fredag, december 12, 2008

Rapport om riksdagsledamöternas åsikter om en könsneutral äktenskapslag

Här publiceras Bengt Helds rykande färska rapport om riksdagsledamöterna och förslaget om könsneutrala äktenskap.

*
*
*

Inledning
Äktenskapslagen är verkligen aktuell nu. Sannolikt så lämnar regeringen sin proposition (regeringsförslag) i mitten av december 2008. Därefter börjar arbetet (och konflikten) om reformen i riksdagen. Kristdemokraterna är emot en könsneutral äktenskapslag medan alla andra riksdagspartier är för reformen.

Men vad tycker egentligen de 349 riksdagsledamöterna om reformen? Hur stort är stödet inom de 7 riksdagspartierna för en könsneutral äktenskapslag? Är det många som hellre är för kd:s alternativ eller som äktenskapslagen är idag? Jag kontaktade riksdagsledamöterna sommaren 2007 och har gjort det igen nu i november i år. Det är därför möjligt att också jämföra hur attityder förändrats inom riksdagsgrupperna.

Resultatet visar att följande andel säger ja till en könsneutral äktenskapslag inom de olika partiernas riksdagsgrupper

Folkpartiet 100 %
Vänsterpartiet 100 %
Socialdemokraterna 98 %
Centerpartiet 97 %
Miljöpartiet 95 %
Moderaterna 80 %
Kristdemokraterna 4 %

Bland ledamöter som är 40 är eller yngre är följande andel för en könsneutral äktenskapslag.

Socialdemokraterna 100 %
Centerpartiet 100 %
Folkpartiet 100 %
Vänsterpartiet 100 %
Moderaterna 95 %
Miljöpartiet 83 %
Kristdemokraterna 0 %


Kapitel 1. Arbetsmetod
Först ska jag dock förtydliga några saker när det gäller min arbetsmetod för att få fram resultatet.

1. Det jag fokuserat på är vad riksdagsledamöterna personligen tycker om en könsneutral äktenskapslag. Det här är alltså INTE en sammanställning av hur ledamöterna planerar att rösta vid voteringen om reformen våren 2009. En del ledamöter kommer sannolikt att rösta som sitt parti (av partilojalitet) trots att de tycker annorlunda än de flesta av sina partikamrater.

2. Det som jag varit intresserad av är vad som är ledamotens förstahandsalternativ. Den betyder att den riksdagsledamot från alliansen som är för en könsneutral äktenskapslag men accepterar någon typ av "allianskompromiss" har jag placerat på "ja" till en könsneutral äktenskapslag eftersom det är ledamotens egentliga åsikt.

3. Det är mycket omfattande arbete att maila och ringa runt till 349 riksdagsledamöter. Men jag gjorde det sommaren 2007. När jag nu gör en ny rapport så har jag inte återigen kontaktat alla ledamöter eftersom jag bedömer att det inte skulle vara rätt använd tid att ringa ledamöter som jag med i princip med 100 % sannolikhet ved vad de tycker. Därför har jag inte kontaktat de ledamöter som varit tydliga i debatten. Jag har varken ringt Fredrick Federley (c) eller Lennart Sacredeus (kd). Teoretiskt kan de givetvis ha bytt åsikt och Federley nu säga nej till reformen och Sacredeus ja. Men jag bedömer sannolikheten så liten att jag trots det begränsat mina mail och telefonsamtal för att effektivisera arbetet. Därför ska man också veta att det här givetvis är preliminära och ungefärliga siffror. Jag vill att ni inte resonerar som om min rapport är något "facit" utan istället ungefär som en opinionsmätning från Sifo, den säger något om tendenser men den har givetvis även en felmarginal. Det är dessutom omöjligt att få något "facit" eftersom en riksdagsledamot ju kan ändra sig igen.

När det gäller ett parti har jag dock kontaktat alla riksdagsledamöter hösten 2008 och det är moderaterna eftersom det varit så tydligt att partiets riksdagsgrupp ännu är oenig.

4. Jag har ibland själv kontaktat ledamöterna, ibland har någon vän till mig gjort det. Kan säga att vi inte berättat för de ledamöter vi talat med att svaren ska vara med i en rapport eftersom jag vill ha så ärliga svar som möjligt och att jag faktiskt förväntar mig att en riksdagsledamot ska säga samma sak oavsett om syftet är att någon ringer till vederbörande som privatperson eller att syftet är att ledamoten ska svara inför någon rapport. Vissa ledamöter har frågat om jag ringer för någon tidning eller förening och då har jag svarat nej vilket är sant. Den här rapporten är min. Eftersom jag inte sagt resultatet ska vara med i någon rapport så offentliggör jag bara de ledamöter som offentligt uttalat att de har annorlunda åsikter än sitt parti.

Kapitel 2. Resultat
Så här tycker riksdagsledamöterna om en könsneutral äktenskapslagen november 2008.

Hela riksdagen 349 ledamöter

Ja 303 (87 %)
Möjligen 7 (2 %)
Nej 39 (11 %)

Vi kan konstatera att det alltså är en betydande majoritet i riksdagen för en könsneutral äktenskapslag. Bland de som säger nej är det vanligt att de hänvisar till att de är för kristdemokraternas alternativ, en civilrättslig registrering där ordet äktenskap försvinner från lagarna. En del säger de är för som det är idag med en äktenskapslag för olikkönade par och en partnerskapslag för samkönade par.

Så här har resultatet förändrats jämfört med sommaren 2007.

Ja 303 +16
Möjligen 7 -18
Nej 39 +2

Det som hänt sedan sommaren 2007 är alltså att betydligt färre svarar möjligen till en könsneutral äktenskapslag. Av de som tidigare tvekade men nu skaffat en tydlig åsikt har nästan alla sagt ja till reformen men några få har sagt nej.


Kapitel 3.
Intressant är också att granska resultatet parti för parti. Jag redovisar namnen på de ledamöter som avviker från partiets åsikt och offentligt har uttalat det.

Socialdemokraterna
130 ledamöter

Ja 128 (98 %)
Möjligen 1 (1 %)
Nej 1 (1 %)

Bland socialdemokraterna är det nästan enighet om en könsneutral äktenskapslag. Men en ledamot säger nej och en svarar möjligen. Det är samma resultat som sommaren 2007.

Den socialdemokratiske ledamot som uttalat sig i media att han är emot en könsneutral äktenskapslag är Karl Gustav Abramsson, 61 år, från Västerbottens län. Den ledamot som tvekar har inte uttalat sig offentligt om det och därför publicerar jag inte vederbörandes namn.

