söndag, augusti 17, 2008

Två uttalanden av Världen Idags sanningssägare

Världen Idag har vid upprepade tillfällen hänvisat till dr Paul Camerons forskning om homosexualitetens fördärv och har också kallat honom "budbärare och sanningssägare". I sin krönika i Skånska Dagbladet i måndags skrev Carin Stenström att den typ av forskning som Cameron presenterar systematiskt utsätts för förtals- och utfrysningskampanjer. Hon menar alltså att kritiken mot Cameron och hans forskning motiveras av att den är obekväm och politisk inkorrekt – inte på att den baseras på skrattretande och oetiska metoder, och motiveras av en extremistiskt kristen agenda.

Här är två texter som belyser Camerons syn på homosexualitet, och hur problemet kan lösas... Båda citaten kommer ur Jim Burroways digra genomgång Paul Camerons World.

At the 1985 Conservative Political Action Conference, Cameron announced to the attendees, “Unless we get medically lucky, in three or four years, one of the options discussed will be the extermination of homosexuals.” According to an interview with former Surgeon General C. Everett Koop, Cameron was recommending the extermination option as early as 1983.

A year later, when Paul Harkavy asked Cameron whether he endorsed extermination, Cameron replied, “That’s not true. All I said was a plausible idea would be extermination. Other cultures have done it. That’s hardly an endorsement, per se.”


Plausible idea, alltså... Nedanstående text är ur en mailväxling mellan Cameron och psykiatern Warren Thorckmorton, där Cameron målar upp sin världsbild:
Our methods and credentials are being impugned primarily because we have come to believe — on the basis of empirical research — that homosexual practice is injurious to society. Further, that we as a culture will pay a stiff penalty for elevating homosexual expression to the status of a powerful ‘right.’ So I ask the following question: Is it fair to give those who live parasitic lives ‘Super Rights?’

After all, it is the duty of every member of society to contribute to the commonweal. Yet the empirical evidence indicates that those who engage in homosexuality 1) contribute less and cost more in goods and services, 2) disproportionately disrupt social functioning, and 3) have few children while being more apt to harm them. Thus, homosexuals not only fail to ‘pay for their keep,’ but by their negative influence on children, cloud society’s future.

… As if these violations of fairness were not enough, those fancying homosexuality run a large and growing
‘quasi-secret society’ to achieve their aims — aims often inimical to social order. Examples include the ‘shadow organization’ in the U.S. military, which provides illegal sexual contacts and career advantages to enlisted practitioners, and homosexual ‘guides’ (e.g., Spartacus) that specify which rest areas, parks, and restrooms have been commandeered for gay sex.

… So I ask again, is it fair, is it just, to give those who engage in homosexuality — a worthless as well as dangerous amusement — ‘Super Rights?’ In substantial part, the fate of Western Civilization hinges on the answer.

Homosexuella lever parasitiska liv, skriver Cameron, och bör därför inte ha samma rättigheter som heterosexuella. Kristdemokraten Ola Nilsson är inne på samma resonemang i sin bok För äktenskapet i tiden, där han menar att homosexuella relationer "inte ger samma vinst till samhället" som heterosexuella...

Världenidagkristenheten verkar inte förstå vilken otrolig björntjänst de gör sig själva och sin sak genom att klamra sig fast vid Paul Cameron och hans låtsasforskning. De sänker förtroendet för sig själva och vilseleder sina anhängare.

46 Comments:

Anonymous Anonym said...

Även professor Gregory Herek har en utmärkt faktasida om Paul Cameron:

http://psychology.ucdavis.edu/rainbow/html/facts_cameron.html

söndag, augusti 17, 2008 11:37:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Tack för denna lektion Tor. Man kan bara hoppas att Stenström med kollegor verkligen inte fattar hur allvarligt det de håller på med är.

Man brukar få kritik när man nämner nazism i samma andetag som dessa människor, men det är för att man antar att nazism handlar om vettvilligt mördande. Men det är idéerna som är grejen med nazism. Mig veterligen dödade inte Hitler personligen en enda människa, förutom sig själv då. Jag ser inte (och förväntar mig inte) att folk har bättre idéer idag än för 50 år sedan.

söndag, augusti 17, 2008 1:21:00 em  
Blogger Michael G. Helders said...

Va tycker ni om Stanley's perspektiv?

Angeläget Publicerad: 2008-08-14 Pridefestivalen 2008 med sin antikristna profil utmanade oss till att tänka igenom vår hållning i en mycket känslig fråga för vår tid.

”Kristna” nationer har på ett tragiskt sätt under historiens gång tillämpat stränga lagar som be-straffat moraliska förseelser. Man har då på ett ensidigt sätt levt kvar i Gamla testamentet, utan att förstå Bibelns helhetstänkande. Samma misstag sker inom islam. Evangelisk kristendom tillämpar kärlekens princip i både lagstiftning och medmänskliga relationer.
En sådan förståelse av Guds Ord innebär att ingen människa får diskrimineras på grund av åsikter eller egenskaper som utifrån olika perspektiv även avviker från det som i Bibelns mening är rätt. I ett sådant mångkulturellt samhälle med pluralism och mångfald i relation till människors tro och livsåskådning finns en omfattande tolerans. Samtidigt måste en sådan social och kulturell öppenhet även tillåta en återkommande påminnelse om vad Guds Ord säger om livet för människors bästa.

