onsdag, oktober 26, 2005

Gubbfantasier om hur andra har sex

Ett relevant och aktuellt argument i debatten om homosexualitet och Bibeln, är att Bibeln bara talar om homosexualitet i termer av våld, pedofili, prostitution, och särskilda sexuella praktiker – och alltså inte om relationer som sammansvetsas av kärlek. Detta argument försöker professorn i Nya Testamentets exegetik Chrys C Caragounis motbevisa i sin bok Homoerotik, genom att citera en mängd antika källor som påstås skildra just sådana relationer.

Caragounis må vara lärd i Bibeln och den antika historien, men om homosexualitet vet han desto mindre. Det han bevisar i boken är nämligen bara att hans föreställningar om homosexualitet var bekanta vid tiden för Bibelns nedtecknande.

Så trots löftet att visa att homosexuella relationer som vi känner dem i dag, var välkända på Paulus tid, exemplifierar Caragounis till övervägande del just med prostitution, utnyttjande av personer i beroendeställning, analkopulerande och våldsamheter. Det han kallar ”ett av de tydligaste exemplen i antiken på vad som med dagens språkbruk skulle kunna kalla ett stabilt förhållande mellan samtyckande vuxna män” är en beskrivning av ett grekiskt truppförband bestående av 150 homosexuella par, som inbördes var indelade i älskare och älskandeaktiva och passiva. Det vill säga en manlig och en kvinnlig ”sort” av homosexuella. Det är en märklig uppdelning som i Caragounis översättning även förekommer hos Paulus i Korintierbrevet.

Jag kan begripa att det blir lättare för heterosexuella att förstå homosexuell samlevnad om man gör den här uppdelningen. Men den har inte särskilt mycket med verkligheten att göra. Det är inte så enkelt. Och det finns inga sexuella praktiker som per definition är en förutsättning för homosexuella förhållanden. Ska man bedöma/fördöma något måste man göra det på relevanta och adekvata grunder – inte på privata fantasier om hur andra beter sig i sängkammaren!

Fotnot:
Denna artikel mailades den 25 oktober till Världen Idag och Dagen.

5 Comments:

Blogger Göran Koch-Swahne said...

Det skall då påpekas att Chyss' underbara översättning inte fanns före 1966, då den romerske Pater Zerwick i sin grammatikaliska "analys" (som ofta inte är en analys, utan ger en dogmatisk "översättning" i stället för ordklass, tempus, osv) av NT införde s y m m e t r i s k a begrepp, genom att säga att malakoì i 1 Kor 6:9 är synonym till catamita (lat. låneord från gr. Ganymedes).

P. Zerwick ger alltså 1966 som översättning: "soft, effeminate, catamite, homosexual".

Mjuk (om textilier; i överförd bemärkelse "slapp") är vad ordet betyder, jfr Lukas 7:24

Vem gick ni ut att se; en man i mjuka kläder?

"Effeminate" är en uppenbar 1900-talsfördom om homosexuella och catamite alltså ett symmetriskt begrepp, motsvarighet till den gode paterns "översättning" av nästa ord arsenokoîtai som "sodimite, homosexual".

Symmetriska begrepp finns dock inte i förmoderna sammhällen, och fanns alltså inte heller i Antiken; då allt var Senior - junior: patriarkal underordning.

Herre - slav, Man - kvinna, Man - barn, osv.

Chryss' "översättning" passiva homosexuella och aktiva homosexuella på sidan 65 i "Homoerotik" är alltså en förfalskning.

Ex officio en medveten sådan.

onsdag, oktober 26, 2005 12:05:00 em  
Blogger ~Karin Långström Vinge~ said...

Ska bli intressant att se om de publicerar den.

"Homoerotik" används av motståndarsidan, men ses inte av oss andra som någon särskilt "seriös" bok. Chris har en agenda, som han inte sticker under stol med.

torsdag, oktober 27, 2005 3:22:00 em  
Blogger Göran Koch-Swahne said...

Du har väl hört vad han sa om Hjalmars "homofilbyxor"...

Dom var lite brokiga, men Hjalmar blev ledsen i ögat, för han tyckte om sina batikböxor ;=)

torsdag, oktober 27, 2005 7:19:00 em  
Blogger ~Karin Långström Vinge~ said...

Du menar Hjalmar från Karlstads stift?
(Den ende Hjalmar med batikbyxor jag kommer ihåg från Lund :))

lördag, oktober 29, 2005 2:36:00 em  
Blogger Göran Koch-Swahne said...

Ja, har Du sett böxera, så vet Du vem det är.

Och X gillade dom inte alls, utan förklarade högt inför sittande klass att han inte skulle varke ge eller ta några frågor från Hjalmar, så länge denne hade homofilbyxor på sig ;=)

Det är alldeles sant.

lördag, oktober 29, 2005 5:03:00 em  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home