Moderaterna
97 ledamöter

Ja 78 (80 %) +14
Möjligen 3 (3 %) -16
Nej 16 (17 %) +2

Bland moderaterna så är det idag betydligt fler, 14 till, som är för en könsneutral äktenskapslag än sommaren 2007, två ledamöter till är emot reformen medan 16 färre ledamöter svarar möjligen.

De 16 riksdagsledamöter som är emot en könsneutral äktenskapslag är följande:

Sten Bergheden, 43 år, Västra Götalands län östra
Lars Elinderson, 59 år, Västra Götalands län östra
Walburga Habsburg-Douglas, 50 år, Södermanlands län
Bengt-Anders Johansson, 57 år, Jönköpings län
Jeppe Johnsson, 57 år, Blekinge län
Cecilia Magnusson, 46år, Göteborgs kommun
Rolf K Nilsson, 52 år, Gotlands län
Marietta de Pourbaix-Lundin, 57 år, Stockholms län
Göran Pettersson, 48 år, Stockholms län
Inger René, 71 år, Västra Götalands län västra
Fredrik Schulte, 27 år, Stockholms län
Lars-Arne Staxäng, 52 år, Västra Götalands västra
Elisabeth Svantesson, 41 år, Örebro län
Peder Wachtmeister, 63 år, Södermanlands län
Hans Wallmark, 43 år, Skåne läns norra och östra
Marianne Watz, 68 år, Stockholms kommun

Många av de som är emot en könsneutral äktenskapslag har uttalat det i en debattartikel i Svenska dagbladet. De tre ledamöter som tvekar har inte uttalat sig offentligt om det och därför publicerar jag inte deras namn.

Centerpartiet
29 ledamöter

Ja 28 (97 %) +2
Möjligen 0 -2
Nej 1 (3 %)

Inom centern har enigheten ökat inom riksdagsgruppen senaste året. Två ledamöter som sommaren 2007 svarade möjligen är idag för reformen vilket betyder att det bara är en ledamot, som säger nej, som avviker från partiets åsikt.

Den c-ledamot som är emot en könsneutral äktenskapslag är Staffan Danielsson, 61 år, från Östergötlands län.

Folkpartiet
28 ledamöter

Ja 28 (100 &)
Möjligen 0
Nej 0

I folkpartiets riksdagsgrupp var alla för en könsneutral äktenskapslag redan sommaren 2007 och så är det även idag.


Kristdemokraterna
24 ledamöter

Ja 1 (4 %) +1
Möjligen 2 (8 %) -1
Nej 21 (88 %)

Inom kristdemokraterna så är det nu för första gången en ledamot som säger ja till en könsneutral äktenskapslag. Det är dock lika många som tidgare som är emot reformen.

De ledamöter som säger ja eller tvekar har inte offentligt uttalat sig om det och därför publicerar jag inte deras namn.

Vänsterpartiet
22 ledamöter

Ja 22 (100 %)
Möjligen 0
Nej 0

I vänsterpartiets riksdagsgrupp var alla för en könsneutral äktenskapslag redan sommaren 2007 och så är det även idag.

Miljöpartiet
19 ledamöter

Ja 18 (95 %) -1
Möjligen 1 (5 %) +1
Nej 0

Miljöpartiets riksdagsgrupp var enig sommaren 2007. Eller någon av dem hade i alla fall inte sagt sig ha någon annan åsikt än partiet då. Men nu svarar en ledamot möjligen till en könsneutral äktenskapslag.

Den ledamot som säger sig tveka om reformen är Mehmet Kaplan, 37 år, från Stockholms kommun som uttalat det i en intervju i den kristna tidningen Dagen.


Kapitel 4. Yngre riksdagsledamöter
Till sist har jag granskat åsikterna bland de riksdagsledamöter som är 40 år eller yngre. Har de annorlunda åsikter jämfört med äldre ledamöter? Svaret blir ja. Det är tydligt högre andel blánd yngre ledamöter som är för en könsneutral äktenskapslag än bland riksdagen i sin helhet.

Så här tycker de 74 riksdagsledamöter som är 40 år eller yngre

Ja 71 (96 %)
Möjligen 1 (1 %)
Nej 2 (3 %)

Medan 87 % av hela riksdagen är för en könsneutral äktenskapslag är alltså motsvarande siffra bland yngre ledamöter 96 %. Och medan 11 % av hela riksdagen är emot reformen så är motsvarande siffra bland yngre ledamöter 3 %.

Extra tydligt blir det här bland moderaternas riksdagsledamöter där 21 (95 %) av 22 som är 40 år eller yngre är för en könsneutral äktenskapslag medan motsvarande siffra för hela moderata riksdagsgruppen som är för reformen är 80 %.

Bland socialdemokraternas 25 yngre ledamöter är alla för en könsneutral äktenskapslag medan siffran för hela den socialdemokratiska riksdagsgruppen är 98 %.

Även bland centerns 5 yngre ledamöter är alla för medan motsvarande siffra för hela centerpartistiska gruppen är 97 %.

I miljöpartiet är det tvärtom, 5 (83 %) av 6 yngre ledamöter är för reformen medan siffran för hela miljöpartistiska gruppen är 95 %. Orsaken är att Mehmet Kaplan är en av de yngre ledamöterna.

Kristdemokraterna har en ledamot som är yngre och den ledamoten säger nej till reformen. Bland hela kristdemokratiska riksdagsgruppen är 4 % för reformen.

Folkpartiet och vänsterpartiets riksdagsgrupper är eniga att säga ja och så är det då givetvis även bland de yngre ledamöterna.


Kapitel 5. Viktig länk
Lagrådsremissen (regeringsförslaget) om en ny äktenskapslag. Förslaget innehåller inte en könsneutral äktenskapslag utan det ska m, c och fp lämna en motion (förslag) om senare i riksdagen. Materialet innehåller dock fakta om äktenskapslagen och även information om remissinstansernas uttalanden.

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/116020


Bengt Held
Malmö

Information om mig. Jag är 42 år och bor i Malmö. Har publicerat ett antal HBT-rapporter de senaste 10 åren som flera tidningar haft artiklar om.

43 Comments:

Anonymous Anonym said...

Så Oskar Öholm går emot pappa Siewert? Det trodde jag inte. Han brukar ju säga att liberalismen förstört moderaterna.

fredag, december 12, 2008 5:44:00 em  
Blogger Leif Ekstedt said...