Skaparens anvisningar
Bibelns grundläggande etik är en bruksanvisning av Gud som har skapat oss. Därför bedömer vi frågor om rätt och fel utifrån Guds Ord. I 3 Mos 18:22 står det att ”du skall inte ligga med en man som en man ligger med en kvinna. Det är avskyvärt”.
De straff som Gamla testamentet uttalade är däremot något som upphört att gälla i och med att Jesus framträdde som mänsklighetens Frälsare och Försonare. Inte heller bland mosaiskt troende inom judendomen tillämpas de straff som uttalades i samband med olika moraliska felsteg. Jesus visade i handling social samhörighet och bejakande av all mänsklig gemenskap! Det gällde även med dem som uppträdde fientligt mot Gud eller handlade i konflikt med Guds Ord. Ett kristet samhälle är därför en garanti för tolerans med stor öppenhet.
Det finns människor som upplever sig som genuint homosexuella på grund av psykologiska orsaker. Starkt negativa barndomsupplevelser påverkade till att inte kunna acceptera tanken på en kärleksrelation mellan kvinna och man. En krävande fadersgestalt som dess-utom var mest frånvarande, med en överbeskyddande mor blev allt för omslutande, ledde till ett känslomässigt uppror, ibland omedvetet, men ändå tydligt.

Gemensam skuld
Vi upplever en period med allt fler skilsmässor som påverkar en hel generation unga människor till att känna tveksamhet och ofta vilja ta avstånd från begreppet äktenskap och hellre söka uttryck för mänsklig kontakt på andra villkor. Vi bär en gemensam skuld inför dem som drabbats och kan inte dessutom anklaga dem och fördöma dem som på grund av sårade känslor och besvikelse valde bort äktenskapet som alternativ.
Forskare har uppmärksammat att det finns genetiska orsaker, det finns fysiska skäl till homosexualitet. Det kan handla om att när fostret blir utsatt för onormal påverkan av sådant som är skadligt i vår miljö eller av alkohol, droger, men också stress, då rubbas den inre uppbyggnaden av barnet och kan innebära en genetisk förändring. Barn föds också med fysiska och psykologiska egenskaper som ibland avviker från det vanliga.
I vår tid ökar dessutom fenomenet med homosexualitet på grund av massmedias påverkan och en strategiskt upplagd propaganda som driver många till handlingar som annars hade varit otänkbara.
Jag tror att alla är överens om att homosexualitet är något avvikande och onormalt. När vi konstaterar detta innebär det dock inte en negativ värdering av en sådan människas betydelse. En sådan människa kan ofta vara mer känsligt rik och intellektuellt begåvad, med alla andra mänskliga egenskaper av positiv karaktär bland sina medmänniskor.
Frågan blir mer komplicerad när vi ska bedöma församlingens relation till dem som vill tillhöra den kristna gemenskapen och samtidigt berättar att de har en homosexuell inriktning i sin personlighet. Innan just den frågan kan besvaras måste det mest grundläggande i kristen tro lyftas fram. Var och en som tror att Bibeln är Guds Ord och att Jesus är den Bibeln vittnar om att Han är och vill ha en personlig gemenskap med Jesus som sin Frälsare, är en kristen i ordets verkliga innebörd.

Frälsta av nåd
Kolosserbrevets 3:e kapitel har en vägledande undervisning som klargör att den som tagit emot Jesus och tillber ”Kristus som sitter på Guds högra sida” skall också enligt samma kaptiel ”träda fram tillsammans med honom” vid Jesu tillkommelse. Efter den bejakande inledningen står det som en uppmaning till oss alla: ”Döda därför era begär som hör jorden till: otukt, orenhet, lidelse, lusta, och girigheten som är avgudadyrkan.” Lite längre fram kommer en tillsägelse om att ”nu skall ni lägga bort allt detta: vrede, häftighet, ondska. Låt inte smädelser och fräckheter komma över era läppar”.
Det här innebär att vi får räkna med att vi är frälsta av nåd, bejakade av Guds kärlek, genom den försoning som Jesus har vunnit. Vi är rättfärdiggjorda oberoende av våra gärningar. Frälsningen är en gåva som ges till varje människa som tar emot Guds nåd.

Samtal i ödmjukhet
De skarpa motsättningar som skapats och gjort samtalet svårt när den här frågan har diskuterats, beror i hög grad på att de homosexuellas förespråkare ofta både högröstat och ivrigt vänt sig mot Bibeln som Guds Ord. Samtidigt som de på det sättet avvisat Bibelns grundläggande etik har de också förnekat Jesus som identisk med det gudomliga för att på det sättet också underkänna Bibeln som normgivande och vägledande för vår tro. Det är en enorm skillnad då samtal sker med respekt för Guds Ord och en vilja att leva nära Jesus. Då finns inte heller ambitionen att framträda med sin homosexuella läggning, utan hellre vara en syster och broder utan behov av att markera det som är annorlunda.
Vi har alla svagheter och områden i våra liv som fordrar ödmjukhet, förnyad överlåtelse och där vi behöver uppleva Guds Andes kraft och dessutom det stöd som en trygg andlig gemenskap i öppenhet innebär. Församlingen är till för oss alla när vi ödmjukt är villiga att förändras till att bli allt mer lika Honom som är vår Förebild.
Stanley Sjöberg

söndag, augusti 17, 2008 5:24:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Stanley är säkert snäll, ohc det är rörande att läsa hur han verkligen försöker. Men texten är motsägelsefull och oanvändbar. Han spekulererar och önsketänker beträffande orsakerna till homosexualitet. Han inbillar sig att media skapar homosexualitet och talar om en strategiskt upplagd propaganda. Strategiskt upplagd. .. Där har vi det igen: Konspriationen som tycks vara så oerhört viktig för vissa delar av kristenheten...

