från olika kd- och sd-politiker.

Här är fakta.

Det är sant att alla barnrättsexperterna 2001 sa nej till en helt jämställd adoptionslag. Men det är även viktigt att konstatera följande.

1. Hanne Kjöller från tidningen Dagens nyheter ringde runt till de "barnrättexperter" som lämnat remissvar och frågade om de någonsin träffat något barn i en homosexuell familj. Det visade sig att ingen av dem hade det. De var experter på barn, men det var inte experter på barn i homofamiljer. Vilken människa skulle kalla sig expert på barn med judiska föräldrar utan att någonsin träffat något judiskt barn?

2. Men om vi trots det bedömer dem som att ha kunskap om barns utveckling generellt och även för barn i homofamiljer så är följande viktigt att notera. De flesta barnexperterna var för möjlighet till närståendeadoptioner dvs att förbättra den juridiska tryggheten för barn som redan är i homofamiljer. Och det blev även moderaternas alternativ vid riksdagsomröstningen alltså ja till närståendeadoptioner men nej till övriga adoptioner. Därefter har m ändrat sig och är nu för en helt likställd adoptionslag men det är en annan debatt.

Kristdemokraterna sa däremot nej även till närståendeadoptioner för samkönade par trots att de flesta barnexperter menade att det var till barnets bästa. Varför var det inte viktigt för kd att följa barnexperterna då?

3. Till sist det här med internationella adoptioner som det var mest fokus på i debatten då. Det är en myt att barnrättsexperterna skulle ha sagt att barn bör bo med "en pappa och en mamma". Det var ingen barnrättsexpert som gjorde något sådant uttalande i något av remissvaren. Och hur logiskt skulle det vara när vi sedan länge tillåter ensamstående att adoptera, en möjlighet som kd för övrigt aldrig jobbat för att avskaffa av någon orsak.

Inte heller menade barnrättsexperterna att riskerna för mobbing och liknande var en orsak att säga nej till homoadoptioner.

Det barnexpertena sa i sina remissyttranden var däremot att de menade att homoadoptionsutredningen inte tillräckligt tydligt visat att det var till barnets bästa att tillåta homoadoptioner. De menade att utredningen ibland varit slarvig i sina resonemang och avfärdat möjliga motargument för enkelt. Men det är givetvis inte detsamma som att de i sak var emot reformen.

Det är också viktigt att konstatera att det här var 2001 när Sverige planerade att bli det första landet i världen att tillåta internationella homoadoptioner. Då var det bara möjligt i några delstater i Kanada och USA.
Nu har vi haft lagen i drygt sex år i Sverige. Flera andra länder tillåter idag internaitonella homoadoptioner, Norge, Island, Storbritannien, Nederländerna, Belgien, Spanien, Sydafrika, Israel, nästan alla delstater i Kanada, flera delstater i USA och Australien. Snart byter även Danmark till en helt likställd adoptionslag.

Dessutom så ändrade Europarådet häromåret sin konvention om barns rättigheter till att tillåta även heterosambopar och homopar som möjliga adoptionsföräldrar. Fram till för några år sedan var det enligt den konventionen bara till barnets bästa att bli adopterat av ett gift heteropar om ett par skulle adoptera ett barn. Det gjorde att Sverige var tvunget att säga upp den konventionen vilket kd och andra konservativa då använde som argument att det var dåligt för barnen. Men attityder förändras som bekant och hade Sverige idag sagt ja till en likställd adoptionslag hade vi inte varit tvungna att ändra något när det gäller Sveriges ja till konventionen om barns rättigheter.

Men det här berättar inte Tuve Skånberg. Istället sprider han myter och halvsanningar. Hederligt? Nej. Seriöst? Nej. Som Skånberg ofta argumenterar? Ja, tyvärr.

Högerkristen bluff om "homo-gen"

av TOR BILLGREN

Genom den högerkristna bloggosfären och de otaliga antihomosexuella instituten i USA har det under veckan blåst en scoopets och triumfens vind. Det har slagits på trummor och gong-gongar, samt stötts i trumpeter och basuner. För nu har det nämligen avslöjats: Det finns ingen homogen! Och det är dessutom en homovänlig organisation som medger det!!! Dubbel triumf... World Net Daily skriver: "A publication from the American Psychological Association includes an admission that there is no “gay” gene."