Det vore ju inte roligt om det blev civilrättslig registrering.
För det var ju kyrkan de gällde i första hand.

fredag, december 12, 2008 5:51:00 em  
Blogger Alexandra Einerstam said...

Vissa namn på riksdagsledamöterna är felstavade och vidare tror jag inte att Cecilia är över 400 år gammal.

fredag, december 12, 2008 6:25:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Nej hon är vid närmare eftertanke 46. Så kan det gå. Jag ändrade nu.

fredag, december 12, 2008 6:29:00 em  
Anonymous Anonym said...

Alexandra

Bra du sa det om efternamnen. Det är fyra m-ledamöter som fått sina namn felstavade. orsaken är att jag precis innan jag skulle skicka rapporten till Tor och sedan till media hittade att jag inte fått med m-ledamöternas namn i rapporten. Därför skrev jag det i hast. Men har mailat Tor om rätt stavning och han ändrar det nog i helgen.

Christopher

Hehe är Oskar verkligen Siewert son? Jag ska säga att han inte verkade vara entusiastisk inför en könsneutral äktenskapslag men han sa att han inte hade några problem att rösta ja och tycka som partiet.

Bengt Held

fredag, december 12, 2008 7:34:00 em  
Anonymous Anonym said...

"De 16 riksdagsledamöter som är emot en riksdagsledamot är följande:"

Där blev det nog något fel.

lördag, december 13, 2008 10:08:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Ja, det blev det. Det ska vi rätta till.

Det är ju trevligt att en person, Christopher, har kommenterat INNEHÅLLET i rapporten.

Men jag ser det som positivt. Min rapport verkar vara så genomarbetad att det bara är språkliga detaljer som som de som försöker hitta fel i rapporten hittat.

För mig hade det vara främmande att bara lämna en kommentar om något språkfel när jag kommenterat en lång rapport som någon ägnat mycket arbete åt. Hade ni Alexandra och Daniel velat att andra skulle gjort så om det varit ni som gjort någonrapport. Tolka mig rätt. Det var bra ni berättade språkfelen. Men att ni inte orkar säga något om innehållet när ni nu kommenterar är en för mig något udda. Men givetvis har ni rätt att göra som ni gör.

Bengt Held

lördag, december 13, 2008 11:04:00 fm  
Anonymous Anonym said...

här har nåt att tugga i, om du törs:
http://spioneri.blogspot.com
Spionbloggen heter det av nån anledning och senaste inlägget handlar om det totalförbjudna ämnet ex-gays.

lördag, december 13, 2008 3:31:00 em  
Anonymous Anonym said...

Jessica rekommenderar ett inlägg om ex-gays på en konspiratorisk blogg. Jag kunde inte låta bli att svara på killens dumheter på mitt eget lilla vis. Eftersom det lär raderas ganska fort från den bloggen så lägger jag ut min kommentar här. Jag vet att detta är helt off-topic, men jag hoppas Tor och Bengt förlåter mig. Se det som lite helgunderhållning.

Det är mycket mer intressant med alla ex-strights som plötsligt blir homosexuella efter många år. Jag tror det beror på att heterosexualitet är onaturligt men att man blir hånad av etablissemanget om man vågar säga att män och kvinnor inte bör ha sex med varandra. Let's face it, Gud gjorde män till penisexperter av en anledning. Om Gud velat att män skulle ligga med kvinnor skulle alla män haft en vagina.

Dessutom tycker jag att det är jättedumt att heterosexuella inte gillar att prata om hur bra det är med organisationer som bryter ner dem psykiskt. Som tur är så känner jag en öppet heterosexuell man som inte är som andra heterosexuella män. Han gillar att prata om hur äcklig han är och hur bra det vore om etablissemanget var mer öppet för kastrering och lobotomering av heterosexuella. Det tycker jag är skönt, för jag har en annan vän som desperat försökt få tag i ex-straighta som blivit homo efter att de överlevt waterboarding med vigvatten, kristen gruppmobbning och överdosering av psykofarmaka. Men ingen vågar snacka med henne. Alla är rädda för etablissemanget och Livets ord.

Det är viktigt att våga tala om tabuämnen. Särskilt ämnen som medvetet sårar andra människor. Därför brukar jag tala om för alla fula människor att jag tycker de är fula. En handikappad kille i mitt kvarter får anonyma brev av mig varje dag. Jag skriver inte under med mitt namn eftersom etablissemanget och handikapplobbyn tycker det är dumt att man talar om för handikappade att de är äckliga och bör gömma sig så att vanligt folk slipper se dem. Det är tabu – jag förstår inte varför...

I mitt nästa inlägg ska jag skriva om hur fel det är att lynchning av svarta är förbjudet. Svarta måste väl få tåla stryk när de vägrar bleka huden och anpassa sig till de 10% som tycker mångkultur är fel! Har jag rätt eller har jag rätt?

Innan jag loggat ur vill jag skicka en hälsning till alla modiga personer som upplever sig själva som homo innerst inne och beter sig homosexuellt i sociala sammanhang. Vi behöver fler människor som vågar bete sig som folk. Fight on!!!

lördag, december 13, 2008 6:14:00 em  
Anonymous Anonym said...

Christopher

Inga problem. Och ditt svar var bra.

Den mest avslöjande delen av dravlet i artikeln är nog det här.

"Fråga någon bög eller flata: Vilken forskning kan du åberopa som visar att homosexualitet är läggning? Du får aldrig ett normalt svar, bara en homofobianklagelse eller i bästa fall "Vaddå forskning? Man behöver inte bevisa det som är uppenbart."

Jaha, du kan ju då fråga vilken heterosexuell som helst vilken forskning som visar att heterosexualitet är en sexuell läggning. Och de flesta svara "Vadå forskning. Man behöver inte bevisa det som är uppenbart".

Heterosexuella har (juridiskt) rätt att kalla homosexuella en avart. Det är en del av yttrandefriheten. Men när homosexuella då kallar vederbörande för homofob är det också en del av yttrandefriheten.

Homosexuella har (juridiskt) rätt att kalla heterosexuella en avart. Och de har då rätt att kalla de som gör det för heterofober. Även det är en del av yttrandefriheten.

Det blir riktigt patetiskt när folk som förolämpar andra sedan surar för att någon skriker tillbaka något till dem som de själva tycker är förolämpande.

Ungefär så här.