Han lyckas inte heller förklara hur man ska ställa sig till kärleken i homosexuella relationer. Anser han att den är en del av det Paulus säger att man ska döda i Kolosserbrevet? I så fall tycker jag att han ska skriva det rakt ut.

Men texten ger ett bra exempel på hur man skulle kunna beskriva utställningen Ecce Homo: "Jesus visade i handling social samhörighet och bejakande av all mänsklig gemenskap! Det gällde även med dem som uppträdde fientligt mot Gud eller handlade i konflikt med Guds Ord. Ett kristet samhälle är därför en garanti för tolerans med stor öppenhet."

Detta är ungefär precis vad konstnären ville gestalta. Ändå är Ecce Homo den mest hatade och utskällda utställningen i svensk konsthistoria. Helt enkelt för att kristenheten inte VILLE förstå.

söndag, augusti 17, 2008 6:18:00 em  
Anonymous Anonym said...

Kristextremister verkar vara en bra term på denna, förhoppningsvis, minoritet.

Vad man undrar är vad det är för en psykologisk mekanism som tvingar dessa personer att fullständigt negligera allt vad erfarenhet och vetenskap heter för att få tro så här om homosexuella.

söndag, augusti 17, 2008 6:20:00 em  
Anonymous Anonym said...

"Forskare har uppmärksammat att det finns genetiska orsaker, det finns fysiska skäl till homosexualitet. Det kan handla om att när fostret blir utsatt för onormal påverkan av sådant som är skadligt i vår miljö eller av alkohol, droger, men också stress"

Vilka forskare säger att "alkohol, droger och stress" orsaker genetisk homosexualitet? Ingen seriös forskare vad jag vet.

Den här mossiga homofientliga propagandan försöker han linda in i någon typ av "tolerans".

Det är ungefär som att Tommy Körberg ska säga att de där kristna verkar vara psykopatiska, sannolikt är det alkohol, droger och annat som gör att vissa blir så rubbade att de får för sig att oblater som prästen delar ut egentligen är Jesus kött. Eller att de ber om saker istället för att rationellt göra något åt ett problem. Dessutom är sexövergrepp mot barn överrepresenterade inom många kristna samfund. Och Svenska kyrkan är överrepresenterade när det gäller arbetsplatskonfllikter enligt statistik och forskning.

Men vi ska vara toleranta mot de där kristna som ju måste vara avvikande och onormala, vad ska man annars kalla deras inbillningsjuka där de tillber olika saker?

Det hade väl varit "fint" sagt av Tommy Körberg. Ett tecken på "verklig tolerans".

Ja, jag är ironisk givetvis kanske det är bäst att säga. Man kan inte vara nog tydlig ibland.

Bengt Held

söndag, augusti 17, 2008 6:27:00 em  
Blogger Michael G. Helders said...

Bengt:

"Stanley är säkert snäll, ohc det är rörande att läsa hur han verkligen försöker."
# Jag har aldrig träffat honom personligen. Men hans böcker, har givet mig en bild av en mycket ödmjuk man.

"Men texten är motsägelsefull och oanvändbar. Han spekulererar och önsketänker beträffande orsakerna till homosexualitet."
# Lite långdraget är det. Men utan att ha läst, så har jag åtminstone sätt dokumentärer på Discovery som ger samma bild.

"Han inbillar sig att media skapar homosexualitet och talar om en strategiskt upplagd propaganda. Strategiskt upplagd. .. Där har vi det igen: Konspriationen som tycks vara så oerhört viktig för vissa delar av kristenheten..."
# Ur ett historisk perspektiv har han ju rätt. Men om detta är va som händer i samhället just nu för ju tiden helt enkelt visa.

"Han lyckas inte heller förklara hur man ska ställa sig till kärleken i homosexuella relationer."
# Detta gör han nog medvetet, då Bibeln inte lyfter upp den mänskliga kärleken i sig själv (gäller oss alla, den sanna kärleken kommer ifrån Gud, och den kan vi få allt eftersom vi får ett renare hjärta/förnyad sinne). Så jag utgår ifrån att han gör detta medvetet för att inte värka dömande.

"Anser han att den är en del av det Paulus säger att man ska döda i Kolosserbrevet? I så fall tycker jag att han ska skriva det rakt ut."
# Svårt att säga

"Detta är ungefär precis vad konstnären ville gestalta. Ändå är Ecce Homo den mest hatade och utskällda utställningen i svensk konsthistoria. Helt enkelt för att kristenheten inte VILLE förstå."
# Jag förstår poänget med utställningen. Men att använda blasfemisk och hädelse i konst ser jag inte som rätt väg att skapa förståelse.
Hur hade muslimer reagerat om man hade gjort en liknande utställning med Mohammed?
Det är kränkande, hånande, och sårade för en kristen att se en sådan utställning, se den enda perfekta människa i historien- som fallen som oss andra.

söndag, augusti 17, 2008 7:07:00 em  
Blogger Michael G. Helders said...

