måndag, maj 11, 2009

Justering av svarsalternativ till EU-enkät.

av BENGT HELD

Min EU-rapport har blivit något försenad. Orsaken är att ett parti haft svårt att svara ja eller nej när det gäller vissa av de fyra frågorna i enkäten. Däremot så har alla partier någon typ av åsikter om reformerna vilket jag inte förväntat mig men det är ju positivt.

Därför har jag ändrat svarsalternativen till "ja", "möjligen" och "nej". (istället för som planerat "ja" "nej" och "ingen åsikt"). Det påverkar ju inte övriga partiers svar eftersom de haft tydliga åsikter.

Jag har också gjort en förändring av fråga 4. Några partier har i svarsmail reagerat över att ordet "fördöma" är med. Det är folkrättsligt ett starkt ord som ofta reserveras för de extremt allvarliga brotten mot mänskliga rättigheter tex avrättningar av politiska fångar. Därför har jag bytt ut ordet fördöma mot "kritisera". I sak betyder det egentligen inte något, det avgörande är att EU-parlamentet uttalar sig kritiskt mot diskriminerande lagar i olika länder inom unionen.

Jag har i drygt 10 år gjort olika rapporter om partiers åsikter om inrikespolitiska reformer. Däremot aldrig om vad partierna vill göra på Europanivå. Varken vid EU-valen 1999 och 2004 hade jag några sådana rapporter. Det är alltså premiär nu. Det är också orsaken till att jag vill vara pragmatisk och modifierar frågor och svarsalternativ i samråd med de olika partierna.
Så här blir alltså de fyra frågorna efter mina ändringar.

1. Är ditt parti för att den fria rörligheten även ska gälla i praktiken för samkönade par likaväl som olikkönade par? D.v.s. att jobba för att homoäktenskap, partnerskap och liknande lagar i vissa länder erkänns när ett samkönat par flyttar till ett annat land.

Ja, möjligen eller nej?

2. Är ditt parti för EU-kommissionens förslag om att alla länder i unionen ska ha lagar som förbjuder diskriminering p.g.a. sexuell läggning inom alla samhällsområden? D.v.s. förutom inom arbetsmarknaden även vid försäljning av varor och tjänster, bostadsmarknaden, socialtjänsten etc.

Ja, möjligen eller nej?

Idag är länder inom EU skyldiga att ha lagar mot diskriminering p.g.a. kön och etnicitet inom alla samhällsområden medan de bara måste ha förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning inom arbetsmarknaden.

3. Är ditt parti för att EU ska föreslå att alla länder inom unionen ska ha förbud mot diskriminering p.g.a. könsidentitet (alltså skydd för transpersoner)?

Ja, möjligen eller nej?

Idag gäller EU:s diskrimineringsförbud bara för transsexuella (människor som planerar eller har juridiskt bytt kön) och då främst inom arbetsmarknaden. Däremot inget lagligt skydd för övriga transpersoner t.ex. transvestiter. Sverige är ett av få EU-länder som idag har förbud mot diskriminering p.g.a. könsidentitet.

4. De senaste åren har EU-parlamentet och Europadomstolen för mänskliga rättigheter krävt att alla länder respekterar vissa centrala mänskliga rättigheter för HBT-personer t.ex. rätten att anordna gayparader, rätten för transsexuella att juridiskt byta kön, att åldersgränsen för homorelationer och heterorelationer ska vara lika etc.

Menar ditt parti att det är viktigt att EU-parlamentet offentligt och tydligt kritiserar de medlemsländer som inte respekterar sådana rättigheter och att EU-parlamentet jobbar för att alla medlemsländer som har den typen av diskriminerande lagar ändrar dem?

Ja, möjligen eller nej?