-Men Christer varför är du så ledsen?
- Jo, jag träffade en neger, jag sa min ärliga mening att hans hudfärg har samma nyans som människoskit. Vet du vad han kallade mig då? Rasist. Vilken extremt otrevlig typ. Han kunde väl hänvisat till forskning som visar att hans hudfärg inte alls är som människoskit om han nu verkligen hade argument.
- Ja, de där negrerna är verkligen hemska. Inget folkvett där inte.

Bengt Held

lördag, december 13, 2008 10:25:00 em  
Anonymous Anonym said...

[jag är för otålig, sorry aqurette]

Just a note, or question, on terminology. Would one partner in a same-sex marriage be the spouse of the other? I ask because "spouse" is a word used in e.g. directive 2004/58/EC:

Article 2, Definitions [...] 2. 'family member' means: (a) the spouse; (b) the partner with whom the Union citizen has contracted a registered partnership, on the basis of the legislation of a Member State, if the legislation of the host Member State treats registered partnerships as equivalent to marriage and in accordance with the conditions laid down in the relevant legislation of the host Member State;

I don't know whether to be a "spouse" or a "registered partner" would give you different rights down the road of this directive (or other directives), but I suspect it's a lawyers paradise to find out.

söndag, december 14, 2008 12:08:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Intressant rapport.

Men vad händer vid omröstningen i riksdagen? Blir det oppositionens förslag som vinner eller kan regeringens förslag segra?

Jag är för dåligt insatt i röstningsprocedurerna för att kunna förutspå följderna av att regeringen valt att gå fram med ett ramförslag och inte ett konkret förslag om könsneutrala äktenskap.

Kan man förvänta sig att de flesta av kristdemokraterna röstar nej till oppositionens förslag men lägger ner rösterna om regeringsförslaget?

Och vad gör oppositionen när det röstas om regeringsförslaget? Lägger de också ned rösterna eller röstar de nej?

Hur gör de andra tre regeringspartierna när oppositionens förslag kommer upp?

Alltså: om inget av förslagen får majoritet blir det då automatiskt det förslag som samlar flest röster som vinner?

Kan någon bena ut och därmed förutspå en vinnare/en förlorare? (Svårt det här).

söndag, december 14, 2008 3:06:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Anonym

Hur kd gör i den situationen vet jag inte. De vet nog inte det själva ännu.

Men generellt gäller i riksdagen att om det är fler än två förslag så blir det först en försöksvotering där man ser vilka två förslag som får flest röster.

Sedan blir det huvudvotering om de två förslagen som fått flest röster. Det eller de partier som var för det tredje alternativet (eller fjärde alternativet etc) brukar då avstå i den avgörande voteringen. Men partier kan också givetvis rösta för det av de två huvudförslagen som de tycker är mest accceptabelt.

Men om kd avstår så blir det alltså s, v och mp-förslaget som vinner. Eftersom de tre partierna har flera riksdagsledamöter än m, c och fp. Men det kan också bli så redan i början av nästa år att de sex partier som är för en könsneutral äktenskapslag enas i civilutskottet (det utskott som förbereder ärendet). Då har de ett gemensamt förslag som vid voteringen (omröstningen) i riksdagen placeras emot kd:s alternativ.

Det är alltså inte någon idag som kan säga hur det blir.

Bengt Held

söndag, december 14, 2008 4:16:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Erik:
Ordet är spouse. Det används i formella och juridiska sammanhang i USA och andre engelsktalande länder. Ungefär som "makar" i svensk lagstiftning. Det knepiga är naturligtvis att många länder har registrerat partnerskap, men bara några få har en könsneutral äktenskapsbalk. Men det korrekta ordet för att beskriva en person som är gift är "spouse".

söndag, december 14, 2008 12:31:00 em  
Anonymous Anonym said...

Det är viktigt att säga att när Sverige fått en könsneutral äktenskapslag så ökar det chansen för samkönade par att få partnerrättigheter i vissa länder inom och utanför EU. Men det är definitivt inte någon garanti i alla länder. De flesta länder i världen erkänner inte homoäktenskap i Nederländerna, Belgien och Spanien som äktenskap. I de flesta länder så betraktas sådana par som om de vore ogifta och de får inte ens samborättigheter. Av den enkla orsaken att de länderna inte har sambolagar och bara erkänner olikkönade äktenskap juridiskt.

Jag skriver inte det här för att reducera betydelsen av en könsneutral äktenskapslag för det är en viktig principreform men till er som lever i samkönade relationer, kan lätt bli besvikan om ni förväntar er radikala internationella rättsverkning av att Sverige gör sin äktenskapslag könsneutral. Så blir det tyvärr inte.

Bengt Held

söndag, december 14, 2008 3:51:00 em  
Anonymous Anonym said...

Det var ett ambitiöst arbete som Bengt gjort bland riksdagsledamöterna. Till vilken nytta, kansek man kan fråga sig, eller i vilket syfte.
Är det någon som trott att särskilt många ledamöter vågar, eller får, avvika från den officiella partilinjen.

Välj vilken fråga du vill, så kommer du att få liknande resultat.

söndag, december 14, 2008 10:44:00 em  
Anonymous Anonym said...

StaffanW

Syftet med rapporten var att visa vad riksdageledamöterna tycker eftersom vissa som är emot en könsneutral äktenskapslag säger att det är många ledamöter inom alla partier som egentligen är emot reformen. Och att kanska de flesta borgerliga ledamöter egentligen är för kd:s alterantiv. Min rapport visar att det inte är så. Det är ett mycket tydligt stöd för en könsneutral äktenskapslag.

Det parti som är mest oenigt om en könsneutral äktenskapslag näst efter moderaterna är kristdemokraterna.

Dessutom ger informationen en möjlighet för folk att påverka ledamöter inför voteringen. Jag offentliggör ju en del personer som tycker annorlunda än sitt parti.

Bengt Held

måndag, december 15, 2008 3:23:00 fm  
Blogger Leif Ekstedt said...

Äktenskapslagen igen!
Jag har inte fått klart för mig hur frågan ställts.

Själv är jag för en neutral äktenskapslag d,v,s, alla par oavsett kombination skall ha samma rätt.Däremot anser jag att det skall vara en obligatorisk civilrättslig registrering och den skall staten svara för.
Kyrkorna bör återlämna sina vigselrättigheter eller staten återta dem.
Hade frågan ställts så hade väl resultatet varit annorlunda.