PS: Mina reaktioner kring "Ecce Homo" handlar inte om att jag inte tror Jesu skulle omgås med homosexuella. Nej jag tror Jesus även den dag i dag har gemenskap med homosexuella, och han har samma plan för dem såsom han har för mig.
Det jag tar starkt avstånd ifrån är att ta en helig människa, som inte bara är människa utan också Gud- och sätta honom på samma syndig nivå som oss människor. Gud blev människa för att frälsa oss inte för att bli som oss.

söndag, augusti 17, 2008 7:09:00 em  
Anonymous Anonym said...

Det var Tor som skrev det där, Kefas. Men du får lov att replikera för vad jag sagt också givetvis senare. :-)

Bengt Held

söndag, augusti 17, 2008 7:09:00 em  
Anonymous Anonym said...

Kefas

"Det är kränkande, hånande, och sårade för en kristen att se en sådan utställning, se den enda perfekta människa i historien- som fallen som oss andra."

Hur var Jesus fallen i Ecce Homo-utställningen? Har du förresten sett hela utställningen på plats?

"Hur hade muslimer reagerat om man hade gjort en liknande utställning med Mohammed?"

Många av dem hade säkert betett sig lika inskränkt som vissa kristna gjorde om Ecce Homo-utställningen. Men två fel gör inte ett rätt. Det ena ursäktar inte det andra.

Bengt Held

söndag, augusti 17, 2008 7:12:00 em  
Anonymous Anonym said...

Tor
Jag har just hittat din blogg och lyckades skriva en kommentar i helgen som totalt missuppfattades.
En av dina läsare trodde att jag var ute efter att kränka.

Men om jag nu får komma med en grundläggande fundering.
Kan man överhuvudtaget diskutera homosexualitet med bokstavstroende kristna som bär på föreställningen att det finns en ingripande och åsiktsbärande Gud. Hela deras föreställningsvärld bygger ju på en lång serie av sk cirkelbevis.

Som jag ser det finns det bara en långsiktig metod att förklara alla former av sk avvikelser från det sk normala och den efterföljande insikten om att det är normalfördelningen och den oändliga variationen som är det sk normala.
Med evolutionsläran löser man upp de flesta låsningar och knutar om vår existens.
Vad jag menar att det liksom blir en subdebatt att diskutera homosexualitetens existens med bokstavstroende.
Insikten om livets icke mening orsakad av den processen evolution är den enda metoden att förstå allas vår existens.

Med det menar jag inte att det blir enklare utan att det annars finns stor risk för tidsfördröjda rikoschetter av omtag i begagnade föreställningar om livet. Medeltiden finns egentligen väldigt nära. Bara några hundra mil och ibland bara några km.

söndag, augusti 17, 2008 7:24:00 em  
Blogger Michael G. Helders said...

Bengt/Tor - sorry missade lite där :)...sitter o ljussnar samtidig som tung kristen undervisning, så lite svårt att koncentrera sig på två saker :)

Bengt:
Hur var Jesus fallen i Ecce Homo-utställningen? Har du förresten sett hela utställningen på plats?"
# Det ser du i själva poänget i utställningen, samt i bilder var han har halv erektion som om han skulle bli sexuellt tänd av en annan man.

"Många av dem hade säkert betett sig lika inskränkt som vissa kristna gjorde om Ecce Homo-utställningen. Men två fel gör inte ett rätt. Det ena ursäktar inte det andra."
# Tror du det? Jag tror det hade blivit mycket värre än va karaktur teknikerna i Danmark ledde till!

söndag, augusti 17, 2008 7:31:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Kefas

Om man som kristen förstår Ecce Homo-utställningen blir man inte kränkt av den. Man blir stolt.

söndag, augusti 17, 2008 7:59:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

andersbwestin

Välkommen till bloggen. Jag är optimistisk när det gäller att diskutera med bokstavskristna. Jag förstår inte riktigt din fråga. Menar du att man ska åberopa evolutionsteorin när man debatterar homosexualitet med bokstavskristna?

söndag, augusti 17, 2008 8:07:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

...och tack för dina ord om mina radioprogram.

söndag, augusti 17, 2008 8:08:00 em  
Blogger Michael G. Helders said...

Tor:

Att förstå och respektera är inte samma sak. Jag tar starkt avstånd från Ecce homo utställningen.

söndag, augusti 17, 2008 8:13:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

Det är härmed noterat.

söndag, augusti 17, 2008 8:21:00 em  
Anonymous Anonym said...

Jag tar starkt avstånd från Ecce homo utställningen.

Det skulle vara intressant att veta på vilka grunder?


Själv är jag som kristen stolt över bilderna, tycker dom på ett alldeles utmärkt sätt visar Jesus allomfattande kärlek till människan, och att när Jesus tog på sig människans skuld och synd så gäller det även homosexuella, bisexuella och transvestiter.

Ecce Homo var inte ett dugg kränkande mot min kristna tro, tvärtom, den bekräftade min tro.

söndag, augusti 17, 2008 8:44:00 em  
Anonymous Anonym said...