Den som är det minsta insatt i genetik och forskning om homosexualitet, ser sig förmodligen lite generat omkring efter "avslöjandet" och frågar: Och? För vem har påstått att det skulle finnas en enskild gen som styr sexualiteten? Människans egenskaper styrs helt enkelt inte på det sättet, utan genom ett komplext samspel mellan DNA och organismens inre och yttre miljö. Högerkristenhetens jublande grundar sig alltså (som så ofta) på ett gigantiskt strawmanargument. Ett argument som de själva har uppfunnit, och som de roar sig med att bekämpa för att de låtsar att det är homorörelsens argument. Ganska barnsligt.

Bakom "nyheten" ligger en ny broschyr om homosexualitet från American Psychlogical Association (APA): Answers to Your Questions For a Better Understanding of Sexual Orientation & Homosexuality. Högerkristenheten menar att APA genom broschyren har reviderat sin syn på homosexualitetens ursprung, jämfört med en tidigare broschyr från 1998. I den står det så här:

There is considerable recent evidence to suggest that biology, including genetic or inborn hormonal factors, play a significant role in a person's sexuality.


Och i den nya så här:

There is no consensus among scientists about the exact reasons that an individual develops a heterosexual, bisexual, gay or lesbian orientation. Although much research has examined the possible genetic, hormonal, developmental, social, and cultural influences on sexual orientation, no findings have emerged that permit scientists to conclude that sexual orientation is determined by any particular factor or factors. Many think that nature and nurture both play complex roles; most people experience little or no sense of choise about their sexual orientation.

Skillnaden mellan de båda formuleringarna är att den senare är skriven utifrån de senaste tio årens molekylärbiologiska forskning, som har tonat ner DNA-molekylens och de enskilda genernas roll när det gäller utformandet av en organisms egenskaper. Visst är de fortfarande centrala komponenter, men inte på ett så deterministiskt sätt som populärvetenskapen ofta ger vid handen. Skillnaderna mellan de båda broschyrerna har alltså inget med forskning om eller synen på homosexualitet att göra, utan speglar snarare dagens generella uppfattning om DNA och gener.

Notera förresten sista meningen i citatet ur broschyren (markerad med fetstil). Den har samtliga högerkristna publikationer som skrivit om saken strukit... Någon som är förvånad? (Se själv: One News Now, NARTH, Americans for Truth...) De läser alltså APA:s broschyr på precis samma sätt som de läser Bibeln. Selektivt och utan hänsyn till kontext.

Vad har de mer exkluderat från broschyren? Några exempel:

The prejudice and discrimination that people who identify as lesbian, gay, or bisexual regularly experience have been shown to have negative psychological effects.

...sexual orientation is closely tied to the intimate personal relationships that meet deeply felt needs for love, attachment, and intimacy. In addition to sexual behaviors, these bonds include nonsexual physical affection between partners, shared goals and values, mutual support, and ongoing commitment.

...discrimination against lesbian, gay, and bisexual people in employment and housing appears to remain widespread.

For example, limitations on job opportunities, parenting, and relationship recognition are often justified by stereotypic assumptions about lesbian, gay, and bisexual people.

The widespread prejudice, discrimination, and violence to which lesbians and gay men are often subjected are significant mental health concerns. Sexual prejudice, sexual orientation discrimination, and antigay violence are major sources of stress for lesbian, gay, and bisexual people.

...lesbian, gay, and bisexual orientations are not disorders. Research has found no inherent association between any of these sexual orientations and psychopathology.

All major national mental health organizations have officially expressed concerns about therapies promoted to modify sexual orientation. To date, there has been no scientifically adequate research to show that therapy aimed at changing sexual orientation (sometimes called reparative or conversion therapy) is safe or effective. Furthermore, it seems likely that the promotion of change therapies reinforces stereotypes and contributes to a negative climate for lesbian, gay, and bisexual persons.

...studies have found same-sex and heterosexual couples to be equivalent to each other on measures of relationship satisfaction and commitment.

Och så vidare...