Kanske 90% för och 10% emot.
De tio procenten skulle nog komma från vigselsugna präster.
Samfunden bör enligt sin religiösa uppfattning utforma värdiga välsignelseakter.

måndag, december 15, 2008 10:17:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Leif

Det jag frågat är om ledamöterna är för en könsneutral äktenskapslag. Sedan vill en del av av de ledamöter som är för en könsneutral äktenskapslag att bara borgerliga vigslar ska vara juridiskt giltiga men det är en annan debatt.

Bengt Held

måndag, december 15, 2008 10:41:00 fm  
Blogger Alexandra Einerstam said...

Hej! Anledningen till att jag kommenterade felen, var för att det var ett sjå att hitta de riksdagsledamöter som svarat nej. Jag ville nämligen göra ett kollage av dessa. Jag tänkte, att om andra vill blogga om denna rapport, skulle det underlätta för dem om namnen var rättstavade. Efter lite detektivarbete resulterade det i inlägget: http://hbt-sossen.blogspot.com/2008/12/denna-lt-tillgnar-jag-karl-gustav.html och ett bra kollage.

måndag, december 15, 2008 12:05:00 em  
Anonymous Anonym said...

Hej igen Alexandra

Alltså det var inget problem att du berättade om felen, tvärtom, det gav mig och Tor möjlighet att rätta till dem.

Men orsaken till att jag reagerade var att två kommentarer inte skrivit annat än om språkfel medan bara en skrivit något om rapporten innehåll. Men det har ju blivit något bättre sedan.

Bengt Held

måndag, december 15, 2008 1:34:00 em  
Anonymous Anonym said...

Kommentar till Qx artikel om min äktenskapsrapport.

Gaysiten Qx.se har måndagen 15 december publicerat en artikel om min rapport om riksdagsledamöternas åsikter om en könsneutral äktenskapslag.

Artikeln i sin helhet är rätt men jag vill kommentera det Mehmet Kaplan (mp) där säger.

Från Qx artikel

"Han har nog missuppfattat en artikel som nyligen publicerades i Dagen, säger Kaplan till QX.se om Helds undersökning.

- Som praktiserande muslim berättade jag där om vad Koranen säger. Jag har dock närmat mig den här frågan ur ett rättighetsperspektiv och det är helt klart att jag kommer följa partilinjen, vilket jag också förklarat i olika sammanhang."

Först vill jag säga att jag ringde runt till alla riksdagsledamöter sommaren 2007. Alla mp-ledamöter sa då tydligt ja förutom Mehmet Kaplan som istället sa "att han följer partiets åsikt och ska rösta ja". Eftersom man ju kan följa ett partis åsikt även om man personligen tvekar eller är emot en reform så frågade jag om Kaplan själv är för en könsneutral äktenskapslag. Han undveka att svara direkt utan sa återigen att han följer partiets åsikt. Jag ville inte pressa honom mer utan placerade då honom på "ja".

Sedan kan man då hösten 2008 läsa följande artikel i den kristna tidningen Dagen där Kaplan blir intervjuad bl.a. om vad han tycker om en könsneutral äktenskapslag.

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=159968

"En av höstens stora debattfrågor är könsneutrala äktenskap. Är det en fråga där din personliga inställning står i konflikt med partiets syn?

- När man går in i ett parti är det få förunnat att kunna vara med till hundra procent på alla frågor, svarar Mehmet Kaplan.

Om man inte i förväg markerar att man kommer att vara emot får man ställa upp på att vara en del av partilinjen, menar han. Han säger sig inte ha sysslat mycket med frågan om vem som får gifta sig med vem.

- Koranen är väldigt tydlig, den stipulerar att äktenskap är mellan man och kvinna och det är även min personliga tro. Det är inte så att jag säger att det som står där är fel, snarare att i det politiska arbetet kommer man alltid att ha vissa gråzoner.

Mehmet Kaplan säger sig ur ett rättviseperspektiv förstå att många känner sig diskriminerade och att han förstår att man motarbeta det.
- Jag kan se rättighetsperspektivet."

Om nu Mehmet Kaplan entydigt vore för en könsneutral äktenskapslag vore det ju en gåta att han börjar snacka om att han måste "ställa upp" på vad partiet tycker och säga att man inte kan hålla med sitt parti till 100 %. Han säger dessutom att han som muslim menar att äktenskapet är för olikkönade relationer. Till sist så uttalar han att han även kan konstatera argumenten för reformen.

Totalt så bedömde jag det som att Kaplan säger "möjligen" till reformen, att han tycker det är argument både för och emot reformen.

Men eftersom det var möjligt att han delvis blivit felciterad så ringde jag för säkerhets skull upp Kaplan. Han hade inte möjlighet att tala mer än ungefär en minut (jag berättade om Dagenartikeln) men vi sa att jag kunde ringa honom nästa dag vilket då jag inte fick tag på honom. Jag ringde de tre följande dagarna säkert totalt 10 samtal till Kaplan och skickade även några sms. Utan att han svarade. I ett telefonsamtal och ett sms berättade jag även att jag skulle göra en rapport och efter Dagenartikeln skulle jag placera honom på "möjligen" till reformen om han inte kontaktade mig och sa något annat alterantiv var mer rätt. Men han ringde aldrig.

Om Kaplan nu entydigt är för en könsneutral äktenskapslag så är det givetvis bra men notera att han återigen i intervjun med Qx säger sig följa partiet och rösta ja men inte entydigt säger sig vara för reformen.

Man kan ju spekulera i om hur miljöpartiet reagerat om någon av deras riksdagsledamöter varit engagerad i ett kristet samfund och sagt sig som kristen vara emot en könsneutral äktenskapslag men trots det sagt sig planera rösta ja och följa partiets åsikt vid voteringen. Sannolikt hade en sådan ledamot av många mp-politiker kallats konservativ och kanske tom olämplig vara representant för det HBT-vänliga miljöpartiet. Ska då Kaplan bedömas annorlunda och mildare för att han istället är muslim? Det blir då ungefär som om att man inte riktigt kan förvänta sig att muslimer ska vara lika toleranta och entydigt för homoäktenskap som kristna. Jag menar att den attityden egentligen är kränkande mot muslimer.

Antingen så dömer man ut både kristna och muslimska politiker som är emot äktenskap inom sina religisöa samfund för att vara "konservativa" och "icke-homovänliga". Eller så tycker man det är acceptabelt och förenligt med mp:s ideologi att dess politiker säger nej till homoäktenskap inom sina respektive samfund oavsett om det är Svenska kyrkan eller något muslimskt samfund.