Tor
Jag bara undrar hur du skall förklara existensen Homosexualitet i en föreställningsvärld där man tror att Gud styr och att det finns ett syfte med livet.
Jag kan inte förstå hur du skall lyckas.
I den vänsterkristna världen är det mycket enklare för där har man ju gjort om Gud till Kärlek och en slags variant av strängteorin med utökade dimensioner. Transcendensen ,den femte dimensionen löser upp en hel del av låsningarna. Å andra sidan behöver strängteorin 10 dimensioner för att i nuläget gå ihop.
Då tycker jag att det borde vara enklare att debattera utifrån evolutionen och det faktum att alla egenskaper har samma värde så länge som de kan existerar. Själva existensen är den sk Godkännande- stämpeln. Det är ju det som är den grundläggande insikten.

Det är ju de mänskliga handlingarna som vi kan värdera. Själva existensen har vi inget med att göra. Det som blir det blir.

söndag, augusti 17, 2008 9:09:00 em  
Anonymous Anonym said...

Sanna:

"Själv är jag som kristen stolt över bilderna, tycker dom på ett alldeles utmärkt sätt visar Jesus allomfattande kärlek till människan, och att när Jesus tog på sig människans skuld och synd så gäller det även homosexuella, bisexuella och transvestiter."
# Man blir inte stolt för att någon vanhelgar det mest heliga med ens tro. Jesus har frälst alla människor, hans kärlek är dock inte allomfattande. Du är dock inne på något mycket viktigt. Va innebär det att Jesus har tagit på sig alla människors synder? Va har detta för konsekvenser för en heterosexuell, homosexuell eller transsexuell?

"Ecce Homo var inte ett dugg kränkande mot min kristna tro, tvärtom, den bekräftade min tro."
# Ja på sätt och vis för mig också, då den bekräftar Bibelns ord om att korset är dårskap för världen.

¨Kefas

söndag, augusti 17, 2008 9:28:00 em  
Anonymous Anonym said...

Sanna...you Rock! Tack för du orkar svara när vi andra inte hinner/orkar eller törs.

Kram från Björn

söndag, augusti 17, 2008 9:41:00 em  
Anonymous Anonym said...

Man blir inte stolt för att någon vanhelgar det mest heliga med ens tro.

För mig det mest heliga med min tro på Jesus är det budskapet han hade till människan, att Guds rike är verklighet för alla, även homosexuella, bisexuella och transvestiter.

Vad är det mest heliga med din tro, och på vilket sätt var Ecce Homo vanhelgande mot det som är mest helig med din tro?

Jesus har frälst alla människor, hans kärlek är dock inte allomfattande.

Nja.. iofs hade han ju inte mycket övers för fariseer och tempelmånglare, men nog älskade han sin nästa så som sig själv?

söndag, augusti 17, 2008 10:14:00 em  
Anonymous Anonym said...

Sanna:

Du måste skilja mellan synd och människa.

Guds rike är för alla människor. Alla människor är fallna, fattiga syndare. Jesus har frälst alla människor från den straff som tillhör oss. Men Jesus älskar inte det fallna i människan, han älskar inte det som ligger i människans natur, ta en titt på Romarbrevet kap 5 till 7.

Jesu kärlek sträcker sig ut till alla människor, men den omfattar inte alla människor. Den omfattar inte de som inte har tagit emot honom.

söndag, augusti 17, 2008 10:28:00 em  
Anonymous Anonym said...

Va innebär det att Jesus har tagit på sig alla människors synder?


Det inte finns någon synd som Jesus inte kom för att ta bort från människan, genom att ge sitt liv på korset.

Va har detta för konsekvenser för en heterosexuell, homosexuell eller transsexuell?

Inget som särskiljer dem från varandra, i Jesu kärlek och i våra synder är vi alla lika, och likvärdiga i Jesus.

söndag, augusti 17, 2008 10:31:00 em  
Anonymous Anonym said...

Sanna:

Där träffade du huvudet på spiken!
Det finns alltså ingen synd som Jesus inte kan ta bort. Väl vägen till att bli fri från synd är varken att förneka den eller upphöja den som något vackert (även om det kan vara vackert ur ett mänskligt perspektiv).

Nej sant, inget som skiljer oss från varandra, i Jesu kärlek är vi alla lika, då vi alla är fallna människor.

söndag, augusti 17, 2008 10:43:00 em  
Anonymous Anonym said...

Romarbreven ger en ganska bra bild av Paulus tro och hans perpektiv på Jesus, jag föredrar Johannesbreven, det ger för mig en bättre bild av vem Jesus var och Jesus budskap.

Men visst, Paulus tanke var ju att rättfärdighet kommer genom tro, och det handlar på sätt och vist mer om att räddningen för människor inte handlar om att man blint måste följa religiösa lagar och förordningar, utan det avgörandet är att man tror på Jesus?

Var det förresten inte Paulus sm skrev att Gud är allas Gud, också hedningarnas?

söndag, augusti 17, 2008 10:50:00 em  
Blogger Michael G. Helders said...

Sanna:

Jag tror hela Guds Ord dvs Bibeln är sanning, och att vi ska följa den.

Jag tror dock inte på religion utan relation, den kristna tron bygger på relation mellan människa och den levande Guden, och så borde även våran religiösa liv se ut.

Jag har inte alltid trod hela Bibeln var Guds Ord, det har blivit uppenbarat bit för bit, allt eftersom jag har läst och studerat.

Om du gillar Johannes breven, så borde du se vilken skärpa han reagerar mot laglöshet. Laglöshet är ju att inte bekänna synd som synd.

söndag, augusti 17, 2008 11:14:00 em  
Blogger Michael G. Helders said...

"utan det avgörandet är att man tror på Jesus?"