Att döma folk olika efter vilken religion de har vore hycklande och fel.

Bengt Held

tisdag, december 16, 2008 6:42:00 fm  
Anonymous Anonym said...

@ Bengt

Ja du, den där Kaplan verkar vara ett riktigt ruggigt antihomo-råskinn!


Snälla.
Kaplan röstar FÖR könsneutralt äktenskap. Inrikta irritationen på moderaterna och kristdemokraterna istället.

Liberati

tisdag, december 16, 2008 1:02:00 em  
Anonymous Anonym said...

Liberati

Nu har jag många gånger kritiserat kristdemokraterna här. Faktum är att säkert 90 % av min kritik på den här bloggen riktat sig mot kd.

Varför jag skulle kritisera m vet jag dock inte när det gäller en könsneutral äktenskapslag. Reinfeldt och m har ju vägrat "kompromissa" med kd.

Att kd ofta är värre än Kaplan är ingen som helst ursäkt för att jag inte ska diskutera vad jag vill. Det ÄR intressant att miljöpartiet accepterar en ledamot som säger sig som muslim vara emot homoäktenskap. Hade mp lika enkelt accepterat en av sina ledamöter vara engagerad inom något kristet samfund och där varit emot att samfundet ska säga ja till homoäktenskap? Den diskussionen är intressant.

Och det ÄR befogat att jag berättar att jag faktiskt kontaktat Kaplan om det här och han inte svarat. Han har dessutom uttalat i tidningen Dagen alltså att han som muslim menar äktenskapet är för en man och en kvinna. Även om du tycks ogilla att jag berättar det så gör jag det trots det.

Och när du Liberati skaffat dig civilkurage nog att ha med ditt namn här så ska jag kanske berätta för dig vad jag ska diskutera sedan eller inte.

Bengt Held

tisdag, december 16, 2008 3:57:00 em  
Anonymous Anonym said...

@ Bengt

Håller med om att det var trist att Kaplan inte svarade, men han hade faktiskt redan sagt hur han skulle rösta.

haha, du får självklart vara hur arg som helst på honom. Ta inte mina tips som uppmaningar.

Miljöpartiet hade givitvis sparkat ut en en medlem som röstar helt efter partiprogrammet och höll med i 98% av frågorna om denne var kristen.

Liberati

tisdag, december 16, 2008 5:59:00 em  
Blogger Leif Ekstedt said...

Tänk vad lugn det skulle vara gör Familjen Gårdfeldt om vi hade en civilrättslig äktenskapslag.
Då skulle paret som gifte sig i Canada gjort som alla andra kristna par kommer att kunna göra om civilräktenskapet genomförs.
Till sin kyrka och bli välsignade som fullkomliga representanter för ett äkta par.

Men det är väl kyrkan det däller va?

tisdag, december 16, 2008 9:20:00 em  
Anonymous Anonym said...

Liberati

"Håller med om att det var trist att Kaplan inte svarade, men han hade faktiskt redan sagt hur han skulle rösta."

Men det var INTE det som jag kollade i min rapport. Jag granskade vad ledamöterna personligen tyckte. Har du inte läst rapporten trots att du uttalar dig här?

"haha, du får självklart vara hur arg som helst på honom. Ta inte mina tips som uppmaningar."

Jag är inte arg¨på Kaplan. Men jag tyckte det var dåligt av honom att inte ringa. Men det är ju en bagatell i sammanhanget. Ringer han inte så får han ju skylla sig själv om han inte tycker rapporten blir rätt för hans del.

Att jag skrev det här om Kaplan beror på att jag vill förklara varför jag placerade honom på möjligen efter att han sagt att jag tolkar artikeln i Dagen fel. Jag redovisade vad han sagt där och att jag gett honom möjlighet att dementera det. Hade Kaplan inte uttalat sig i Qx-artikeln hade jag inte ens brytt mig om att skriva meddelandet här om honom. Jag skrev inte något om honom i själva pressmeddelandet eftersom jag inte bedömer hans "möjligen" vara bland det som har mest nyhetsvärde. Då är det betydligt allvarligare att Karl Gustav Abramsson (s) och Hans Wallmark (m) som båda är med i respektive partis partistyrelse är emot en könsneutral äktenskapslag trots att deras partiet är för reformen.

"Miljöpartiet hade givitvis sparkat ut en en medlem som röstar helt efter partiprogrammet och höll med i 98% av frågorna om denne var kristen."

Det här är inte vilken fråga som helst för miljöpartiet.

Jag vet att en person i vänsterpartiet som blivit vald till kyrkomötet i slutet av 1990-talet berättade efter att han blivit vald att han är emot homoäktenskap och tycker homosexualitet är en synd. Vänstepartiet ville han skulle lämna partiet och det var diskussioner om uteslutning också.

Nu har ju Kaplan inte sagt något om att homosexualitet är synd men i främst vänsterpartiet och miljöpartiet har man ofta nolltolerans mot homonegativa uttalanden bland sina politiker.

Och Kaplan säger ju att han som muslim är emot homoäktenskap. Trots att hans parti vill att bara samfund som viger homopar ska få behålla den juridiska vigselrätten.

Hade mp lika enkelt accepterat om man haft någon riksdagsledamot som varit med i Pingströrelsen och sagt sig vara emot homoäktenskap där (och berättat det i den kristna tidningen Dagen) men röstat ja till en könsneutral äktenskapslag. Ja, kanske men det är inte givet. Och jag tycker det är värt en diskussion om man behandlar kristna och muslimer likadant när det gäller sånt här. Det blir ju tydligt annars ibland att när man "kräver" att samfund ska viga homopar så är det ofta till de kristna samfunden man riktar sig. Präster som är emot homoäktenskap är "reaktionära" och "homofientliga" medan man sällan kallar imamer som vägrar viga homopar för det.

Jag noterar att du tycker dig ha rätt att vara ironisk i dina medddelanden men att du inte har civilkurage nog att ha ditt riktiga namn med. Givetvis får du debattera med en plastpåse över huvudet (kanske du gör på riktiga möten IRL också) om du skäms så för dina ironiska uttalanden att du inte vill offentliggöra ditt namn.
:-)

Bengt Held

onsdag, december 17, 2008 4:46:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Jag ska dessutom säga att jag aldrig har anklagat Kaplan för att vara homofientlig. Vad jag vet har han för mp:s del besökt Stockholm Pride.