Ja, och den sanna tron ger frukt i den kristnas liv. Se galaterbrevet, eller Joh 1- 3.

söndag, augusti 17, 2008 11:16:00 em  
Anonymous Anonym said...

Tor - vet du hur Skånskan ser på sitt samarbete med Carin Stenström? Det tycks ju ha pågått ett tag.

söndag, augusti 17, 2008 11:44:00 em  
Blogger Tor Billgren said...

ab, ingen aning. Har aldrig läst tidningen.

söndag, augusti 17, 2008 11:56:00 em  
Anonymous Anonym said...

Det är obegripligt. Hur kom de ens på tanken att vilja ha henne som krönikör? Det är som att ha ett mellanting mellan en nationaldemokrat och en sverigedemokrat som fast medarbetare just på opinionsbildningssidan.

måndag, augusti 18, 2008 8:32:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Kefas

"Bengt:
Hur var Jesus fallen i Ecce Homo-utställningen? Har du förresten sett hela utställningen på plats?"
# Det ser du i själva poänget i utställningen, samt i bilder var han har halv erektion som om han skulle bli sexuellt tänd av en annan man."

Ja, att bilden med halverektion kan provocera en del kristna är inte så konstigt. Men de övriga bilderna? Det är ju en sak att man inte gillar dem eller gillar syftet med Ecce homo för att man tycker homosexualitet är en synd men hur kan man tycka att bilderna "kränker" Jesus och gör honom till "fallen" och en "vanlig människa"

På tal om sexualitet. Vet man att Jesus inte var sexuell? Hade Jesus aldrig sex med någon annan? Han onanerade inte? Hade aldrig erektion?

Vissa kanske tycker det är hädiska frågor men om sex i sig inte är synd enligt konservativt kristna (alltså inom det heterosexuella äktenskapet)varför skulle det då vara omöjligt att Jesus hade sexuella känslor?

Att Jesus hade mänskliga känslor blir ju tydligt när han blir så arg så han driver ut månglarna ur templet och kastar omkull bord istället för att lugnt säga till dem att flytta ut från templet.

De flesta kristna accepterar alltså att Jesus hade mänskliga känslor men sexualiteten tycks vara tabu. Och kanske det är en orsak till att så många konservativt kristna är besatt av sexualitet som synd. Jämför med hur ofta de fördömer folk som är rika eller har materialistiska mål.

Hade någon sagt att Jesus bodde kanske i ett dyrt hus (vilket ju är en kristen synd) hade det provocerat få utan konservativt kristna hade lugnt sagt att det gjorde han nog inte. Men att att säga att Jesus kanske hade erektion ibland tycka vara en riktig provokation för vissa. Varför denna dubbelmoral?

Det här visar att konservativt kristna mycket mer är påverkade av kristen KULTURTRADITION i Europa de senaste 1000 åren än av Bibeln och de ursprungliga kristna. Enligt Bibeln och de ursprungliga kristna så är det mycket mer fokus på att bekämpa matieralism och ovilja att dela med sig till fattiga och folk som har det svårt. Enligt kristen kulturtradition de senaste 1000 åren har däremot fokus mer varit på att argumentera emot sexualitet som en synd förutom i det heterosexuella äktenskapet med syfte att orsaka barn. Däremot har man pragmatiskt allierat sig med kungahus och rika godsägare för att få makt och kunna påverka befolkningen.

Bengt Held

måndag, augusti 18, 2008 9:29:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Instämmer med Bengt här - fokus har verkligen förskjutits rejält. Vad beträffar inställningen till de rika (dit kyrkan f ö ofta hörde och hör) hamnade tyngdpunkten på att förmana de fattiga att vara tålmodiga, ge kejsaren vad kejsaren tillhör samt förvänta sig sin belöning i himlen.

För att anknyta till en tidigare kommentator - om Jesus aldrig någonsin hade erektion måste han väl ha lidit av en funktionsnedsättning?

Hela poängen med Jesus var att han var en människa, så det är mystiskt det där med tanken att en "perfekt människa" saknar sexkänslor och sexliv. Till råga på allt ska ju Maria ha varit oskuld.

måndag, augusti 18, 2008 9:45:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Tycker det är svårt att över huvudtaget föra en seriös diskussion när Kefas inte ser att homorelationer kan innehålla samma goda egenskaper som heterorelationer kan göra. Eller kanske gör han det, men är så fixerad vid det sexuella att det tar över.

Om jag som kille befinner mig i en kärleksrelation med en annan kille är det något som stärker mig och (förhoppningsvis också) min partner. Det gör oss starkare och tryggare vilket även rimligtvis påverkar mäniskor i vår omgivning positivt. Det får oss att orka vara de människor vi vill vara, med de goda egenskaper vi önskar visa gentemot andra människor.

Om du tar avstamp i det Kefas, kanske diskussionen kan bli något mindre "typisk". För mycket av det du säger (ex. "skilj på synd och människa", "jag tror på hela Bibeln" etc.) har många av oss hört förut och ärligt talat - i alla fall för egen del - är det mest tröttsamt och verklighetsfrånvänt.

Om det på något vis låter respektlöst ber jag om ursäkt, det är inte min mening.

// Christoffer Smitz

måndag, augusti 18, 2008 10:04:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Jag har faktiskt läst hela Bibeln och även hela Koranen. Jag kan rekommendera er andra som är intresserade av debatt om religion (även om ni är ateister) att göra det också.

Det tråkiga är att det är många upprepningar av ungefär samma saker (särskilt i Gamla testamentet efter Moseböckerna) men det är intressant att notera hur mycket i vår kultur, ordspråk etc som har sitt ursprung i Bibeln.

Det som är tydligt är att antalet citat i Bibeln som fördömer materialism, fördömer att samla rikedomar på jorden, uppmanar att hjälpa fattiga och hemlösa etc är 100 gånger fler än antalet citat som säger något om äktenskap eller sexualitet.

Faktum är att budskpet om sexualitet är marginellt i Bibeln. Extra tydligt blir det i evangelierna om Jesus budskap. Inget sägs om "hur man inte ska ha sex". Däremot så är det massor av citat emot materialism. Och som jag sagt här på bloggen, hur kan man som konservativt kristen rättfärdiga att ha en vanlig svensk levnadsstandard när 40 000 barn dör varje DAG av brist på näring trots att det produceras tillräckligt med mat i världen. När 800 miljoner människor lever i absolut fattigdom alltså inte kan äta sig mätta alla dagar på året.

Jag är en varm anhängare av EU men unionens jordbrukstullar (tillsammans med USA:s jordbrukstullar) är en av de viktigaste orsakerna till fattigdomen i världen.

Faktum är att hade EU och dess medlemsländer avskaffat allt sitt bistånd till fattiga länder och samtidigt avskaffa jordbrukstullarna så hade det blivit en VINST för de fattiga länderna. EU tar alltså mer än man ger totalt sett idag via tullar och bistånd tillsammans.

Vi liberaler (och de gröna och de flesta socialister) kämpar inom EU för att få bort jordbrukstullarna. Den konservativa gruppen i EU-parlamentet är däremot oftast mer intresserade av att gynna franska och spanska bönder än att bekämpa svält i fattiga länder genom att avskaffa tullarna. (M och kd från Sverige är bland det fåtal i konservativa gruppen i EU-parlamentet som är emot jordbrukstullarna)

Hade konservativt kristna i Europa visat lika mycket engagemang emot EU:s jordbrukstullar som man har när det gäller att bekämpa reformer för homosexuella, bekämpa att skolor ska ge information om sex och samlevnad, bekämpa legaliserande av aborter, bekämpae legaliserande av skilmässor etc så hade EU kanske redan avskaffat de där jordbrukstullarna.

Prioritering som sagt. Fräsmt bekämpa "fel sex" eller främst bekämpa "fattigdom". Man kan ju tycker det vore givet för alla kristna att prioritera det senare. Men det är det tyvärr inte.

Bengt Held

måndag, augusti 18, 2008 10:19:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Vill också säga något om det här med att vara "normal". Det är alltid de har som makten som avgör vad som är "normalt".

Var Jesus normal? Nej, tvärtom så bröt han med så många sociala konventioner och avvek så mycket från dåtidens norm i regionen att han till sist blev avrättad.

I romarriket så blev kristna förföljda i några hundra år eftersom de var "avvikande och onormala".

Att många kristna idag identifierat sig med det som är "normalt" är för att kristna varit en del av makten och majoritetssamhället i hundratals år i Sverige. Men nu blir Sverige mer och mer sekulariserat. Den som är konservativt kristen är idag en liten minoritet i Sverige och blir därmed ibland också stigmatiserade i den offentliga debatten och i media något som konservativa kristna ofta själv beklagar, ibland med rätta, ibland så blandar de ihop sin rätt att vara en minoritet med rätten att hetsa mot andra minoriteter.

Men just därför att konservativt kristna, frikyrkliga etc är minoriteter idag som är utanför normen för vad som är mainstreamåsikter så borde de undvika att kalla andra minoriteter för "onormala och avvikande" eftersom frikyrkliga och konservativt kristna själv ofta är "onormala och avvikande".

Både homosexuella och konservativt kristna avviker från den norm som säger att du ska vara en etniskt svensk, heterosexuell, sekulariserad (eller liberalt kristen i Svenska kyrkan) man.

Är konservativt kristna medvetna om det här?

Som jag brukar säga när jag pratar med vissa kristdemokrater när de snackar om att homosexuella är en minoritet som avviker från normen. Minoriteten homosexuella och bisexuella är faktiskt något större än minoriteten kristdemokrater.

Bengt Held

måndag, augusti 18, 2008 10:59:00 fm  
Anonymous Anonym said...

hahaha, jag väntar med spänning svaret till frågan om jesus hade någon sexualitet alls :)
Unnade han sig inte ens ett halvstånd då och då?

Göran
(Min gud har en plan för dig)

måndag, augusti 18, 2008 11:26:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Minoriteten homosexuella och bisexuella är faktiskt något större än minoriteten kristdemokrater.

För att inte tala om den lilla minoritet som utgörs av folk som Carin Stenström et.al.

(Word verification just nu är f ö "kuwkrok".)

måndag, augusti 18, 2008 11:48:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Jag vill förtydliga att mitt syfte med att fråga om Jesus hade någon sexualitet och kanske fick erektion inte är att "kränka" några kristna. Det är en ärlig diskussion jag efterlyser.

Jag har respekt för att många kristna tycker Jesus är "helig" eller att många muslimer tycker Muhammed är "helig". Jag försvarar rätten att "häda" och göra satir av religioner men jag skulle själv inte skriva saker med syftet att kränka kristna eller muslimer.