Jag har tidigare skrivit det men gör det igen. Man måste inte vara homofientlig för att man är emot en könsneutral äktenskapslag eller för att man i ett religiösa samfund är emot homoäktenskap. En del av de som är emot reformen är homofientliga men inte alla.

Som jag berättat i rapporten så är 71 av 74 ledamöter som är 40 år eller yngre för en könsneutral äktenskapslag.

Förutom då Kaplan som jag placerade på möjligen var det Emma Henricsson (kd) och Fredrik Schulte (m). Inte heller de två skulla jag kalla homofientliga.

Emma Henricsson (kd) är för möjlighet för samkönade par till adoptioner, även internationella adoptioner och hon är för möjlighet till inseminationer för lesbiska kvinnor.

Fredrik Schulte (m) har berättat att han är själv hetero men ofta är ute på gaydiscon i Stockholm tillsammans med en bögkompis.

Bengt Held

onsdag, december 17, 2008 4:57:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Rättelse

"Förutom då Kaplan som jag placerade på möjligen var det Emma Henricsson (kd) och Fredrik Schulte (m) SOM ÄR EMOT EN KÖNSNEUTRAL ÄKTENSKAPSLAG."

Bengt Held

onsdag, december 17, 2008 4:59:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Det intressanta för min del, vad det gäller Kaplan, är varför han tänker rösta för könsneutral äktenskap, och enligt vad jag förstått är det endast för att MP som parti har tagit den ställningen.
Personligen verkar han inte vara övertygad om att det är rätt att rösta för, (trots att han kan se rättighetsperspektivet), han tänker rösta mot sin egen övertygelse.

Helst av allt vill vi ju att våra politiker röstar för eller emot efter vad dom anser är det rätta, man vill ju Kaplan röstar för för att det faktiskt är det enda rätta att göra ur ett demokratiskt rättighetsperspektiv, inte bara för att partiet vill det.

onsdag, december 17, 2008 8:34:00 fm  
Blogger Tor Billgren said...

Det är mycket intressant att tränga ner på djupet i en beslutsprocess på det här sättet. Det borde göras oftare.

onsdag, december 17, 2008 9:15:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Tidningen Dagen har nu en artikel om min rapport.

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=161255

Artikeln i sig är rättvisande för min rapport. Men jag vill förtydliga att jag INTE är folkpartipolitiker idag som artikeln anger.

Jag har lämnat det partipolitiska arbetet 2006 och är idag inte annat än medlem i folkpartiet. Besöker inte ens möten i partiet utan är engagerad i andra föreningar som RFSU och Amnesty.

Jag skrev inte något som helst om folkpartiet, varken i mitt pressmeddelande eller i rapporten och har inte gjort det i någon annan av mina rapporter det senaste året heller. Det är en gåta att tidningen trots det kallar mig folkpartipolitiker utan att fråga mig om det.

Det vore bra om tidningen Dagen ändrar sin artikel så att det blir rätt.

Bengt Held

torsdag, december 18, 2008 4:45:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Efter att jag mailat dem har tidningen nu rättat till artikeln.

Bengt Held

torsdag, december 18, 2008 9:29:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Måste säga att jag skräms lite av pågående meningsutbyte. Och börjar inse att kanske ändå var syftet med undersökningen just detta att nagla fast, hänga ut och allmänt hacka ner alla som inte svarar exakt så som Bengt, Tor och Alexandra m fl önskar. Var finns toleransen, och friheten för andra än gaykramarna att fritt få framföra sina åsikter.

torsdag, december 18, 2008 10:43:00 em  
Anonymous Anonym said...

StaffanW

Intressant att du tycker det är att "hänga ut" någon att berätta vederbörande är emot en könsneutral äktenskapslag. Tydligen tycker du det är en åsikt som egentligen är ganska pinsam för den som har har den.

Ingenstans i rapporten säger jag något hatiskt mot de som är emot en könsneutral äktenskapslag. Jag kallar dem inte för homofientliga. Tvärtom skriver jag följande i debatten här på bloggen.

"Jag ska dessutom säga att jag aldrig har anklagat Kaplan för att vara homofientlig. Vad jag vet har han för mp:s del besökt Stockholm Pride.

Jag har tidigare skrivit det men gör det igen. Man måste inte vara homofientlig för att man är emot en könsneutral äktenskapslag eller för att man i ett religiösa samfund är emot homoäktenskap. En del av de som är emot reformen är homofientliga men inte alla.

Som jag berättat i rapporten så är 71 av 74 ledamöter som är 40 år eller yngre för en könsneutral äktenskapslag.

Förutom då Kaplan som jag placerade på möjligen var det Emma Henricsson (kd) och Fredrik Schulte (m). Inte heller de två skulla jag kalla homofientliga.

Emma Henricsson (kd) är för möjlighet för samkönade par till adoptioner, även internationella adoptioner och hon är för möjlighet till inseminationer för lesbiska kvinnor.

Fredrik Schulte (m) har berättat att han är själv hetero men ofta är ute på gaydiscon i Stockholm tillsammans med en bögkompis."

Ja, det här visar väl verkligen hur jag försöker få Schulte, Kaplan och Henricsson att verka vara homohatande extremister eller hur?

Till sist. Du talar om gaykramande som något negativt, det är samma retorik som när sd och andra högerpopulister talar om invandrarkramare som något fel och negativt.

Bengt Held

fredag, december 19, 2008 5:07:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Bengt, det jag ville säga var, på basis av alla inläggen, att drevet går. T ex Alexandra som skriver: "Anledningen till att jag kommenterade felen, var för att det var ett sjå att hitta de riksdagsledamöter som svarat nej. Jag ville nämligen göra ett kollage av dessa".
Andra dissikeras inför öppen ridå. Det är säkert inget oväntat för din del - så fungerar det på nätet och i bloggvärlden - och på denna site är tydligen alla icke gay-kramare lovligt villebråd. Tycker nog att er höga svansföring skulle må väl av lite ansvarstagande också.

fredag, december 19, 2008 8:27:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Ansvarstagande för vem?

Är det inte istället riksdagsledamöterna som faktiskt har ett ansvar att redovisa vad de har för åsikter om viktiga reformer? Och att vi andra faktiskt har rätt att redovisa deras åsikter.