Bengt Held

måndag, augusti 18, 2008 12:17:00 em  
Anonymous Anonym said...

Jesus sa: (Matt 5:27-28)
Ni har hört att det blev sagt: Du skall inte begå äktenskapsbrott.

Men jag säger er: den som ser på en kvinna med åtrå har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap.

Eftersom det är kyrkans mening att Jesus var syndfri, så får man väl anta att han aldrig hade sexfantasier. (Hmm undra om han hade morgonstånd...)

Sen är det möjligt att tankarna kunde flyga genom hans huvud, eftersom han var människa.

Men det är klart att det inte finns bevis för att han var asexuell, men det är väl den vanligast dragna slutsatsen.

måndag, augusti 18, 2008 2:40:00 em  
Anonymous Anonym said...

Christian

Men vem är det som sagt att sexfantasier är synd i sig?

Jesus säger att en man som är gift med en kvinna inte ska fantisera sexuellt om andra kvinnor men det gäller ju bara för gifta män.

Det säger ju inte något som helst om ogifta män får ha sexuella fantasier om andra män och-eller kvinnor.

Vad jag vet var Jesus ogift.

Notera dessutom hur patriarkala reglerna är. De vänder sig hela tiden till män. Likadant är det Moses budord "du ska icke ha begärelse till din nästas hustru" var det riktat mot lesbiska kvinnor också?

Trots det är de många konservativt kristna som säger att man kan tolka det som att Bibeln är för jämställdhet mellan könen, då kan de göra omtolkningar men inte när det gäller samkönade relationer.

Bengt Held

måndag, augusti 18, 2008 3:11:00 em  
Anonymous Anonym said...

Bengt

Det var bra det du skrev om "normalitet" och minoriteter!

Det är ju egentligen ganska tokroligt att de bokstavstroende högerkristna i Sverige hela tiden framför att homosexuella inte ska få ta utrymme i massmedia eller synas eller höras öht, med motiveringen att det är en så "liten grupp", samtidigt som de själva är en mycket liten grupp iallafall här i landet...

Och att definiera vad som är "normalt" är omöjligt eftersom det bara kan vara en subjektiv åsikt. Tror inte att det går att hitta någon som säger sig tillhöra "de onormala", utan det är alltid andra som är det.

/Emma

måndag, augusti 18, 2008 5:18:00 em  
Anonymous Anonym said...

Det är tydligen får konservativt kristna som besöker Tors blogg,som är intresserade att diskutera om Jesus hade en sexualitet. Om de konservativt kristna hade varit lika ointresserade av sina medmänniskors sexualitet hade det varit en välsignelse. Då hade de kunnat ägna sig åt de allvarliga problemen i världen, bekämpa fattigdom, miljöförstöring, egoism, dokusåpa-rösta bort folk-trenden etc.

Helt enkelt att Ecce homo = Se människan.

Bengt Held

måndag, augusti 18, 2008 11:30:00 em  
Anonymous Anonym said...

Bengt Held: Klart Jesus hade en sexualitet. Vad man kan koppla genom bibelläsningen angående den är att Han frestades genom den utan att synda.
Vi vet också att Han avstod från allt. I Evangelierna är det tydligt att Han avstod från materiell egendom. Men avstod Han från annat också?
Som kristen vill jag i min efterföljelse gå den vägen, och genom att omfamna fattigdomen, hellre än att bekämpa den, dö från världen för att uppstå med Honom. Genom att dra ner på all onödig konsumtion hjälper jag miljön, och bekämpar min egen egoism. Kanske avhjälper jag även fattigdomen, men jag kan inte hindra någon från att dö.
Också sexualiteten är, eller kan vara ett miljöproblem. Tänk på vilka resurser som krävs inom porrindustrin (här berörs även all onödig tidnings och filmproduktion), produktionen av sexleksaker, preventivmedel, och medicin.
Därför är jag "intresserad" av min nästas sexualitet, på samma sätt som av allt annat hon gör, men jag vill inte kräva något av henne. Jag vill först ta bjälken ur mitt eget öga, men då måste jag först se den, och kunna definiera den, och ha rätten att prata om den.

tisdag, augusti 19, 2008 12:07:00 em  
Anonymous Anonym said...

Det är intressant att en del (många?) kristna menar att även en tanke i sig kan vara synd (vilket väl även Jesus säger). Och samtidigt säger denna falang av kristenheten att Jesus var syndfri. Men däremot är det ju tydligt att han frestades av Djävulen. Kan man frestas utan att tänka tanken som kan leda till handlingen?

Kanske har jag missat något. Synd också att Kefas gått upp i rök. Hade önskat ett kommentar på mitt inlägg en bit upp.

tisdag, augusti 19, 2008 12:52:00 em  
Anonymous Anonym said...

Anonym

"Tänk på vilka resurser som krävs inom porrindustrin (här berörs även all onödig tidnings och filmproduktion), produktionen av sexleksaker, preventivmedel, och medicin."

Alla tidningar och filmer är i någon mening onödiga. Varför producera komedier när folk kan träffa varandra och skämta med varann istället?

Och jag håller med dig om att det är mer miljövänligt att ett samkönat par (eller olikkönat för den delen) har sex med varann istället för att kolla porr.

Bengt Held

tisdag, augusti 19, 2008 11:05:00 em  

Skicka en kommentar

<< Home