Jag har ju inte attackerat dem som personer. Tvärtom har jag förtydligat att flera av de som säger nej inte är homofober. Men det hade du givetvis ingen kommentar till för det var ju inte så förenligt med din tes att jag, Tor och andra här kallar alla som är emot homoäktenskap för homofober. Bättre då för dig att inte låtsas om den delen av det jag skrev. Men då förlorar du i trovärdighet också.

Bengt Held

fredag, december 19, 2008 9:20:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Staffan W

Jag förstår faktiskt inte vad du menar. Är det något negativt att riksdagsledamöter öppet redovisar vad de tycker i en politisk fråga, och att det sedan redovisas offentligt? Är inte det demokrati handlar om? Politikerna har ju i uppdrag att sätta sig in i olika politiska frågor, ta ställning och sedan tala om vad de tycker för väljarna.

Att de offentligt får redovisa vad de tycker är väl knappast att "hänga ut"?? Politik handlar självklart om att debattera med de som har en annan uppfattning än den egna, och då måste de kunna tåla att få mothugg. Eftersom vi lever i en demokrati har vi rätt att kritisera och diskutera politikernas åsikter och arbete.

Så, vad menar du egentligen?
/Emma

fredag, december 19, 2008 3:49:00 em  
Anonymous Anonym said...

Ja, Emma, du kan ju läsa inläggen, så förstår du kanske vad jag menar.Och skulle någon publicera en lista över alla homosexuella i riksdagen, ja, då blev det nog liv i luckan. Och vad har detta f.ö. med demokrati att göra ? Dessutom har ni ju knappast en aning om vilka personer ni talar om, som om de vore en slags seriefigurer. Människan är tack och lov inte så endimensionell som ni tycks tro.

Och Bengt, skulle jag kommentera varje stavelse i alla inlägg, då skulle jag bli sysselsatt på heltid. Överlåter det på dig istället.

God Jul !

fredag, december 19, 2008 7:24:00 em  
Anonymous Anonym said...

Staffan W

Det var trist att du inte vill förtydliga vad du menar, för jag förstår inte vad det är du opponerar dig emot. Det är väl helt naturligt att politiker redovisar sina åsikter offentligt, det är liksom deras uppgift. Och håller man inte med dem har man rätt att säga det.
/Emma

fredag, december 19, 2008 8:13:00 em  
Anonymous Anonym said...

Staffanw

"Och skulle någon publicera en lista över alla homosexuella i riksdagen, ja, då blev det nog liv i luckan."

Nu har ju faktiskt HBT-media ofta redovisat vilka som är öppet homosexuella och bisexuella i riksdagen. Varför skulle man inte kunna det.

Här är listan om du eller någon annan är intresserad.

Tomas Tobé (m)
Olof Lavesson (m)
Fredrik Federley (c)
Ulf Holm (mp)
Börje Vestlund (s)
Elisebeht Markström (s)
Hans Linde (v)
Marianne Berg (v)
Josefin Brink (v)

Varför skulle det vara så kontroversiellt att publicera det där?

Däremot ska man inte "outa" folk som inte vill berätta att de är homo. Men jämför du verkligen det med att folk ska berätta vad de tycker om en viktig politisk reform som de ska senare ska rösta om? Då resonerar du verkligen besynnerligt.

Ledamöter har inte ansvar att offentligt berätta om sin sexuell läggning, sin religion eller sina hobbies. De får lov att göra det men de har ingen skyldighet till det. Däremot så har ledamöterna faktiskt ett ansvar att ha en dialog med medborgarna om politiska reformer de ska rösta om i riksdagen. Kan du inte konstatera att det är två olika saker är det värre än väntat när det gäller din analysförmåga.

Jag har dessutom varit så sjysst mot ledamöterna att jag inte berättat namnen på de ledamoter som inte själv offentligt uttalat att de tycker annorlunda än sitt parti.

Nej, människor är inte endimenssionella. Det var därför jag förklarade att även en del av de som är emot en könsneutral äktenskapslag besöker gaydiscon i Stockholm eller är för homoadoptioner. Vi är alltså ense om det.

Bengt Held

fredag, december 19, 2008 8:25:00 em  
Anonymous Anonym said...

StaffanW

En sak till

"Överlåter det på dig istället."

Jag överlåter på dig att gnälla utan orsak. Ditt snackande om "gaykramande" antyder att du själv har svårt respektera homosexuella relationer. Att med förakt kalla respekt för homosexuella relationer för "gaykramande" är lika intolerant som när högerpopulister kallar respekt för invandrare för "invandrarkramande".

Är du hetero Staffan fokusera du då på att hitta kärlek med en kvinna och respektera att en del av dina medmänniskor inte är som du är. Vi är olika. Tack och lov.

Bengt Held

fredag, december 19, 2008 8:30:00 em  
Blogger christian said...

Jag heter Christian Hofman. Detta är en mycket lycklig dag i mitt liv tack vare den hjälp som Dr. .nosakhare har gett mig för att hjälpa mig att återfå min ex-hustru med sin spell av kärlek och magi. Jag var gift i 6 år och det var så hemskt eftersom min fru verkligen fuskade och letade efter en skilsmässa, men när jag stötte på Dr..nosakhare e-post på internet om hur han har hjälpt så många människor att få sin ex tillbaka och hjälp fixa förhållandet och göra människor lyckliga i sin relation. Jag förklarade min situation och sedan sökte jag hans hjälp, men till min största överraskning sa han till mig att han skulle hjälpa mig med mitt fall och att jag nu firar för att min fru helt har ändrats till det bättre. Hon vill alltid vara vid min sida och kan inte göra någonting utan min present. Jag tycker verkligen om mitt äktenskap, vad en fantastisk fest. Jag kommer att fortsätta att vittna på Internet för att Dr..nosakhare är en riktig stavagare. BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA
  -Mail- blackmagicsolutions95@gmail.com
du kan också lägga till honom på Whats-app: +2349083639501
Han är det enda svaret på ditt problem och får dig att känna dig lycklig i din relation. Och det är också perfekt i din relation.
vill du ha din ex tillbaka?
vill du ha en kärleksförtroll för en ny älskare?
Barnlös problemlösning?
Ekonomiska problemlösning?
Svag erektion och snabb utlösning?
lösningen på sjukdom och sjukdomar i kroppen
Du vill bli befordrad på ditt kontor.
Skilsmässa problemlösning?
Whatsapp eller ring +2349083639501 (snälla ignorera om du inte behöver hjälp)

måndag, juli 29, 2019 11:27:00 fm  

Skicka en kommentar

<< Home